Norges Bank

Staff Memo

Effekter av ny standardmetode og nytt gulv for IRB-bankene

Forfatter:
Henrik Andersen og Jama Johnsen
Serie:
Staff Memo
Nummer:
8/2023

Sammendrag

EU planlegger å endre kapitaldekningsreglene for bankene i 2025. Regelverksendringene blir innført i Norge gjennom EØS-avtalen. Våre resultater viser at regelverksendringene kan gi små og mellomstore banker (standardmetodebanker) med lav risiko en betydelig reduksjon i kapitalkravet. Det kan gjøre standardmetodebankene i stand til å tilby billigere lån. De nye reglene vil ha begrenset betydning for de største norske bankene (IRB-bankene), men det kan bidra til likere og mer sammenlignbare kapitalkrav mellom norske og utenlandske banker. Samlet sett kan derfor regelverksendringene gi likere konkurransevilkår for banker i Norge.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 30. mars 2023 13:45
Publisert 30. mars 2023 13:45