Lønnsvekst1) og anslag for produksjonsgap2) i utvalgte land.3)
Prosent. 2005 – 2022
4)
1) Lønnskostnader per ansatt. Årsvekst.
2) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt BNP.
Anslag fra IMF for 2005 – 2015, deretter Norges Bank.
3) Eksportvekter. USA, euroområdet, Storbritannia og Sverige.
4) Anslag for lønnsvekst 2018 – 2022 (stiplet gul linje).
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Wage growth1) and estimated output gap2) in selected countries.3)
Percent. 2005 – 2022
4)
1) Compensation per employee. Annual percentage change.
2) The output gap measures the percentage deviation between GDP and estimated potential GDP.
IMF estimates for 2005 – 2015. Norges Bank projections for the rest of the period.
3) Export weights. US, euro area, UK and Sweden.
4) Projections for wage growth 2018 – 2022 (broken yellow line).
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Produksjonsgap Lønnsvekst
  Output gap Wage growth
31.12.2005 0,38 2,90
31.12.2006 1,81 3,47
31.12.2007 2,98 4,00
31.12.2008 1,65 3,04
31.12.2009 -3,65 1,63
31.12.2010 -2,02 2,23
31.12.2011 -1,24 2,07
31.12.2012 -2,15 1,77
31.12.2013 -2,62 1,73
31.12.2014 -1,95 1,59
31.12.2015 -1,10 1,86
31.12.2016 -0,73 1,77
31.12.2017 -0,11 2,15
31.12.2018 0,29 2,66
31.12.2019 0,12 2,57
31.12.2020 0,13 2,89
31.12.2021 0,12 2,90
31.12.2022 0,08 2,93