Norges Bank

Publikasjon

Forfatterregister

Registeret omfatter artikler i Penger og Kreditt nr. 1/1994 - 2/2010.  Lenker til elektronisk utgave fra 2/1999-. Fra 2/2008 utgis Penger og Kreditt kun elektronisk.

Hvis en person har publisert mer enn én artikkel, vil disse stå alfabetisk under forfatternavnet.

A

 
   
Akram, Qaisar Farooq  
Dollarkursens effekt på oljeprisene - en empirisk analyse / Qaisar Farooq Akram og Jon Petter Holter 3/1996
   
Almklov, Gunnar  
Utviklingstrekk i kredittmarkedet – nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge / Gunnar Almklov, Espen Tørum og Marita Skjæveland 3/2006
   
Alstadheim, Ragna  
En undersøkelse av rentebindingsstrukturen på publikums fordringer og gjeld / Ragna Alstadheim og Robert Madsen 3/1994
Valutapolitisk samarbeid i ØMUs tredje fase / Ragna Alstadheim og Anders Svor 2/1996
   
Andersen, Henrik  
Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning / Henrik Andersen og Tor Oddvar Berge 2/2008
Sammenlikning av norske bankers kapitaldekning / Henrik Andersen 2/2010
   
Andresen, Ingrid  
Continuous Linked Settlement - valuta for pengene / Ingrid Andresen og Bjørn Bakke 1/2004
Kredittrisikooverføring / Ingrid Andresen og Karsten R. Gerdrup 4/2004
   
Aronsen, Per Atle  
Nye retningslinjer for valutareservene 3/1998
Verdipapirisering / Per Atle Aronsen og Anita Nergård 3/1994
   
Axelsen, Kristine Andenæs  
Det europeiske verdipapirmarkedets infrastruktur i støpeskjeen / Sindre Weme og Kristine Andenæs Axelsen 1/2001
Garanterte investeringsprodukter / Kristine Andenæs Axelsen og Ketil Johan Rakkestad 1/2000
Truer hedgefond den finansielle stabilitet? / Kristine Andenæs Axelsen 4/1999
   

 

B

 
   
Bakke, Bjørn  
Bankenes motpartsrisiko - resultater fra en kartlegging gjennomført av Norges Bank og Kredittilsynet / Karsten Gerdrup og Bjørn Bakke 4/2002
Continuous Linked Settlement - valuta for pengene / Ingrid Andresen og Bjørn Bakke 1/2004
Obligasjoner med fortrinnsrett – et marked i sterk vekst / Bjørn Bakke, Ketil Rakkestad og Geir Arne Dahl 1/2010
Risikoforholdene i det norske oppgjørssystemet 1995 - 2000 / Asbjørn Enge og Bjørn Bakke 4/2000
Sikkerhet for lån i Norges Bank - konsekvenser av endringer i regelverket / Bjørn Bakke, Knut Sandal og Ingrid Solberg 4/2007
Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk / Bjørn Bakke og Håkon Tretvoll 4/2005
   
Berg, Alies C. van den  
Innføringen av Euro - konsekvenser for norsk banknæring / Alies C. van den Berg og Knut Sandal 2/1998
   
Berg, Sigbjørn Atle  
Virkelig verdi i regnskapet / Sigbjørn Atle Berg 1/2009
Særskatt på finansinstitusjoner og avgifter til sikringsfond / Sigbjørn Atle Berg 2/2010
   
Berge, Tor Oddvar  
Faktorer bak bankenes problemlån / Tor Oddvar Berge og Katrine Godding Boye 1/2007
Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning / Henrik Andersen og Tor Oddvar Berge 2/2008
   
Bergo, Jarle  
Fleksibel inflasjonsstyring / Jarle Bergo 2/2004
Pengepolitikk, konjunkturer og konkurranseevne / Foredrag av visesentralbanksjef Jarle Bergo på Samfunnsøkonomenes Forenings konjunkturseminar 5. september 2002 3/2002
Prognoser, usikkerhet og valg av renteforutsetning i pengepolitikken 1/2006
Risiko og effektivitet i betalingsformidlingen : visesentralbanksjef Jarle Bergos foredrag på Bankenes betalingsformidlingskonferanse 11. november 1999 1/2000
   
Bergundhaugen, Jon  
Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet : problemstillinger rundt hjemmefavorisering / Jon Bergundhaugen og Tom A. Fearnley 2/2005
Det europeiske sentralbanksystemet TARGET og Euro-oppgjør for norske aktører / Jon Bergundhaugen og Per Erik Stokstad 2/1998
Finanskriser og sammensetningen av ekstern gjeld 1/2003
Oppgjørsrisiko ved valutahandel 2/2000
   
Bernhardsen, Eivind  
Bankenes prising av risiko ved utlån til foretakssektoren / Eivind Bernhardsen og Kai Larsen 4/2002
Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren / Trond Eklund, Kai Larsen og Eivind Bernhardsen 2/2001
Modellering av kredittrisiko i foretakssektoren - Videreutvikling av SEBRA-modellen / Eivind Bernhardsen og Kai Larsen 2/2007
   
Bernhardsen, Tom  
Den nøytrale realrenten / Tom Bernhardsen og Karsten Gerdrup 4/2006
Hvilke faktorer påvirker kronekursen? / Tom Bernhardsen og Øystein Røisland 3/2000
Åpenhet og forutsigbarhet i pengepolitikken /Tom Bernhardsen og Arne Kloster 2/2002
   
Bjerkeland, Kristin M.  
Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? / Kai Larsen og Kristin M. Bjerkeland 2/2005
Verdipapiroppgjøret i Norge - Hva betyr utviklingen i Europa for det norske systemet? / Vigdis Husevåg og Kristin Bjerkeland 3/2003
   
