Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 2/2005

Nummer:
2/2005

Artikkeldel

Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land (PDF, 233 kB)
Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem for Centre for Monetary Economics/BI 7. juni 2005

Flere land har praktisert inflasjonsstyring siden tidlig på 90-tallet. I foredraget drøfter sentralbanksjefen blant annet hva landene med inflasjonsmål har oppnådd. Han beskriver også den historiske bakgrunnen for at mange land har valgt inflasjonsstyring, og ser på forskjeller i den konkrete utformingen i ulike land. Videre diskuteres forholdet mellom inflasjonsstyring og stabilitet i det finansielle systemet.

Norges Banks regionale nettverk (PDF, 227 kB)
Jan-Reinert Kallum, Maja Bjørnstad Sjåtil og Kjersti Haugland

Regelmessige samtaler med lokale kontakter fra norsk økonomi og samfunnsliv styrker Norges Banks kunnskap om den faktiske tilstanden i økonomien. Artikkelen redegjør for hvordan Norges Banks regionale nettverk er organisert og hvilken informasjon som samles inn. Videre sammenliknes informasjon fra regionalt nettverk med offisiell statistikk. Nettverket ser ut til å gi gode og til dels tidlige signaler om utviklingen i sentrale økonomiske størrelser som produksjon, sysselsetting og investeringer.

Boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt - hva sier de om bankkriser? En historisk analyse på norske data (PDF, 224 kB)
Magdalena D. Riiser

Gapet mellom faktisk observasjon og trend for variablene realboligpriser, realaksjekurser, investeringer og kreditt kan brukes som et signal om oppbygging av finansielle ubalanser. Indikatorene viser med få unntak et felles mønster, med en økning i gapene fra ett til seks år forut for bankkrisene, og påfølgende fall. Indikatorverdiene som kan forbindes med en bankkrise, de såkalte kritiske verdier, kan være noe høyere i Norge enn i tilsvarende internasjonale studier.

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? (PDF, 580 kB)
Kai Larsen og Kristin M. Bjerkeland

Uventede tap har vært lavere ved lån til små og mellomstore bedrifter (SMB) enn til store foretak i om lag 2/3 av perioden som analyseres. I resten av perioden, blant annet i to av årene under bankkrisen, var de uventede tapene ved SMB-lån høyere. I de nye kapitaldekningsreglene fra Basel-komiteen (Basel II) innføres det lavere kapitalkrav for lån til SMB. Det tas ikke konkret stilling til denne «SMB-rabatten». Resultatene fra analysen indikerer imidlertid at den ikke uten videre kan avvises.

Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering (PDF, 234 kB)
Jon Bergundhaugen og Tom A. Fearnley

At investorer holder en høyere andel verdipapirer utstedt i hjemlandet enn rasjonell økonomisk adferd skulle tilsi, har lenge stått uforklart i finansteorien. Markeds- og nasjonalregnskapsdata brukes her for å belyse fenomenet i noen land. Analysen viser blant annet at hjemmefavoriseringen i aksjer er klart fallende, men fortsatt vesentlig. Artikkelen inneholder også en gjennomgang av teorigrunnlaget og relevant litteratur.

Analyse av auksjoner i statskasseveksler i perioden fra oktober 2000 til utgangen av 2004 (PDF, 283 kB)
Thomas Svane Jacobsen

I gjennomsnitt var statens lånerente 11 rentepunkter under sammenlignbar rente i pengemarkedet i perioden fra oktober 2000 og ut 2004, og bare i fire av sytti tilfeller var den høyere enn pengemarkedsrenten. Estimering av en enkel regresjonsmodell viser at emittert volum, spredning i budene og om det er en førstegangsemisjon eller ikke, påvirker auksjonsresultatene signifikant.

Oversikter og tabelldel

Siste minnemyntpar til hundreårsmarkeringen 1905 - 2005 (PDF, 103 kB)

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (PDF, 99 kB)

Tabeller (PDF, 365 kB)

Hele heftet (1753 kB)

Publisert 16. juni 2005 13:57
Publisert 16. juni 2005 13:57