Norges Bank

Publikasjon

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2007

Raymond Lokshall

Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen er et viktig utgangspunkt for rentesettingen. Etterprøving av anslagene kan bidra til å gi oss bedre innsikt i arbeidet med anslagene og til forbedring av vårt analyseverktøy. I artikkelen etterprøves Norges Banks anslag for 2007. Veksten i BNP Fastlands-Norge var rekordhøy og ble betydelig høyere enn Norges Bank anslo. Til tross for at kapasitetsutnyttingen ble høyere enn ventet, holdt den underliggende prisveksten seg lav og om lag som anslått. Sterkere kronekurs motvirket effekten av at den innenlandske prisstigningen ble noe høyere enn ventet.

Publisert 27. mars 2008 15:15
Publisert 27. mars 2008 15:15