Norges Bank

Staff Memo

Makroøkonomiske virkninger av høyere kapitalkrav for bankene

Author:
Dag Henning Jacobsen, Thea Birkeland Kloster, Aslak Bakke Kvinlog og Unni Larsen
Series:
Staff Memo
Number:
14/2011

EU-kommisjonens forslag til nytt kapitaldirektiv (CRD IV) inneholder blant annet strengere minstekrav til kapital og et forslag om å innføre en motsyklisk kapitalbuffer. Direktivet skal etter planen innføres fra 2013 og omfatter EU og EØS-området.

I artikkelen belyser vi makroøkonomiske virkninger av høyere kapitalkrav for bankene. Analysen baseres på en empirisk, aggregert modell for norsk økonomi. Vi retter særlig oppmerksomhet mot effekten på kredittgiving og bruttonasjonalprodukt (for Fastlands-Norge), og finner at innstrammingen i kapitalkravet isolert sett demper utviklingen i samlet kreditt og produksjon.

Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank, the central bank of Norway. Views and conclusions expressed in Staff Memos should not be taken to represent the views of Norges Bank.

ISSN 1504-2596 (online)

Published 29 November 2011 10:05
Published 29 November 2011 10:05