Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 4/2006

Serie:
Penger og kreditt
Nummer:
4/2006

Artikkeldel

Den nøytrale realrenten (pdf, 331 kB)
Tom Bernhardsen og Karsten Gerdrup

Begrepet «nøytral realrente» assosieres gjerne med det nivået på realrenten som innebærer at pengepolitikken verken er ekspansiv eller kontraktiv. I artikkelen ser forfatterne nærmere på hvordan den nøytrale realrenten i en liten åpen økonomi påvirkes av globale forhold. Den nøytrale realrenten er uobserverbar, og beregninger av den er usikre. Den har trolig falt siden 1980-tallet, blant annet som følge av lavere inflasjonsrisikopremier. En samlet vurdering kan tilsi at den normalt vil ligge i et område rundt 2½-3½ prosent i Norge. I den siste tiden med lave realrenter internasjonalt kan det ikke utelukkes at den nøytrale realrenten i Norge også kan ligge noe under dette.

Treng vi ein norsk børs? (pdf, 232 kB)
Gunnvald Grønvik

Effektive verdipapirmarknader gir viktige bidrag til verdiskapinga i samfunnet, og artikkelen kommenterer den særskilde rolla til børsen. Eit aktuelt spørsmål for Noreg er om nasjonal eigarskap av børsen er naudsynt for å oppnå vinstane, og dessutan om internasjonal eigarskap vil føre til nedlegging. Ein eventuell ny eigar må drive verksemda slik at ho er minst like teneleg for norske utferdarar og investorar som før. Marknadsplassen i Noreg vil difor neppe verte lagd ned ved oppkjøp. Fusjonar innan kjeda for verdipapiromsetnad kan gje vinstar om ein endrar på systemet for oppgjer av verdipapirhandelen for investorar som handlar i fleire valutaer.

Boliginvesteringer og boligpriser (pdf, 621 kB)
Dag Henning Jacobsen, Kristin Solberg-Johansen og Kjersti Haugland

I artikkelen analyseres utviklingen i boliginvesteringene og samspillet mellom etterspørsel og tilbud i boligmarkedet. Analysen indikerer at den markerte økningen i boliginvesteringene siden 2004 har sammenheng med lav rente og høye boligpriser. Det tar tid før det samlede boligtilbudet blir tilpasset økt etterspørsel. Når boligmassen over tid tilpasses denne etterspørselen, vil det isolert sett bidra til lavere priser. Boligprisene kan derfor ha blitt høyere på kort sikt enn hva de vil være på noe lengre sikt. En modellbasert analyse illustrerer imidlertid at boligprisveksten kan lande mykt til tross for tilstramming i pengepolitikken og økt boligtilbud.

Oversikter og tabelldel

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (pdf,139 kB)

Tabeller (pdf, 241 kB)

Hele heftet (pdf, 1 261 kB)

Publisert 7. desember 2006 12:27
Publisert 7. desember 2006 12:27