BNP for Fastlands­Norge1) og Regionalt nettverks indikator for
produksjonsvekst
2). Kvartalsvekst. Prosent. 1. kv. 2012 – 1. kv. 2019   3)
1) Sesongjustert.
2) Rapportert produksjonsvekst siste tre måneder konvertert til kvartalstall. Kvartalstallene er beregnet som
en sammenvekting av tremånederstall basert på når intervjuene er foretatt. For 4. kv. 2018 er forventet vekst
i produksjon en sammenvekting av rapportert vekst siste tre måneder og forventet vekst neste seks måneder
målt i november. For 1. kv. 2019 er forventet vekst neste seks måneder målt i november.
3) Anslag for 4. kv. 2018 – 1. kv. 2019 (stiplet).
4) System for sammenveiing av korttidsmodeller.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
GDP for mainland Norway1) and the Regional Network's indicator
of output growth
2). Quarterly change. Percent. 2012 Q1 – 2019 Q1 3)
1) Seasonally adjusted.
2) Reported output growth past three months converted to quarterly figures. Quarterly figures are calculated
by weighting together three­month figures on the basis of survey timing. For 2018 Q4, expected output growth
is estimated by reported growth over the past three months and expected growth in the next six months as
reported in November. 2019 Q1 is expected growth in the next six months as reported in November.
3) Projections for 2018 Q4 – 2019 Q1 (broken lines).
4) System for Averaging short­term Models.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  BNP Fastlands­Norge Regionalt nettverk BNP­fremskrivninger fra SAM 4)
  GDP mainland Norway Regional Network GDP forecasts from SAM 4)
31.03.2012 1,88 0,87
30.06.2012 0,26 0,87
30.09.2012 0,68 0,79
31.12.2012 0,73 0,64
31.03.2013 0,73 0,49
30.06.2013 0,02 0,41
30.09.2013 0,98 0,35
31.12.2013 0,76 0,33
31.03.2014 0,18 0,39
30.06.2014 0,94 0,41
30.09.2014 0,25 0,36
31.12.2014 0,64 0,29
31.03.2015 0,21 0,14
30.06.2015 0,33 0,06
30.09.2015 0,19 0,02
31.12.2015 -0,13 0,00
31.03.2016 0,76 0,05
30.06.2016 -0,35 0,19
30.09.2016 0,10 0,28
31.12.2016 0,74 0,38
31.03.2017 0,81 0,51
30.06.2017 0,75 0,59
30.09.2017 0,52 0,61
31.12.2017 0,90 0,64
31.03.2018 0,45 0,63
30.06.2018 0,66 0,66
30.09.2018 0,28 0,69 0,28
31.12.2018 0,71 0,73 0,79
31.03.2019 0,69 0,75 0,68