Bjørnland, Hilde C.  
Produksjonsgapet i Norge : en sammenlikning av metoder / Hilde C. Bjørnland, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore 4/2004
   
Borchgrevink, Henrik  
Håndtering av finansielle kriser i grensekryssende banker / Henrik Borchgrevink og Thorvald Grung Moe 3/2004
   
Borgersen, Anders Bohlin  
Undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene i 2004: sterk vekst i det norske rentederivatmarkedet / Sigbjørn Wettre og Anders Bohlin Borgersen 1/2005
   
Boye, Katrine Godding  
Faktorer bak bankenes problemlån / Tor Oddvar Berge og Katrine Godding Boye 1/2007
   
Brekke, Henriette  
Regionalt nettverk: fersk og nyttig informasjon / Henriette Brekke og Kaj W. Halvorsen 2/2009
   
Brubakk, Leif  
NEMO - en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse / Leif Brubakk og Tommy Sveen 1/2008
Produksjonsgapet i Norge : en sammenlikning av metoder / Hilde C. Bjørnland, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore 4/2004
Bruflot, Geir  
Det norske oppgjørssystemet for verdipapirhandel / Dag-Inge Flatraaker og Geir Bruflot 2/1997
Budd, Alan  
Bank of Englands nye rolle / Alan Budd 2/1998
Bø, Olav  
Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer? / Olav Bø, Jon Ivar Røstadsand og Espen Tørum 3/2003
Bøhn, Harald  
Organisering av kapitalforvaltningen i Norges Bank 3/1998
Børsum, Øystein  
Valutasikring i norske selskaper / Øystein Børsum og Bernt Arne Ødegaard 1/2005
   

 

C

 
   
Cholette, Lorán  
Economic implications of copulas and extremes / Lorán Cholette 2/2008
   
Christiansen, Anne Berit  
Den europeiske sentralbanken - organisering og pengepolitisk styring 1/1998
Sentralbankens institusjonelle stilling - noen momenter fra den internasjonale debatten 2/1994
Økonomisk og Monetær Union - utfordringer for pengepolitikken 2/1998
   
Claussen, Carl Andreas  
Det amerikanske miraklet - heldige omstendigheter eller "ny økonomi" 4/1999
Deflasjon? / Carl Andreas Claussen og Kåre Hagelund 2/2003
Ordningene for pengepolitikken. Norges Bank i lys av litteratur og internasjonal praksis / Carl Andreas Claussen, Morten Jonassen og Nina Langbraaten 3/2007
   
D  
   
Obligasjoner med fortrinnsrett – et marked i sterk vekst / Bjørn Bakke, Ketil Rakkestad og Geir Arne Dahl 1/2010
   

 

E

 
   
Eckbo, B. Espen  
Corporate governance - i et nøtteskall 2/2006
   
Eeg, Knut  
Hvordan påvirkes norske markedsrenter av økonomiske nyheter? / Knut Eeg 4/2007
   
Eide, Helge  
Forvaltningen av valutareservene 4/1995
Immunisering av statens utenlandsgjeld 4/1994
   
Eide, Jostein  
Brasils finanskrise i et historisk perspektiv - statsfinanser, inflasjon og stabilisering / Jostein Eide og Karsten Stæhr 2/1999
   
Eide, Nils T.  
Pengepolitikken i ERM-landene Belgia, Danmark, Frankrike og Nederland 1/1994
   
Eidshagen, Arne W.  
Bruk av gjenkjøpsavtaler i likviditetsstyringen / Arne W. Eidshagen og Pål Winje 4/1996
   
Eika, Kari  
Konkurransemiljøet i banknæringen - drivkrefter og utviklingstrekk framover / Kari Eika og Tor Reistadbakk 3/1998
   
Eitrheim, Øyvind  
Kan prisen på valutaopsjoner si noe om markedets oppfatning av usikkerhet om kronekursen? / Øyvind Eitrheim, Espen Frøyland og Øistein Røisland 2/1999
   
Eklund, Trond  
Endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen / Trond Eklund og Leif Veggum 1/2002
Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren / Trond Eklund, Kai Larsen og Eivind Bernhardsen 2/2001
Norges Banks overvåking av finansiell stabilitet / Trond Eklund og Bjarne Gulbrandsen 1/2000
Norges Banks rolle i kontantforsyningen / Trond Eklund, Ragnild L. Solberg og Leif Veggum 3/2005
Endringer i Norges Banks rolle og virksomhet på kontantområdet / Trond Eklund, Svein Nygård og Leif Veggum 2/2010
   
Enge, Asbjørn  
Direkte investeringer til og fra utlandet 1986-1995 2/1996
Intradag likviditet og oppgjør av store betalinger: en simuleringsbasert analyse / Asbjørn Enge og Frode Øverli 4/2005
Risikoforholdene i det norske oppgjørssystemet 1995 - 2000 / Asbjørn Enge og Bjørn Bakke 4/2000
Tilbakeblikk på innføringen av priser i norsk betalingsformidling  / Asbjørn Enge og Grete Øwre 3/2006
Valutastrømmer og utenriksregnskap 1995 og første halvår 1996 / Asbjørn M. Enge og Jon Petter Holter 4/1996
Valutastrømmer og utenriksregnskap i 1996 og de to første måneder 1997 / Asbjørn M. Enge og Jon Petter Holter 2/1997
   
Espeli, Pål  
Falske sedler i 1997 2/1998
   
Evjen, Snorre  
Finansinstitusjonenes drift i 1997 / Robin R. Nilsen, Snorre Evjen og Inger Anne Nordal 1/1998
Opphevelse av penge- og kredittlovens emisjonsforskrift  1/1997
   

 

F

 
   
Fearnley, Tom A.  
Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet : problemstillinger rundt hjemmefavorisering / Jon Bergundhaugen og Tom A. Fearnley 2/2005
   
