Norges Bank

Publikasjon

Faktorer bak bankenes problemlån

Tor Oddvar Berge og Katrine Godding Boye

Utviklingen i bankenes problemlån knyttet til husholdninger og foretak analyseres med utgangspunkt i empiriske modeller. Problemlån omfatter misligholdte lån og andre særlig tapsutsatte lån. Problemlån som andel av samlede utlån har sunket kraftig siden begynnelsen av 1990-tallet, og er i dag på et historisk lavt nivå. Analysen viser at den relative nedgangen i problemlån de senere år i særlig grad kan tilskrives utviklingen i realrente og arbeidsledighet. Bankenes problemlån er også fremskrevet med utgangspunkt i to makroøkonomiske scenarioer: en referansebane og et stresscenario som illustrerer en forverret makroøkonomisk situasjon.

Publisert 22. mars 2007 12:30
Publisert 22. mars 2007 12:30