Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 4/2005

Nummer:
4/2005

Artikkeldel

Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk (PDF, 245 kB)
Bjørn Bakke og Håkon Tretvoll

Norges Bank yter lån til bankene mot pant i verdipapirer. Slike lån blir gitt for å sikre god gjennomføring av betalingsoppgjørene og pengepolitikken. Norges Bank har hittil godtatt et bredt spekter av verdipapirer som pant, og har dermed påtatt seg større risiko enn flere andre sentralbanker. De senere årene har bankenes pantsetting økt mer enn lånebehovene. Dette gav en mulighet til å tilpasse regelverket i retning av det som er vanlig i andre land, uten at det førte til store negative konsekvenser for bankene som låntakere i Norges Bank. I artikkelen gjøres det rede for Norges Banks tidligere regelverk om sikkerhet for lån, bakgrunnen for at regelverket ble endret, det nye regelverket, og konsekvensene endringene i regelverket vil kunne ha for bankene.

Intradag likviditet og oppgjør av store betalinger: En simuleringsbasert analyse (PDF, 515 kB)
Asbjørn Enge og Frode Øverli

Interbanksystemer har stor betydning for økonomien og det finansielle systemet. Ved å foreta simuleringer på reelle data fra Norges Banks oppgjørssystem illustrerer artikkelen avveininger mellom betalingsforsinkelser og likviditetsbruk i interbank oppgjørssystemer. Simuleringene viser blant annet hvordan endringer i tilgjengelig likviditet hos oppgjørsdeltakerne påvirker forsinkelser i betalingsoppgjørene. Virkningen av optimeringsrutiner i oppgjørssystemet simuleres også.

Norges Banks lagerstyring av kontanter (PDF, 354 kB)
Knut Are Aastveit og Thomas Kjørstad

For å kunne ivareta sin seddel- og myntforsyningsplikt, har Norges Bank behov for å holde et lager av kontanter. Hvor stort dette lageret skal være, må vurderes både ut fra en normal situasjon og mer ekstraordinære situasjoner. For å kunne forutsi etterspørselen og redusere usikkerheten rundt lagerbehovet, er det utviklet en modell for etterspørselen etter kontanter. Arbeidet har gitt økt kunnskap om logistikkprosessene og en bedret forståelse av hvilke faktorer som påvirker kontantomløpet. Modellens anslag viser at etterspørselen etter kontanter vil øke de neste kvartalene for så å avta mot slutten av 2006 og videre utover i 2007.

Oversikter og tabelldel

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (PDF, 158 kB)

Tabeller (PDF, 401 kB)

Hele heftet (1 202 kB)

Publisert 14. desember 2005 09:08
Publisert 14. desember 2005 09:08