Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 3/2003

Nummer:
3/2003

Artikkeldel

Verdipapiroppgjøret i Norge - Hva betyr utviklingen i Europa for det norske systemet? (253 kB)
Vigdis Husevåg og Kristin Bjerkeland

Det norske systemet for oppgjør av verdipapir ble modernisert våren 2003, samtidig som Verdipapirsentralen ble omdannet til allmennaksjeselskap. Tjenestetilbudet ved verdipapiroppgjør og organiseringen av oppgjørssentralene er under endring også i Norden og Europa for øvrig. Artikkelen gjennomgår noen hovedtrekk i dette bildet og skisserer noen mulige utviklingstrekk fremover.

Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer? (429 kB)
Olav Bø, Jon Ivar Røstadsand og Espen Tørum

Kredittindikatorene K2 og K3, pengemengden M2 og husholdningenes nettofinansinvesteringer er sentrale finansielle størrelser i det pengepolitiske beslutningsgrunnlaget, og det er derfor viktig med korrekte data. Her analyseres realtidsegenskapene for disse indikatorene, dvs. hvor god datakvaliteten er når de publiseres for første gang. I en rapport fra IMF scoret de norske statistikkene svært godt på de fleste felt.

Utviklingen i europeisk bankstruktur og implikasjoner for finansiell stabilitet (438 kB)
Frode Øverli

Det er tendenser til økende konsolidering og internasjonalisering i banksektoren i Europa. Tiltakene i EUs handlingsplan for finansielle tjenester og det nye kapitaldekningsregelverket «Basel II» vil kunne bidra til videre strukturendringer. Endringene reiser nye problemstillinger i forhold til finansiell stabilitet, og disse drøftes sammen med en gjennomgang av sentrale trekk ved utviklingen.

Oversikter og tabelldel

Minnemynter i forbindelse med hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen fra Sverige (25 kB)

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (40 kB)

Tabeller (339 kB)

Hele heftet (1438 kB)

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 2. oktober 2003 09:51
Publisert 2. oktober 2003 09:51