Renter på tiårs statsobligasjoner i utvalgte land.
Prosent. 2. januar 2014 – 15. mars 2019 1)
1) PPR 4/18 var basert på informasjon til og med 7. desember 2018, markert ved vertikal linje.
Kilde: Bloomberg
Yields on ten­year government bonds in selected countries.
Percent. 2 January 2014 – 15 March 2019 1)
1) MPR 4/18 was based on information in the period up to 7 December 2018, indicated by the vertical line.
Source: Bloomberg
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published