Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 1/2008

Artikler

Jarle Bergo: En profesjonell pengepolitiker går fra borde
Arne Jon Isachsen intervjuer den avgående visesentralbanksjefen
Jarle Bergo har tjenestegjort i nærmere 40 år i Norges Bank når han nå trer tilbake fra stillingen som visesentralbanksjef. I intervjuet ser han tilbake på den lite vellykkede etterspørselsreguleringen på 1970- og 1980-tallet. At lavere arbeidsløshet tilsynelatende lot seg ’kjøpe’ ved høyere inflasjon, var god latin, men politikk basert på en slik forståelse endte i stagflasjon. Nå er man tilbake til det normale, der pengepolitikkens fremste oppgave er å gi aktørene i økonomien et stabilt nominelt anker. Arbeidsdelingen i den økonomiske politikken er klar for alle. Intervjueren fritter også sitt objekt ut om hva som er og ikke er sentralbankoppgaver, om bankkrisen på 1990-tallet og om arbeidsbyrde.

Økonomiske perspektiver
Sentralbanksjef Svein Gjedrems årstale
I foredraget drøfter sentralbanksjefen uroen i finansmarkedene og forhold som har gitt grobunn for uroen. Han peker også på mulige konsekvenser for veksten internasjonalt og hvordan dette kan påvirke utviklingen i norsk økonomi og innretningen av pengepolitikken. Videre tar han opp hvordan den gode økonomiske utviklingen i Norge siden begynnelsen av 1990-tallet og de endrede rammevilkårene for norsk økonomi har påvirket fordelingen av inntektene i samfunnet. Avslutningsvis drøftes fordelingen av inntekter mellom generasjoner med vekt på forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland.

SEPA – standardiserte løsninger for betalingstjenester i Europa
Harald Haare
28. januar ble den første felleseuropeiske girotjenesten for kundebetalinger tatt i bruk – en milepæl var dermed nådd i det største IT-relaterte bankprosjektet som sannsynligvis noen gang er gjennomført. I løpet av et par år vil det komme ytterligere betalingstjenester. Det vil ikke lenger ha noen betydning om betalingen skjer innenfor et enkelt land eller over landegrensene. Det vil være en stor utfordring å få en rask overgang til de nye løsningene, slik at kostnadsbesparelser og effektivitetsgevinster kan oppnås. På noe sikt vil de rent nasjonale betalingsløsningene forsvinne i eurolandene. Over tid vil dette også få betydning for land som ikke benytter euro som valuta. 

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2007
Raymond Lokshall
Norges Banks anslag for prisveksten og den økonomiske utviklingen er et viktig utgangspunkt for rentesettingen. Etterprøving av anslagene kan bidra til å gi oss bedre innsikt i arbeidet med anslagene og til forbedring av vårt analyseverktøy. I artikkelen etterprøves Norges Banks anslag for 2007. Veksten i BNP Fastlands-Norge var rekordhøy og ble betydelig høyere enn Norges Bank anslo. Til tross for at kapasitetsutnyttingen ble høyere enn ventet, holdt den underliggende prisveksten seg lav og om lag som anslått. Sterkere kronekurs motvirket effekten av at den innenlandske prisstigningen ble noe høyere enn ventet.

NEMO – en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse
Leif Brubakk og Tommy Sveen
Makroøkonomiske modeller er ett av flere verktøy som brukes i analyser av norsk økonomi og i pengepolitikken. NEMO er en ny makroøkonomisk modell som er utviklet i Norges Bank. Den har en sentral plass i utformingen av rentebanen. I tillegg til å beskrive modellens oppbygning, tallfesting og virkemåte fokuserer artikkelen på bakgrunnen for valg av modell og hvilke egenskaper som kreves av den. Til slutt gis det eksempler på anvendelser av modellen.

Oversikter

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (63 kB)

Hele Penger og Kreditt 1/2008 (1MB)

Publisert 27. mars 2008 15:15
Publisert 27. mars 2008 15:15