Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 2/2007

Serie:
Penger og kreditt
Nummer:
2/2007

Artikler

Seddeltrykkeriet – en 190 års historie 
Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl
I løpet av juni 2007 avvikles Norges Banks Seddeltrykkeri, og dermed opphører egen produksjon av sedler i Norge. De første sedlene ble levert året etter opprettelsen av Norges Bank i 1816. Det er således trykt sedler i egen regi i 190 år. Fra 2008 vil norske sedler blir levert fra kommersielle sikkerhetstrykkerier i Frankrike og England.

Betalingssystemet – en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn 
Harald Haare og Inger-Johanne Sletner
Betalingssystemet er en viktig del av et lands finansielle infrastruktur. Velfungerende betalingssystemer gjør det mulig å gjennomføre pengeoverføringer på en sikker måte og til avtalt tid. Artikkelen beskriver Norges Banks overvåking av det norske betalingssystemet. Samarbeidet med Kredittilsynet blir også behandlet. Avslutningsvis berøres kort framtidige utfordringer.

Modellering av kredittrisiko i foretakssektoren - Videreutvikling av SEBRA-modellen 
Eivind Bernhardsen og Kai Larsen
Norges Bank har siden 2001 brukt en empirisk modell, SEBRA-modellen, til å anslå sannsynligheter for konkurs i norske aksjeselskap. Modellen brukes også til å anslå bankenes forventede utlånstap til foretak og ulike næringer. Vi presenterer to nye modellversjoner: en utvidet versjon av den opprinnelige modellen og en basisversjon som i mindre grad bruker variable som samvarierer med foretakets størrelse. Vi viser at basisversjonen egner seg bedre til prediksjoner og fremskrivninger av bankenes samlede utlånstap.

Nøkkeltallsanalyse av Oslo Børs 
Ole-Christian Hillestad
Artikkelen drøfter nøkkeltall for utvikling i drift, finansiering og verdsetting av aksjeselskaper på Oslo Børs som gruppe. Driftsresultatene er for tiden høye, men det er indikasjoner på at resultatveksten avtar. Børsselskapene har økt egenkapitalandelen og synes å være robuste. Mye av økningen i egenkapital er imidlertid immaterielle eiendeler. Selv med denne økningen i bokført egenkapital har rentabiliteten holdt seg høy. Ulike mål for verdsetting av aksjene på Oslo Børs gir et noe blandet bilde, men samlet peker indikatorene i retning av at den har økt de siste årene.

Oversikter

Publisert 14. juni 2007 15:25
Publisert 14. juni 2007 15:25