Igangsetting og husholdningsvekst.
Igangsettinger, fullførte boliger og årlig husholdningsendring. 2005 – 20191)
1) Anslag for 2018 og 2019 (stiplet og gradert). Anslag for husholdningsvekst er basert på befolkningsfremskrivinger
fra SBB og endring i antall personer per husholdning de tre siste årene.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Housing starts and household growth.
Housing starts, completions and annual change in the number of households. 2005 – 20191)
1) Projections for 2018 and 2019 (broken lines and shaded bars). Projections for household growth are based
on population projections from Statistics Norway and the change in number of persons per household over the
past three years.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Antall fullførte boliger Antall igangsatte boliger Endring i antall husholdninger
  Number of completions Number of housing starts Change in number of households
31.12.2005 29544,00 31608,00 25711,90
31.12.2006 28554,00 33314,00 27738,08
31.12.2007 30970,00 32520,00 39401,75
31.12.2008 28640,00 25950,00 37830,24
31.12.2009 21783,00 19748,00 28049,80
31.12.2010 17832,00 21145,00 30669,63
31.12.2011 20046,00 27735,00 24082,82
31.12.2012 26267,00 30189,00 32510,16
31.12.2013 28496,00 30450,00 44055,70
31.12.2014 28100,00 27250,00 30202,00
31.12.2015 28137,00 31301,00 32150,00
31.12.2016 29394,00 36203,00 28174,00
31.12.2017 31557,00 35273,00 32286,00
31.12.2018 30792,41 33877,57 25746,00
31.12.2019 30706,33 32800,39 25740,83