Norges Bank

Staff Memo

Hva påvirker bankenes førstelinjeforsvar mot tap? Netto renteinntekter og makroøkonomisk utvikling de siste 30 årene

Forfatter:
Ragna R. Alstadheim og Rønnaug Melle Johansen
Serie:
Staff Memo
Nummer:
17/2023

Sammendrag

Bankenes lønnsomhet er førstelinjeforsvaret mot tap og netto renteinntekter er bankenes viktigste inntektskilde. Siden renteoppgangen i 2021 har netto renteinntekter økt betydelig i forhold til eiendelene og det styrker tapståleevenen til bankene. Vi bruker en VAR-modell til å analysere hva som har påvirket norske bankers netto renteinntekter relativt til eiendelene de siste 30 årene. Historisk har høyere styringsrente typisk trukket netto renteinntekter opp, mens økt markedsusikkerhet har trukket netto renteinntekter ned. I tillegg til styringsrenten bidrar kostnadseffektivisering til å forklare den betydelige reduksjonen i netto renteinntekter i forhold til eiendelene som vi har observert siden 1990-tallet. Økningen i løpet av 2022 skyldes i stor grad hevinger i styringsrenten fra et lavt nivå under pandemien. Økningen henger blant annet sammen med at bankene har mer rentebærende eiendeler enn rentebærende gjeld og andre faktorer som utviklingen i bankenes rentemarginer. Ved hjelp av VAR-modellen viser vi at bankenes førstelinjeforsvar beveger seg medsyklisk, noe som understøtter bruken av tidsvarierende kapitalkrav.

Staff Memo inneholder utredninger og dokumentasjon skrevet av Norges Banks ansatte og andre forfattere tilknyttet Norges Bank. Synspunkter og konklusjoner i arbeidene er ikke nødvendigvis representative for Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Publisert 8. november 2023 09:30
Publisert 8. november 2023 09:30