Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 2/2004

Nummer:
2/2004

Artikkeldel

Fleksibel inflasjonsstyring (388 kB)
Visesentralbanksjef Jarle Bergo

Med innføringen av et nytt mandat for pengepolitikken 29. mars 2001 fikk Norges Bank i oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Samtidig skal pengepolitikken bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetning. Prisstabilitet er en forutsetning for høy og stabil produksjon og sysselsetting over tid. I enkelte perioder kan det imidlertid inntreffe forstyrrelser som kan skape en konflikt på kort sikt. Hvordan utøver Norges Bank i praksis pengepolitikken for å kombinere disse hensynene?

Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer (650 kB)
Johan Øverseth Røstøen

Lav konsumprisvekst i Norge de siste årene kan for en stor del forklares av lave priser på importerte konsumvarer. Hvordan kan vi måle effekten av den utenlandske prisutviklingen på konsumprisen i Norge? Tradisjonelle prisindikatorer for konsumimport bygger på aggregert statistikk for utlandet og har en rekke svakheter. Norges Bank har beregnet en alternativ indikator basert på disaggregert informasjon om prisutviklingen for flere ulike varegrupper i hvert enkelt produsentland og importandelene fra de ulike landene.

Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? (409 kB)
Dag Henning Jacobsen og Bjørn E. Naug

Husholdningenes gjeld har økt med 10-11 prosent per år siden 2000. Artikkelen analyserer faktorer bak den sterke gjeldsveksten med utgangspunkt i en empirisk modell. Den viser at gjeldsøkningen særlig har sammenheng med utviklingen i boligmarkedet og med rentenedgangen siden desember 2002. Selv om boligprisene flater ut etter å ha økt, vil det i lang tid være boliger som selges til en høyere pris enn sist de ble omsatt. En økning i boligprisene vil derfor bidra til gjeldsvekst i en lang periode.

Oversikter og tabelldel

20-krone minnemynt til jernbanens 150-årsjubileum (21 kB)

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (20 kB)

Tabeller (339 kB)

Hele heftet (1 948 kB)

Publisert 2. juli 2004 10:00
Publisert 2. juli 2004 10:00