Fidjestøl, Asbjørn  
Sentralbankens likviditetspolitikk i en oljeøkonomi / Asbjørn Fidjestøl 3/2007
   
Flatraaker, Dag-Inge  
Det norske oppgjørssystemet for verdipapirhandel / Dag-Inge Flatraaker og Geir Bruflot 2/1997
Inntekter, kostnader og prissetting i betalingsformidlingen / Pål Erik Robinson og Dag-Inge Flatraaker 2/1995
Kostnader i betalingsformidlingen / Pål Erik Robinson og Dag-Inge Flatraaker 1/1995
Norges Banks nye oppgjørssystem - NBO / Elisabeth Holvik og Dag-Inge Flatraaker 3/1997
   
Forfang, Jo  
Rettslige forhold ved derivater, swapper og repoer / Jo Forfang, Terje Norderud og Andreas Sand 3/1996
   
Frøyland, Espen  
Beregning og tolkning av terminrenter 1/1997
Betydningen av usikkerhet i pengepolitikken / Espen Frøyland og Ingunn Lønning 3/2000
Hva kan forklare de siste årenes renteutvikling i Norge? 4/1995
Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester / Espen Frøyland og Kai Larsen 2/2002
Kan prisen på valutaopsjoner si noe om markedets oppfatning av usikkerhet om kronekursen? / Øyvind Eitrheim, Espen Frøyland og Øistein Røisland 2/1999
Ny økonomi i euroområdet og USA / Espen Frøyland og Kåre Hagelund 1/2001
Produksjonsgapet i norsk økonomi - ulike metoder, samme svar / Espen Frøyland og Ragnar Nymoen 1/2000
   

 

G

 
   
Gerdrup, Karsten R.  
Bankenes motpartsrisiko - resultater fra en kartlegging gjennomført av Norges Bank og Kredittilsynet / Karsten Gerdrup og Bjørn Bakke 4/2002
Den nøytrale realrenten / Tom Bernhardsen og Karsten Gerdrup 4/2006
Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien / Karsten R. Gerdrup, Roger Hammersland og Bjørn E. Naug 2/2006
Kredittrisikooverføring / Ingrid Andresen og Karsten R. Gerdrup 4/2004
Norges Banks rolle ved likviditetskriser i finansiell sektor 4/2004
Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning / Karsten R. Gerdrup, Arild J. Lund og Sindre Weme 2/2000
   
Gjedrem, Svein  
Anslag og forventninger (leder) 2/1999
Er det finansielle systemet stabilt? : foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund 4/2001
Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land : foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem for Centre for Monetary Economics/BI 7. juni 2005 2/2005
Finansiell stabilitet, formuespriser og pengepolitikk : foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem ved Centre for Monetary Economics/Handelshøyskolen BI 3. juni 2/2003
Finansiell stabilitet - erfaringer og utfordringer : foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 21. oktober 1999 4/1999
Gradvis rentenedgang (leder) 1/1999
Inflasjonsstyring : litt om teori og mest om praksis 3/2004
Pengepolitikk, prognoser og markedskommunikasjon : foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem ved Senter for forskning i monetær økonomi/BI torsdag 7. juni 2/2001
På tryggere grunn (leder) 3/1999
Ti år med stabilitet (leder) 4/1999
   
Gresvik, Olaf  
Bankenes kostnader og inntekter i betalingsformidlingen i 2001 /Olaf Gresvik og Grete Øwre 4/2002
Kostnader i betalingssystemet / Olaf Gresvik og Harald Haare 1/2009
Økt kontantbeholdning - redusert kontantbruk: Et paradoks? / Olaf Gresvik og Aris Kaloudis 3/2001
   
Grønn, Audun  
IMF - økonomisk overvåkning i 1990-årenes globaliserte markeder 1/1996
   
Grønvik, Gunnvald  
Et indre marked for pensjonskasser / Gunnvald Grønvik 2/2002
Ein europeisk marknad for betaling / Gunnvald Grønvik 1/2010
Om varederivat og norske initiativ for ein fiskederivatmarknad / Gunnvald Grønvik 4/2007
Strukturendringer i norske finansmarkeder 1989-1994 / Gunnvald Grønvik og Cecilie Rom 3/1995
Treng vi ein norsk børs? / Gunnvald Grønvik 4/2006
Verdipapirregulering og komitologi - mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU 2/2001
Videreutvikling av det indre markedet for finansielle tjenester 3/2000
   
Gulbrandsen, Bjarne  
Norges Banks overvåking av finansiell stabilitet / Trond Eklund og Bjarne Gulbrandsen 1/2000
   

 

H

 
   
Hagelund, Kåre  
Deflasjon? / Carl Andreas Claussen og Kåre Hagelund 2/2003
Ny økonomi i euroområdet og USA / Espen Frøyland og Kåre Hagelund 1/2001
Produktivitetsutviklingen i Norge 1948-2008 / Kåre Hagelund 2/2009
   
Hagen, Jan  
IMF's stresstesting av norsk finansiell sektor / Jan Hagen, Arild Lund, Kjell Bjørn Nordal og Emil Steffensen 3/2005
   
Hagesveen, Herborg  
Overføring av finansstatistikk fra Kredittilsynet og Statistisk sentralbyrå til Norges Bank / Herborg Hagesveen og Vetle Hvidsten 3/1994
   
Halvorsen, Kaj W.  
Regionalt nettverk: fersk og nyttig informasjon / Henriette Brekke og Kaj. W. Halvorsen 2/2009
   
Hammersland, Roger  
Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien / Karsten R. Gerdrup, Roger Hammersland og Bjørn E. Naug 2/2006
   
Hammerstrøm, Grete  
Kan vi tallfeste den nøytrale renten? / Grete Hammerstrøm og Ingunn Lønning 2/2000
   
