Lønnsvekst 1) og anslag for produksjonsgap 2) i utvalgte land.3)
Prosent. 2005 – 2021
4)
1) Lønnskostnader per ansatt. Årsvekst.
2) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt BNP.
Anslag fra IMF for 2005 – 2015, deretter Norges Bank.
3) Eksportvekter. USA, euroområdet, Storbritannia og Sverige.
4) Anslag for lønnsvekst 2018 – 2021 (stiplet gul linje).
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Wage growth1) and estimated output gap2) in selected countries.3)
Percent. 2005 – 2021
4)
1) Compensation per employee. Annual percentage change.
2) The output gap measures the percentage deviation between GDP and estimated potential GDP.
IMF estimates for 2005 – 2015. Norges Bank projections for the rest of the period.
3) Export weights. US, euro area, UK and Sweden.
4) Projections for wage growth 2018 – 2021 (broken yellow line).
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Lønnsvekst Produksjonsgap
  Wage growth Output gap
31.12.2005 2,89 0,40
31.12.2006 3,47 1,86
31.12.2007 4,04 3,03
31.12.2008 3,02 1,65
31.12.2009 1,65 -3,69
31.12.2010 2,23 -2,02
31.12.2011 2,10 -1,24
31.12.2012 1,79 -2,15
31.12.2013 1,72 -2,63
31.12.2014 1,60 -1,95
31.12.2015 1,87 -1,08
31.12.2016 1,78 -0,72
31.12.2017 1,91 -0,11
31.12.2018 2,66 0,28
31.12.2019 2,59 0,37
31.12.2020 3,00 0,34
31.12.2021 3,07 0,27