Sysselsettingsvekst ifølge KNR1) og Regionalt nettverk2).
Kvartalsvekst. Prosent. 1. kv. 2013 – 2. kv. 2019 
3)
1) Kvartalsvis nasjonalregnskap. Sesongjustert.
2) Rapportert sysselsettingsvekst siste tre måneder konvertert til kvartalstall. Kvartalstallene er beregnet som
en sammenvekting av tremånederstall basert på når intervjuene er foretatt. For 1. kv. 2019 er forventet
vekst i sysselsetting en sammenvekting av rapportert vekst siste tre måneder og forventet vekst neste tre
måneder målt i februar. 2. kv. 2019 er forventet vekst neste tre måneder målt i februar.
3) Anslag for 1. kv. 2019 – 2. kv. 2019 (stiplet).
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Employment growth according to the quarterly national accounts1)
and Regional Network
2). Quarterly change. Percent. 2013 Q1 – 2019 Q2 3)
1) Seasonally adjusted.
2) Reported employment growth for the past three months converted to quarterly figures. Quarterly figures are
calculated by weighting together three­month figures based on survey timing. For 2019 Q1, expected
employment growth is estimated by weighting together reported growth over the past three months and
expected growth in the next three months as reported in February. 2019 Q2 is expected growth in the next three
months as reported in February.
3) Projections for 2019 Q1 – 2019 Q2 (broken lines).
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Regionalt nettverk KNR
  Regional Network QNA
31.03.2013 0,33 0,32
30.06.2013 0,32 0,24
30.09.2013 0,31 0,41
31.12.2013 0,28 0,38
31.03.2014 0,15 0,63
30.06.2014 0,10 -0,14
30.09.2014 0,07 0,05
31.12.2014 0,08 0,36
31.03.2015 -0,09 0,07
30.06.2015 -0,11 0,15
30.09.2015 -0,10 -0,11
31.12.2015 -0,16 0,16
31.03.2016 -0,09 -0,22
30.06.2016 -0,06 0,21
30.09.2016 0,03 0,19
31.12.2016 0,13 0,15
31.03.2017 0,33 0,26
30.06.2017 0,35 0,38
30.09.2017 0,31 0,40
31.12.2017 0,40 0,40
31.03.2018 0,48 0,46
30.06.2018 0,46 0,26
30.09.2018 0,49 0,37
31.12.2018 0,46 0,48
31.03.2019 0,45 0,38
30.06.2019 0,46 0,32