Hansen, Svein O.  
Utenlandske direkte investeringer i Norge fram til og med 1996 / Bjørn Wamli og Svein O. Hansen 3/1997
Direkte investeringer i utlandet og utenlandske direkte investeringer i Norge 4/1998
Utenlandske direkte investeringer i Norge til og med 1998 4/1999
   
Haugland, Kjersti  
Boliginvesteringer og boligpriser / Dag Henning Jacobsen, Kristin Solberg-Johansen og Kjersti Haugland 4/2006
Finansiell stabilitet og pengepolitikk - teori og praksis / Kjersti Haugland og Birger Vikøren 1/2006
Norges Banks regionale nettverk / Jan Reinert Kallum, Maja Bjørnstad Sjåtil og Kjersti Haugland 2/2005
   
Havro, Gøril  
Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010 / Gøril Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne 2/2010
   
Hein, Jesper Bull  
Likviditet og knapphet i det norske statsobligasjonsmarkedet 2/2003
Om langsiktige referanserenter i det norske obligasjonsmarkedet / Ketil Johan Rakkestad og Jesper Bull Hein 3/2004
   
Hillestad, Ole-Christian  
Nøkkeltallanalyse av Oslo Børs / Ole-Christian Hillestad 2/2007
   
Holm, Vidar  
Avregningsavtaler og risiko ved betalingsoppgjør 2/1996
   
Holmsen, Amund  
Den langsiktige utviklingen i de offentlige finansene / Amund Holmsen og Arent Skjæveland 1/1995
Storbritannia og Sverige gir større ansvar til sentralbankene 1/1997
   
Holter, Jon Petter  
Dollarkursens effekt på oljeprisene - en empirisk analyse / Qaisar Farook Akram og Jon Petter Holter 3/1996
Historisk produksjon og omløp av mynt fra Den Kongelige Mynt 3/2000
Historisk rentestatistikk 1820 - 1999 4/2000
Historiske valutakurser fra 1819 til 1996 3/1997
Kildene bak pengemengden de siste år 1/1996
Konsumprisutviklingen i Norge fra 1833 til 1996 3/1996
Valutastrømmer og utenriksregnskap i 1996 og de to første måneder 1997 / Asbjørn M. Enge og Jon Petter Holter 2/1997
Avkastning knyttet til Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i 1997 / Jon Petter Holter og Terje Åmås 3/1998
Historisk pengemengdestatistikk 1819-1998 / Jon Petter Holter og Espen Tørum 3/1999
Valutastrømmer og utenriksregnskap 1995 og første halvår 1996 / Asbjørn M. Enge og Jon Petter Holter 4/1996
Valutastrømmer og utenriksregnskap 1997 / Jon Petter Holter og Terje Åmås 2/1998
   
Holvik, Elisabeth  
Norges Banks nye oppgjørssystem - NBO / Elisabeth Holvik og Dag-Inge Flatraaker 3/1997
   
Husebø, Tore Anders  
Det fremtidige konkurransemiljøet i banknæringen / Harald Johansen og Tore Anders Husebø 1/1997
   
Husevåg, Vigdis  
Omfattende endringer i reguleringen av forsikring 4/1994
TARGET2-Securities – billigere og sikrere verdipapiroppgjør i Europa? / Vigdis Husevåg 1/2010
Verdipapiroppgjøret i Norge - Hva betyr utviklingen i Europa for det norske systemet? / Vigdis Husevåg og Kristin Bjerkeland 3/2003
   
Hvidsten, Vetle  
Ny internasjonal standard for spredning av statistikk 3/1996
Overføring av finansstatistikk fra Kredittilsynet og Statistisk sentralbyrå til Norges Bank / Herborg Hagesveen og Vetle Hvidsten 3/1994
   
Hylland, Aanund  
Statens reservefond 1904-1925. Et forsøk på å binde politisk handlefrihet? 3/2005
   
Høegh-Omdal, Kristine  
Effekter av handelsliberalisering på klesprisene og på samlet konsumprisvekst  / Bjørn Roger Wilhelmsen og Kristine Høegh-Omdal  3/2002
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2003 1/2004
   
Haare, Harald  
Betalingssystemet - en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn / Harald Haare og Inger-Johanne Sletner 2/2007
Kostnader i betalingssystemet / Olaf Gresvik og Harald Haare 1/2009
Norges Banks arbeid med avregning og oppgjør - et historisk perspektiv / Harald Haare 3/2007
SEPA - standardiserte løsninger for betalingstjenester i Europa / Harald Haare 1/2008
   

 

I

 
   
Isachsen, Arne Jon  
Jarle Bergo: En profesjonell pengepolitiker går fra borde... / Arne Jon Isachsen intervjuer den avgående visesentralbanksjefen 1/2008
   
Isaachsen, Marianne  
Utviklingen i husholdningenes finansielle stilling de siste 10 år / Marianne Isaachsen og Jan Tore Larsen 1/1998
   

 

J

 
   
Jacobsen, Dag Henning  
Boliginvesteringer og boligpriser / Dag Henning Jacobsen, Kristin Solberg-Johansen og Kjersti Haugland 4/2006
Hva driver boligprisene? / Dag Henning Jacobsen og Bjørn E. Naug 4/2004
Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? / Dag Henning Jacobsen og Bjørn E. Naug 2/2004
Hva påvirker konkursutviklingen? / Dag Henning Jacobsen og Thea Birkeland Kloster 3/2005
   
Jacobsen, Thomas Svane  
Analyse av auksjoner i statskasseveksler i perioden fra oktober 2000 til utgangen av 2004 2/2005
Valuta- og derivatundersøkelse våren 1998 4/1998
   
