Norges Bank

Publikasjon

Pensjonsinnretningenes tilpasning til Solvens II

Kjell Bjørn Nordal

Solvens II er det nye solvensregelverket i EU for forsikringsselskapene som planlegges innført fra januar 2014. Regelverket bygger på tre pilarer, som Baselregelverket for bankene: i) kvantitative krav til kapital, ii) tilsyn fra myndighetene og krav til selskapenes risikostyring, og iii) offentliggjøring av relevant informasjon. Det nye regelverket er forskjellig fra det eksisterende regelverket og kan føre til endringer i livselskapenes og pensjonskassenes investeringsadferd. Solvens II vil trolig føre til økt etterspørsel etter obligasjoner med lang durasjon og lav kredittrisiko.

Relatert informasjon publisert av Norges Bank:

Publisert 7. juni 2012 14:00