Norges Bank

Staff Memo

Klimarisiko og kronekursen

Forfatter:
Q. Farooq Akram
Serie:
Staff Memo
Nummer:
4/2024

Sammendrag

Denne studien drøfter om den norske kronen kan styrke eller svekke seg som følge av klimarisiko i form av fysisk risiko og overgangsrisiko. Valutakurser reflekterer relative priser mellom ulike lands penger, varer og tjenester. Det er stor variasjon i hvordan land er eksponert for og kan håndtere ulike typer klimarisiko. For å vurdere valutakursvirkningen av klimarisiko må man derfor vurdere hvor mye et land vil tape eller eventuelt vinne på klimarisiko sammenlignet med sine handelspartnere. Studien trekker frem flere forhold som tilsier at norske kroner kan stå overfor lavere klimarisiko over tid enn handelspartnernes valutaer. Den undersøker også empirisk om klimarisiko har påvirket kronekursen i løpet av det siste tiåret. Resultatene tyder på at klimarisiko ikke bidrar til å forklare svingninger i kronekursen over  undersøkelsesperioden.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 3. juli 2024 13:10
Publisert 3. juli 2024 13:10