Johansen, Harald  
Det fremtidige konkurransemiljøet i banknæringen / Harald Johansen og Tore Anders Husebø 1/1997
Finansinstitusjonenes drift i 1993 / Harald Johansen og Robin R. Nilsen 1/1994
Gjeldsbetjeningsevnen i husholdningssektoren 2/1996
Utviklingen i husholdningenes gjeldsbetjeningsevne i perioden 1985-1993 4/1994
Valutakurs som operativt styringsmål for pengepolitikken 3/1995
   
Jonassen, Morten  
Indikatorer for underliggende inflasjon i Norge / Morten Jonassen og Einar Wøien Nordbø 3/2006
Ordningene for pengepolitikken. Norges Bank i lys av litteratur og internasjonal praksis / Carl Andreas Claussen, Morten Jonassen og Nina Langbraaten 3/2007
   
Jore, Anne Sofie  
Beregning av en indikator for pengepolitikken 2/1994
Etterprøving av Norges Banks anslag for 1994 til 1996 4/1997
Etterprøving av Norges Banks anslag 1/1999
Etterprøving av Norges Banks anslag 4/1999
Etterprøving av Norges Banks anslag for 1999 4/2000
Produksjonsgapet i Norge : en sammenlikning av metoder / Hilde C. Bjørnland, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore 4/2004
   

 

K

 
   
Kallum, Jan Reinert  
Norges Banks regionale nettverk / Jan Reinert Kallum, Maja Bjørnstad Sjåtil og Kjersti Haugland 2/2005
   
Kaloudis, Aris  
Kontanters plass i det norske betalingssystemet / Aris Kaloudis og Ola Storberg 4/2000
Økt kontantbeholdning - redusert kontantbruk: Et paradoks? / Olaf Gresvik og Aris Kaloudis 3/2001
   
Karlsen, Harald  
Finansinstitusjonenes drift i 1995 / Harald Karlsen og Robin R. Nilsen 1/1996
Finansinstitusjonenes drift i 1996 / Harald Karlsen, Sindre Weme og Inger Anne Nordahl 1/1997
Nye kapitaldekningsregler: Mulige virkninger av "Basel II" for banker, myndigheter og det finansielle systemet / Harald Karlsen og Frode Øverli 3/2001
Risiko og kapitalforvaltning i livsforsikringsselskapene / Harald Karlsen og Robin R. Nilsen 3/1997
Utviklingen i foretakssektoren 1992-1994 / Harald Karlsen og Sindre Weme 4/1995
   
Kilen, John E.  
Norges Banks likviditetstilførende instrumenter - Norges Bank innfører F-lån med sikkerhet / John E. Kilen og Håvard Thorstad 3/1999
   
Kjørstad, Thomas  
Norges Banks lagerstyring av kontanter / Knut Are Aastveit og Thomas Kjørstad 4/2005
   
Kloster, Arne  
Beregning og tolking av renteforventninger 1/2000
Prognosearbeidet i Norges Bank / Arne Kloster og Kristin Solberg-Johansen 2/2006
Åpenhet og forutsigbarhet i pengepolitikken /Tom Bernhardsen og Arne Kloster 2/2002
   
Kloster, Thea Birkeland  
Hva påvirker konkursutviklingen? / Dag Henning Jacobsen og Thea Birkeland Kloster 3/2005
   
Knivsberg, Hans Christian  
Norges Bank går nye veier i forvaltningen av valutareservene  1/1997
   
Kolberg, Ole-Robert  
Den nye myntrekken 4/1995
Ny 5-krone - myntreformen er gjennomført 3/1998
Prinsipper for utgivelse av minnemynter o.l. 2/1995
   
Kobberstad, Knut  
Tap og gevinster på valutauroen i desember 1996 og januar 1997 / Knut Kobberstad og Terje Åmås 4/1997
   
Kran, Lars-Christian  
Norges Banks system for å styre renten / Lars-Christian Kran og Grete Øwre 1/2001
   

 

L

 
   
Langbraaten, Nina  
Formuespriser - konsekvenser for pengepolitikken? 4/2001
Formuespriser og konjunkturer - internasjonale erfaringer / Nina Langbraaten og Heidi Lohrmann 1/2001
Det norske pengemarkedet / Nina Langbraaten og Håvard Thorstad 2/1998
Oppnådde staten gode vilkår ved auksjonene av norske sertifikater i perioden juli 1993 til februar 1998? / Nina Langbraaten og Rune Hagemann Søvik 1/1998
Ordningene for pengepolitikken. Norges Bank i lys av litteratur og internasjonal praksis / Carl Andreas Claussen, Morten Jonassen og Nina Langbraaten 3/2007
Prissetting i norske bedrifter. Resultater fra en spørreundersøkelse / Nina Langbraaten, Einar W. Nordbø og Fredrik Wulfsberg 2/2008
   
Larsen, Jan Tore  
Utviklingen i husholdningenes finansielle stilling de siste 10 år / Marianne Isaachsen og Jan Tore Larsen 1/1998
   
Larsen, Kai  
Bankenes prising av risiko ved utlån til foretakssektoren / Eivind Bernhardsen og Kai Larsen 4/2002
Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? / Kai Larsen og Kristin M. Bjerkeland 2/2005
Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester /Espen Frøyland og Kai Larsen 2/2002
Kontanters rolle som betalingsmiddel / Kai Larsen og Sverre William Skagemo 4/1997
Kredittrisiko knyttet til foretakssektoren / Pål Sæther og Kai Larsen 4/1999
Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren / Trond Eklund, Kai Larsen og Eivind Bernhardsen 2/2001
   
Lilleås, Per Espen  
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2004 1/2005
   
Lohrmann, Heidi  
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2001 og 2002 1/2003
Euroens rolle i det internasjonale monetære system 4/1997
Formuespriser og konjunkturer - internasjonale erfaringer / Nina Langbraaten og Heidi Lohrmann 1/2001
Modellering av kredittrisiko i foretakssektoren - Videreutvikling av SEBRA-modellen / Eivind Bernhardsen og Kai Larsen 2/2007
   
