Norges Bank

Publikasjon

Bankers likviditet og finansiering

Erna Hoff

Bankene finansierer utlån med innskudd fra kunder og ved markedsfinansiering, det vil si innlån fra penge- og kapitalmarkedene. En viktig oppgave for banker er å omdanne kortsiktig sparing fra publikum til langsiktige investeringer, såkalt løpetidstransformasjon. Bankene påtar seg dermed risiko ved at innlån har kortere løpetid enn utlån. Myndighetene har derfor etablert et sikkerhetsnett rundt bankene og pålagt regulering og tilsyn. Nye internasjonale reguleringer pålegger bankene å ha større likviditetsreserver og mer langsiktig finansiering. De nye reguleringene vil kreve omfattende tilpasninger hos norske banker.

Les artikkelen (pdf, 284 kB)

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Norges Banks skriftserie nr. 34, 2004: Norske finansmarkeder – pengepolitikk og finansiell stabilitet, kapittel 5. Finansinstitusjonene.

Aud Ebba Lie (2011): «Finanstilsynets innskuddsundersøkelse under finanskrisen – en kort oppsummering», Penger og Kreditt 2/2011.

Bankenes likviditetssituasjon under finansuroen høsten 2008

Publisert 16. desember 2011 14:00