Norges Bank

Publikasjon

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs

Ole-Christian Hillestad

Artikkelen drøfter nøkkeltall for utvikling i drift, finansiering og verdsetting av aksjeselskaper på Oslo Børs som gruppe. Driftsresultatene er for tiden høye, men det er indikasjoner på at resultatveksten avtar. Børsselskapene har økt egenkapitalandelen og synes å være robuste. Mye av økningen i egenkapital er imidlertid immaterielle eiendeler. Selv med denne økningen i bokført egenkapital har rentabiliteten holdt seg høy. Ulike mål for verdsetting av aksjene på Oslo Børs gir et noe blandet bilde, men samlet peker indikatorene i retning av at den har økt de siste årene.

Publisert 14. juni 2007 15:25
Publisert 14. juni 2007 15:25