Lohrmann, Karin  
År 2000 - oppfølging internasjonalt og nasjonalt 4/1998
   
Lokshall, Raymond  
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2007 / Raymond Lokshall 1/2008
   
Lund, Arild J.  
IMF's stresstesting av norsk finansiell sektor / Jan Hagen, Arild Lund, Kjell Bjørn Nordal og Emil Steffensen 3/2005
Ny global finansiell arkitektur - foreslåtte reformer for finansmarkedene 2/1999
Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning / Karsten R. Gerdrup, Arild J. Lund og Sindre Weme 2/2000
   
Lund, May Helle  
Om elektroniske penger / May Helle Lund, Thorvald Grung Moe og Eline Vedel 4/1997
Ny lov om betalingssystemer m.v / May Helle Lund og Kjetil Watne 2/2000
   
Lønning, Ingunn  
Betydningen av usikkerhet i pengepolitikken / Espen Frøyland og Ingunn Lønning 3/2000
Kan vi tallfeste den nøytrale renten? / Grete Hammerstrøm og Ingunn Lønning 2/2000
Pengepolitiske regler / Ingunn Lønning og Kjetil Olsen 2/2000
   

 

M

 
   
Madsen, Robert  
En undersøkelse av rentebindingsstrukturen på publikums fordringer og gjeld / Ragna Alstadheim og Robert Madsen 3/1994
Norges Banks prognoser 1987-94 : hvor godt traff de? 1/1996
   
McCaw, Sharon  
Monetary policy and the trade-off between inflation and output variability / Sharon McCaw og Kjersti Haare Morka 4/2004
   
Meyer, Erik  
Valutahandelsstatistikken - ny innsikt i valutamarkedet / Erik Meyer og Janett Skjelvik 1/2006
   
Midthjell, Nina Larsson  
Finanspolitikk og finanskrise – hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? / Nina Larsson Midthjell 2/2010
   
Moe, Thorvald Grung  
Om elektroniske penger / May Helle Lund, Thorvald Grung Moe og Eline Vedel 4/1997
Håndtering av finansielle kriser i grensekryssende banker / Henrik Borchgrevink og Thorvald Grung Moe 3/2004
   
Moland, Torstein  
En viss uro (leder) 2/1995
Hva slags landing? (leder) 3/1995
Norsk økonomis oljeavhengighet / foredrag i Polyteknisk forening/Norsk Petroleumsforening 28. mars 1995 2/1995
Penge- og valutapolitiske problemstillinger på veien fram mot en felles valuta / foredrag på den Norske Bankforenings årsmøte 1. juni 1994 2/1994
Sentralbankens rolle (leder) 2/1994
Utfordringer i en oppgangskonjunktur (leder) 3/1994
Økonomiske perspektiver - årstalen 1994 1/1994
Økonomiske perspektiver - årstalen 1995 1/1995
   
Morka, Kjersti Haare  
Internasjonale erfaringer med inflasjonsmål - New Zealand, Storbritannia og Sverige 3/1999
Monetary policy and the trade-off between inflation and output variability / Sharon McCaw og Kjersti Haare Morka 4/2004
   
Myklebust, Gaute  
Risikopremier i det norske rentemarkedet 3/2005
   

 

N

 
   
Natvig, Peder  
Seddeldestruksjon utenfor sentralbanken / Leif Veggum og Peder Natvig 4/2002
   
Naug, Bjørn E.  
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 / Bjørn E. Naug 1/2009
Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien / Karsten R. Gerdrup, Roger Hammersland og Bjørn E. Naug 2/2006
Hva driver boligprisene? / Dag Henning Jacobsen og Bjørn E. Naug 4/2004
Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? / Dag Henning Jacobsen og Bjørn E. Naug 2/2004
   
Nergård, Anita  
Verdipapirisering / Per Atle Aronsen og Anita Nergård 3/1994
   
Nilsen, Robin R.  
Finansinstitusjonenes drift i 1993 / Harald Johansen og Robin R. Nilsen 1/1994
Finansinstitusjonenes drift i 1995 / Harald Karlsen og Robin R. Nilsen 1/1996
Finansinstitusjonenes drift i 1997 / Robin R. Nilsen, Snorre Evjen og Inger Anne Nordal 1/1998
Risiko og kapitalforvaltning i livsforsikringsselskapene / Harald Karlsen og Robin R. Nilsen 3/1997
Utenlandsk konkurranse på det norske finansmarkedet / Robin R. Nilsen og Knut Sandal 1/1996
   
Nordal, Inger Anne  
Finansinstitusjonenes drift i 1994 / Inger Anne Nordal og Morten Nærland 1/1995
Finansinstitusjonenes drift i 1996 / Harald Karlsen, Sindre Weme og Inger Anne Nordahl 1/1997
Finansinstitusjonenes drift i 1998 / Inger Anne Nordal, Knut Sandal og Pål Sæther 1/1999
Finansinstitusjonenes drift i 1997 / Robin R. Nilsen, Snorre Evjen og Inger Anne Nordal 1/1998
   
Nordal, Kjell Bjørn  
IMF's stresstesting av norsk finansiell sektor / Jan Hagen, Arild Lund, Kjell Bjørn Nordal og Emil Steffensen 3/2005
A model for predicting aggregated corporate credit risk? / Kjell Bjørn Nordal og Haseeb Syed 1/2010
   
Nordbø, Einar Wøien  
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2006 / Einar W. Nordbø 1/2007
Indikatorer for underliggende inflasjon i Norge / Morten Jonassen og Einar Wøien Nordbø 3/2006
Prissetting i norske bedrifter. Resultater fra en spørreundersøkelse / Nina Langbraaten, Einar W. Nordbø og Fredrik Wulfsberg 2/2008
   
