Lønn, lønnsramme og lønnsforventninger.
Årsvekst. Prosent. 2005 – 2019
1) Faktisk årslønnsvekst fra Statistisk sentralbyrå. Norges Banks anslag for 2018 og 2019 (gradert).
2) Partene i arbeidslivets forventninger til årslønnsvekst inneværende år målt ved Norges Banks
forventningsundersøkelse i 4. kvartal hvert år og forventningene til årslønnsvekst i 2019 målt i 4. kvartal 2018.
3) Forventninger til årslønnsvekst inneværende år fra Regionalt nettverk i 4. kvartal hvert år og forventninger til
årslønnsvekst i 2019 i november 2018.
4) Før 2014: for industriarbeidere, som anslått av riksmegler eller NHO. Fra 2014: for industrien samlet,
basert på vurderinger gjort av NHO i forståelse med LO.
Kilder: Epinion, Kantar TNS, LO, NHO, Opinion, Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Wage growth, wage norm and wage expectations.
Annual change. Percent. 2005 – 2019
1) Actual annual wage growth from Statistics Norway. Norges Bank's projections for 2018 and 2019.
2) Social partners' wage growth expectations for the current year as measured by Norges Bank's
expectations survey in Q4 each year and expected annual wage growth for 2019 measured in 2018 Q4.
3) Expected wage growth for the current year as reported by the Regional Network in Q4 each year, and
expected wage growth for 2019 in November 2018.
4) Before 2013: for manufacturing as projected by the National Mediator or NHO. From 2014: for the
overall industry, based on an analysis by NHO and LO.
Sources: Epinion, Kantar TNS, LO, NHO, Opinion, Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Forventningsundersøkelsen 2) Ramme i lønnsoppgjøret 4) Regionalt nettverk3) Årslønn1)
  Expectations survey 2) Wage norm4) Regional Network3) Annual wage growth1)
31.12.2005 3,50 3,30 3,56 3,30
31.12.2006 4,10 3,25 4,75 4,10
31.12.2007 5,30 4,40 5,50 5,60
31.12.2008 5,40 5,60 5,87 6,30
31.12.2009 3,80 3,70 3,50 4,20
31.12.2010 3,70 2,80 3,59 3,70
31.12.2011 4,00 3,65 3,99 4,20
31.12.2012 4,10 4,15 4,17 4,00
31.12.2013 3,60 3,40 3,59 3,90
31.12.2014 3,40 3,30 3,36 3,10
31.12.2015 2,70 2,70 2,65 2,80
31.12.2016 2,50 2,40 2,40 1,70
31.12.2017 2,50 2,40 2,53 2,30
31.12.2018 2,80 2,80 2,78 2,70
31.12.2019 3,00 2,94 3,10