Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 1/2005

Nummer:
1/2005

Artikkeldel

Økonomiske perspektiver (PDF, 2900 kB)
Sentralbanksjef Svein Gjedrems foredrag ved Norges Banks årsmøte 17. februar

I foredraget diskuterer sentralbanksjefen hvordan pengepolitikken har virket de siste to årene. I tillegg diskuteres blant annet oppgavedelingen i den økonomiske politikken.

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2004 (PDF, 1313 kB)
Per Espen Lilleås

Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttelsen i økonomien, målt ved produksjonsgapet. I 2004 ble konsumprisveksten (KPI-JAE) betydelig lavere enn Norges Bank og andre prognosemakere tidligere anslo. Vurderingene av kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi i 2004 har endret seg forholdsvis lite gjennom 2003 og 2004. Norges Bank har gjennom det siste året anslått at norsk økonomi nærmet seg normal kapasitetsutnyttelse mot slutten av 2004.

Valutasikring i norske selskaper (PDF, 1282 kB)
Øystein Børsum og Bernt Arne Ødegaard

I artikkelen oppsummeres resultatene av en spørreundersøkelse om norske selskapers valutasikring. Undersøkelsen viser at norske selskaper er på linje med tilsvarende selskaper i andre land i sin valutasikring. De fleste selskaper bruker en eller annen form for valutasikring. Vanligvis sikres ikke hele eksponeringen. Bruken av valutaderivater er rettet inn mot sikring av kortsiktige transaksjoner. I liten grad sikres langsiktig, eller strategisk, eksponering.

Undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene i 2004: Sterk vekst i det norske rentederivatmarkedet (PDF, 1294 kB)
Sigbjørn Wettre og Anders Bohlin Borgersen

I forbindelse med en internasjonal undersøkelse i regi av Bank for International Settlements (BIS) målte Norges Bank aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2004. Omsetningen av rentederivater økte sterkt, mens valutaomsetningen økte moderat i Norge sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i april 2001. Norge skiller seg fra både Sverige og Danmark ved at svært lite av handelen i rentederivater er basert på utenlandske valutaer.

Oversikter og tabelldel

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (PDF, 58 kB)

Tabeller (PDF, 227 kB)

Hele heftet (7 210 kB)

Tidsskriftet ble utgitt i perioden 1973-2012. 1999-2012 er tilgjengelig på nett. Emneregister og Forfatterregister til Penger og Kreditt.

ISSN 0332-5598 (trykt), 1503-8815 (online)

Publisert 17. mars 2005 11:48
Publisert 17. mars 2005 11:48