Norderud, Terje  
Rettslige forhold ved derivater, swapper og repoer / Jo Forfang, Terje Norderud og Andreas Sand 3/1996
   
Nygård, Svein  
Endringer i Norges Banks rolle og virksomhet på kontantområdet / Trond Eklund, Svein Nygård og Leif Veggum 2/2010
   
Nymoen, Ragnar  
Produksjonsgapet i norsk økonomi - ulike metoder, samme svar / Espen Frøyland og Ragnar Nymoen 1/2000
   
Nærland, Morten  
Finansinstitusjonenes drift i 1994 / Inger Anne Nordal og Morten Nærland 1/1995
   
Næs, Randi  
Aksjemarkedets mikrostruktur - betyr det noe? / Randi Næs og Johannes Skjeltorp 2/2006
Derivatmarkedene 4/1994
Investeringshorisont og risiko ved aksjeinvesteringer 4/1998
   

 

O

 
   
Olsen, Enok  
50 år med IMF 3/1994
   
Olsen, Jens Petter  
Hvor stor del av Statens petroleumsfond bør investeres i aksjer? / Jens Petter Olsen 2/1997
   
Olsen, Kjetil  
Avveininger i pengepolitikken / Ingvild Svendsen, Øistein Røisland og Kjetil Olsen 1/2004
Hvilken rolle spiller vurderinger og skjønn i bruken av den makroøkonomiske modellen RIMINI? / Kjetil Olsen og Fredrik Wulfsberg 1/2001
Pengepolitiske regler / Ingunn Lønning og Kjetil Olsen 2/2000
   

 

P

 
   
Prøsch, Terje  
Fire toneangivende statsobligasjonslån 3/1994
   

 

R

 
   
Rakkestad, Ketil Johan  
CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet / Ketil Johan Rakkestad og Sindre Weme 2/2006
Garanterte investeringsprodukter / Kristine Andenæs Axelsen og Ketil Johan Rakkestad 1/2000
Obligasjoner med fortrinnsrett - et marked i sterk vekst / Bjørn Bakke, Ketil Rakkestad og Geir Arne Dahl 1/2010
Om langsiktige referanserenter i det norske obligasjonsmarkedet / Ketil Johan Rakkestad og Jesper Bull Hein 3/2004
   
Reistadbakk, Tor  
Konkurransemiljøet i banknæringen - drivkrefter og utviklingstrekk framover / Kari Eika og Tor Reistadbakk 3/1998
   
Riiser, Magdalena D.  
Boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt - hva sier de om bankkriser? : en historisk analyse på norske data 2/2005
Husholdningenes nettofinansinvesteringer - hva sier mikrodataene? / Magdalena D. Riiser 2/2009
Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986-2003 / Magdalena D. Riiser og Bjørn Helge Vatne 1/2006
   
Rime, Dagfinn  
Ordrestrømsanalyse av valutakurser / Dagfinn Rime og Elvira Sojli 2/2006
   
Robinson, Pål Erik  
Kostnader i betalingsformidlingen / Pål Erik Robinson og Dag-Inge Flatraaker 1/1995
Inntekter, kostnader og prissetting i betalingsformidlingen / Pål Erik Robinson og Dag-Inge Flatraaker 2/1995
   
Rom, Cecilie  
Strukturendringer i norske finansmarkeder 1989-1994 / Gunnvald Grønvik og Cecilie Rom 3/1995
   
Rye, Mette  
Perspektiv på transformasjonslandene 1/1997
   
Røisland, Øistein  
Avveininger i pengepolitikken / Ingvild Svendsen, Øistein Røisland og Kjetil Olsen 1/2004
Hvilke faktorer påvirker kronekursen? / Tom Bernhardsen og Øystein Røisland 3/2000
Kan prisen på valutaopsjoner si noe om markedets oppfatning av usikkerhet om kronekursen? / Øyvind Eitrheim, Espen Frøyland og Øistein Røisland 2/1999
Kan teorier for spekulasjonsangrep forklare krisen i Øst-Asia? / Øistein Røisland og Karsten Stæhr 1/1998
   
Røstadsand, Jon Ivar  
Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer? / Olav Bø, Jon Ivar Røstadsand og Espen Tørum 3/2003
   
Røste, Ole Bjørn  
Kan Euroen fortrenge kronen? 4/1998
   
Røstøen, Johan Øverseth  
Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer / Johan Øverseth Røstøen 2/2004
   

 

S

 
   
Sand, Andreas  
Euro-innføringen - konverteringsscenariet og rettslige konsekvenser for finansiell formue i EU-valutaer / Andreas Sand og Anders Svor 4/1997
Rettslige forhold ved derivater, swapper og repoer / Jo Forfang, Terje Norderud og Andreas Sand 3/1996
   
Sand, Tove Katrine  
Stigende matvarepriser - en drivkraft for inflasjonen? / Tove Katrine Sand og Bente Støholen 2/2008
   
Sandal, Knut  
Finansinstitusjonenes drift i 1998 / Inger Anne Nordal, Knut Sandal og Pål Sæther 1/1999
Innføringen av Euro - konsekvenser for norsk banknæring / Alies C. van den Berg og Knut Sandal 2/1998
Internasjonale finanskriser - kan og bør det finnes en internasjonal "lender of the last resort"? / Knut Sandal og Anders Svor 1/2001
Mot et nordisk hjemmemarked i banknæringen / Grete Øwre og Knut Sandal 3/1999
Sikkerhet for lån i Norges Bank - konsekvenser av endringer i regelverket / Bjørn Bakke, Knut Sandal og Ingrid Solberg 4/2007
Utenlandsk konkurranse på det norske finansmarkedet / Robin R. Nilsen og Knut Sandal 1/1996
   
