Norges Bank

Penger og kreditt

Penger og Kreditt 1/2004

Nummer:
1/2004

Artikkeldel

Økonomiske perspektiver (1 206kB)
Sentralbanksjef Svein Gjedrems foredrag ved Norges Banks årsmøte 19. februar

I foredraget drøfter sentralbanksjefen situasjonen i internasjonal og norsk økonomi. Det er blant annet lagt vekt på virkninger på norsk økonomi av globaliseringen. I tillegg diskuteres utviklingen i kronekursen, gjennomføringen av pengepolitikken og finansiell stabilitet.

Etterprøving av Norges Banks anslag for 2003 (883 kB)
Kristine Høegh-Omdal

Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare, og at det skal være åpenhet om hvordan vi kommer fram til anslagene. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten. I 2003 ble konsumprisveksten (KPI-JAE) betydelig lavere enn Norges Bank og andre prognosemakere tidligere anslo. Avviket kan i hovedsak forklares av kronestyrkingen i 2002, prisfall på importerte konsumvarer målt i utenlandsk valuta og sterk konkurranse i flere næringer i Norge.

Avveininger i pengepolitikken (25 kB)
Ingvild Svendsen, Øistein Røisland og Kjetil Olsen

Fleksibel inflasjonsstyring innebærer at sentralbanken på kort sikt foretar en avveining mellom prisstabilitet og realøkonomisk stabilitet. En toårshorisont for oppnåelse av inflasjonsmålet gir normalt en hensiktsmessig avveining mellom disse hensynene.

Økonomiske utfordringer i Latin-Amerika ( kB)
Pål Winje

Ved inngangen til 2004 ser situasjonen lysere ut for Latin-Amerika, selv om flere land fortsatt har betydelige politiske og økonomiske problemer. I artikkelen beskrives den økonomiske utviklingen de siste 25 år, hovedkjennetegnene ved krisene, de makroøkonomiske ubalansene i landene og hva som må gjøres for å korrigere dem. Rådene fra IMF og politikkanbefalingene som har fått betegnelsen «the Washington Consensus», omtales også, og det antydes visse nye innsikter i håndteringen av de økonomiske utfordringene landene står overfor.

Continuous Linked Settlement - valuta for pengene (383 kB)
Ingrid Andresen og Bjørn Bakke

Valutaoppgjørssystemet CLS ble satt i drift høsten 2002 for oppgjør av handler i verdens syv største valutaer, og inkluderer fra høsten 2003 også norske kroner. CLS introduserer «payment versus payment» i valutaoppgjøret og fjerner dermed kredittrisikoen knyttet til valutahandler. I artikkelen redegjøres det for bakgrunnen for etableringen, hvordan systemet fungerer og dets betydning for finansiell stabilitet. Erfaringene så langt og mulig videre utvikling tas også opp.

Oversikter og tabelldel

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene (20 kB)

Tabeller (335 kB)

Hele heftet (3 274 kB)

Publisert 17. mars 2004 00:00
Publisert 17. mars 2004 00:00