Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 3/2004

Nummer:
3/2004

Artikkeldel

Inflasjonsstyring - litt om teori og mest om praksis (78 kB)
Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Sentralbanksjefen gjennomgår den historiske utviklingen i den økonomiske politikken generelt, og pengepolitikken spesielt, fram mot innføringen av inflasjonsmålet i mars 2001. Utviklingen har gått fra direkte reguleringer og styringsoptimisme til et mer balansert syn på evnen til å finstyre realøkonomien.

Håndtering av finansielle kriser i grensekryssende banker (70 kB)
Henrik Borchgrevink og Thorvald Grung Moe

Erfaringer fra tidligere bankkriser viser at myndighetene må ha beredskap for å håndtere finansielle kriser. Ved eventuelle kriser i grensekryssende banker står man overfor nye utfordringer. Blant annet kan interessekonflikter mellom myndighetene i ulike land hindre effektive løsninger. Det arbeides med å avklare hvordan ansvar og roller når det gjelder tilsyn og krisehåndtering kan tilpasses de nye utfordringene. Noen av de lanserte forslagene til fremtidige løsninger skisseres.

Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak? (579 kB)
Bjørne Dyre H. Syversten

I Norges Banks analyser av stabiliteten i det finansielle systemet er risikoen for at foretak misligholder lån eller går konkurs, viktig. Sentralbanken bruker ulike kredittrisikomodeller i sine analyser. Her sammenlignes treffsikkerheten til en regnskapsbasert kredittrisikomodell (Norges Banks SEBRA-modell) og en markedsbasert kredittrisikomodell (Moody's KMV-modell for ikke-børsnoterte selskaper), basert på konkursdata for norske foretak. Begge modellene er gode til å peke ut konkurskandidater, med noe høyere treffandel for SEBRA-modellen.

Om langsiktige referanserenter i det norske obligasjonsmarkedet (337 kB)
Ketil Johan Rakkestad og Jesper Bull Hein

Tradisjonelt har statspapirer vært anvendt som referanse for langsiktige renter, men i dag anvendes også markedet for renteswapper. I artikkelen fokuseres det på faktorer som har betydning for variasjoner i forskjellen mellom rentene i disse markedene i Norge. En økonometrisk analyse viser at i perioden 1997-2003 samvarierte denne renteforskjellen med differansen mellom kortsiktige pengemarkeds- og statsrenter, med kursutviklingen i aksjemarkedet og med emisjoner av eurokroneobligasjoner.

Oversikter og tabelldel

Nye minnemynter i forbindelse med hundreårsmarkeringen 1905-2005 (45 kB)

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (30 kB)

Tabeller (306 kB)

Hele heftet (1 573 kB)

Publisert 30. september 2004 13:52
Publisert 30. september 2004 13:52