Investeringer innen feltutbygging og felt i drift.
Faste 2018­priser. Milliarder kroner. 2012 – 2021 1)
1) Anslag for 2018 – 2021. Tallene for 2010 – 2017 er hentet fra investeringstellingen til Statistisk sentralbyrå
og er deflatert med prisindeksen for petroleumsinvesteringer i nasjonalregnskapet. Anslagene er basert på
stortingsmeldinger, konsekvensutredninger, prognoser fra Oljedirektoratet, investeringstellingen fra Statistisk
sentralbyrå og løpende informasjon om utbyggingsprosjekter.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Investment in field development and fields in production.
Constant 2018 prices. In billions of NOK. 2012 – 2021 1)
1) Projections for 2018 – 2021. Figures for 2010 – 2017 are from Statistics Norway's investment intentions
survey and deflated by the price index for petroleum investment in the national accounts. The projections are
based on reports to the Storting, impact analyses, forecasts from the Norwegian Petroleum Directorate,
Statistics Norway's investment intentions survey and current information about development projects.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Andre nye utbygginger Luno 2, Cara, Tor 2, Brasse, Fogelberg og Grevling Utbygginger som er satt i gang før 10. desember 2018 Felt i drift utenom nye utbygginger
  Other new development projects Luno 2, Cara, Tor 2, Brasse, Fogelberg and Grevling Development projects initiated before 10 December 2018 Fields in production excluding new development projects
31.12.2012 51,88 88,84
31.12.2013 61,55 102,31
31.12.2014 67,88 84,06
31.12.2015 54,49 74,27
31.12.2016 51,85 63,48
31.12.2017 52,26 61,30
31.12.2018 63,00 55,00
31.12.2019 3,00 72,12 56,59
31.12.2020 8,50 13,50 51,50 59,00
31.12.2021 32,00 8,50 30,00 61,00