Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 1/2005

Nummer:
1/2005

Artikkeldel

Økonomiske perspektiver (PDF, 2900 kB)
Sentralbanksjef Svein Gjedrems foredrag ved Norges Banks årsmøte 17. februar

I foredraget diskuterer sentralbanksjefen hvordan pengepolitikken har virket de siste to årene. I tillegg diskuteres blant annet oppgavedelingen i den økonomiske politikken.

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2004 (PDF, 1313 kB)
Per Espen Lilleås

Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttelsen i økonomien, målt ved produksjonsgapet. I 2004 ble konsumprisveksten (KPI-JAE) betydelig lavere enn Norges Bank og andre prognosemakere tidligere anslo. Vurderingene av kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi i 2004 har endret seg forholdsvis lite gjennom 2003 og 2004. Norges Bank har gjennom det siste året anslått at norsk økonomi nærmet seg normal kapasitetsutnyttelse mot slutten av 2004.

Valutasikring i norske selskaper (PDF, 1282 kB)
Øystein Børsum og Bernt Arne Ødegaard

I artikkelen oppsummeres resultatene av en spørreundersøkelse om norske selskapers valutasikring. Undersøkelsen viser at norske selskaper er på linje med tilsvarende selskaper i andre land i sin valutasikring. De fleste selskaper bruker en eller annen form for valutasikring. Vanligvis sikres ikke hele eksponeringen. Bruken av valutaderivater er rettet inn mot sikring av kortsiktige transaksjoner. I liten grad sikres langsiktig, eller strategisk, eksponering.

Undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene i 2004: Sterk vekst i det norske rentederivatmarkedet (PDF, 1294 kB)
Sigbjørn Wettre og Anders Bohlin Borgersen

I forbindelse med en internasjonal undersøkelse i regi av Bank for International Settlements (BIS) målte Norges Bank aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2004. Omsetningen av rentederivater økte sterkt, mens valutaomsetningen økte moderat i Norge sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i april 2001. Norge skiller seg fra både Sverige og Danmark ved at svært lite av handelen i rentederivater er basert på utenlandske valutaer.

Oversikter og tabelldel

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (PDF, 58 kB)

Tabeller (PDF, 227 kB)

Hele heftet (7 210 kB)

Publisert 17. mars 2005 11:48
Publisert 17. mars 2005 11:48