Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 1/2006

Nummer:
1/2006

Artikkeldel

Økonomiske perspektiver (pdf, 1070 kB)
Sentralbanksjef Svein Gjedrems foredrag ved Norges Banks årsmøte 16. februar

I foredraget drøfter sentralbanksjefen situasjonen i norsk økonomi. Drøftingen tar utgangspunkt i de utfordringer Norge står overfor som følge av økt globalisering og endringer i den internasjonale arbeidsdelingen. Det er lagt særlig vekt på hvordan disse endringene påvirker gjennomføringen av pengepolitikk

Prognoser, usikkerhet og valg av renteforutsetning i pengepolitikken (pdf, 383 kB)
Jarle Bergo

I arbeidet med å lage prognoser for størrelser som produksjon og inflasjon må en samtidig ha en oppfatning av utviklingen i fremtidig rente. Mens Norges Banks prognoser tidligere var basert på at renten ville utvikle seg i tråd med markedsaktørenes forventninger, ble prognosene i Inflasjonsrapport 3/05 for første gang basert på bankens eget anslag på fremtidig rente. Det gjøres nærmere rede for bakgrunnen for dette og de vurderingene Norges Bank gjør i prognosearbeidet.

Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986-2003 (pdf, 1077 kB)
Magdalena D. Riiser og Bjørn Helge Vatne

Husholdningenes gjeld i Norge har økt betydelig siden 1980-tallet. I artikkelen brukes mikrodata for å analysere utviklingen i husholdningenes gjeld, inntekt og finansformue fra 1986 til 2003. Har strukturelle endringer og demografiske faktorer påvirket husholdningenes gjeld? Hva er fordelingen av gjeld etter inntekt og aldersgruppe? Dette er noen av spørsmålene som artikkelen prøver å besvare.

Valutahandelsstatistikken - ny innsikt i valutamarkedet
Erik Meyer og Janett Skjelvik

Norges Bank har publisert ny statistikk som gir aktuell informasjon om aktiviteten i valutamarkedet. Den bygger på daglige data fra de største bankene over kjøp og salg av norske kroner mot utenlandsk valuta. Artikkelen beskriver hvordan kroneomsetningen fordeler seg på motpartsektorer, kontraktstyper, løpetid og valutasort. Det ses også på sammenhengen mellom ulike kundegruppers netto kjøp av norske kroner og utviklingen i kronekursen.

Finansiell stabilitet og pengepolitikk - teori og praksis (pdf, 198 kB)
Kjersti Haugland og Birger Vikøren

Korleis ein bør vega omsynet til finansiell stabilitet mot omsynet til prisstabilitet i pengepolitiske avgjerder er ikkje opplagt. Ut frå kommunikasjon og pengepolitiske avgjerder i sentralbankar ser det ut til at finansiell stabilitet er i ferd med å få ei meir tydeleg rolle i pengepolitikken. Dette har samanheng med kunnskapen om at finansiell stabilitet har konsekvensar for den framtidige utviklinga i inflasjon og produksjon. I Noreg vert vurderingar om finansiell stabilitet innarbeidde i rådgjevingsprosessen opp mot pengepolitiske avgjerder.

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2005 (pdf, 1150 kB)
Erik Remy Åserud

Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttelsen i økonomien, målt ved produksjonsgapet. Veksten i konsumprisene (KPI-JAE) ble klart lavere i 2005 enn tidligere anslått. Gjennom de siste årene har det derimot bare vært små endringer i vårt anslag på produksjonsgapet i 2005.

Oversikter og tabelldel

Myntutgivelse markerer Ibsen-året (pdf, 95 kB)

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (pdf,54 kB)

Tabeller (pdf, 113 kB)

Hele heftet (pdf, 4655 kB)

Publisert 17. mars 2006 14:07
Publisert 17. mars 2006 14:07