Sannes, Håkon  
Økonomisk og monetært samarbeid i EU 2/1994
   
Selnes, Brit Fjogstad  
Institusjonelle investorer 1/1998
   
Sjåtil, Maja Bjørnstad  
Norges Banks regionale nettverk / Jan Reinert Kallum, Maja Bjørnstad Sjåtil og Kjersti Haugland 2/2005
   
Skagemo, Sverre William  
Kontanters rolle som betalingsmiddel / Kai Larsen og Sverre William Skagemo 4/1997
   
Skjeltorp, Johannes A.  
Aksjemarkedets mikrostruktur - betyr det noe? / Randi Næs og Johannes Skjeltorp 2/2006
Nye metoder innen risikoanalyse og kontroll : skalering i finansielle data 4/1998
   
Skjelvik, Janett  
Valutahandelsstatistikken - ny innsikt i valutamarkedet / Erik Meyer og Janett Skjelvik 1/2006
   
Skjæveland, Arent  
Den langsiktige utviklingen i de offentlige finansene / Amund Holmsen og Arent Skjæveland 1/1995
   
Skjæveland, Marita  
Utviklingstrekk i kredittmarkedet – nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge / Gunnar Almklov, Espen Tørum og Marita Skjæveland 3/2006
   
Skånland, Hermod  
Tilbakeblikk på 20 år med ny sentralbanklov 3/2005
   
Sletner, Inger-Johanne  
Betalingssystemet - en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn / Harald Haare og Inger-Johanne Sletner 2/2007
   
Sojli, Elvira  
Ordrestrømsanalyse av valutakurser / Dagfinn Rime og Elvira Sojli 2/2006
   
Solberg, Ingrid  
Sikkerhet for lån i Norges Bank - konsekvenser av endringer i regelverket / Bjørn Bakke, Knut Sandal og Ingrid Solberg 4/2007
   
Solberg, Ragnhild L.  
Norges Banks rolle i kontantforsyningen / Trond Eklund, Ragnild L. Solberg og Leif Veggum 3/2005
   
Solberg-Johansen, Kristin  
Prognosearbeidet i Norges Bank / Arne Kloster og Kristin Solberg-Johansen 2/2006
Boliginvesteringer og boligpriser / Dag Henning Jacobsen, Kristin Solberg-Johansen og Kjersti Haugland 4/2006
   
Solheim, Haakon  
Makroøkonomiske sjokk - effekter på sysselsetting og arbeidstilbud / Haakon Solheim 1/2009
   
Solheim, Jon A.  
Modernisering og utkontrahering av Norges Banks oppgjørssystem / Jon A. Solheim og Helge Strømme 4/2003
   
Sporastøyl, Jens Olav  
Seddeltrykkeriet - en 190 års historie / Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl 2/2007
   
Steffensen, Emil  
IMF's stresstesting av norsk finansiell sektor / Jan Hagen, Arild Lund, Kjell Bjørn Nordal og Emil Steffensen 3/2005
   
Stensrud, Olav  
Databasen for finansiell kontroll og statistikk (FIKS) - et sentralt hjelpemiddel for statistikk og analyse 1/1998
   
Stokstad, Per Erik  
Det europeiske sentralbanksystemet TARGET og Euro-oppgjør for norske aktører / Jon Bergundhaugen og Per Erik Stokstad 2/1998
   
Storberg, Ola  
Kontanters plass i det norske betalingssystemet / Aris Kaloudis og Ola Storberg 4/2000
   
Storvik, Kjell  
Et spørsmål om tillit (leder) 1/1996
Et tungt ansvar (leder) 3/1997
Felles valuta i EU - virkninger for norsk økonomi / foredrag på Sparebankforeningens konferanse "Samfunn og økonomi" 11. oktober 1996 4/1996
Finanspolitisk dilemma (leder) 2/1998
Forventninger og risiko (leder) 4/1996
Hard landing (leder) 4/1997
Hvor ser Norges Bank utfordringer i den fremtidige betalingsformidling? 4/1994
Inn i himmelen? (leder) 1/1998
Innstramming - ikke om, men hvordan (leder) 3/1998
Langsiktighet og stabilitet (leder) 3/1996
Mål for pengepolitikken 2/1996
Oppjustering (leder) 1/1997
Stabil kronekurs (leder) 4/1998
Tid for innstramming (leder) 2/1996
Ubalanser og paradokser (leder) 2/1997
Utfordringer i betalingsformidlingen mot år 2000 / foredrag på konferanse i BBS 17. oktober 1996 4/1996
Vendepunkt (leder) 4/1995
Økonomiske perspektiver : årstalen Fra 1996 fast artikkel i hefte nr. 1 hvert år  
   
Strømme, Helge  
Modernisering og utkontrahering av Norges Banks oppgjørssystem / Jon A. Solheim og Helge Strømme 4/2003
   
Sturød, Marianne  
Valuta- og derivatundersøkelse våren 1995 4/1995
   
Stæhr, Karsten  
Brasils finanskrise i et historisk perspektiv - statsfinanser, inflasjon og stabilisering / Jostein Eide og Karsten Stæhr 2/1999
Globalisering - måling og utviklingstrekk 1/2003
Hvorfor er inflasjonen så lav? Internasjonale erfaringer i et analytisk perspektiv 2/1998
Inflasjon og inflasjonsdynamikk i G7-landene 3/1999
Kan teorier for spekulasjonsangrep forklare krisen i Øst-Asia? / Øistein Røisland og Karsten Stæhr 1/1998
Kan varslingsindikatorer forutsi valutauro? Teori og internasjonale erfaringer 2/2000
Russlands finanskrise : bakgrunn og perspektiver 1/1999
Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier / Karsten Stæhr og Pål Winje 3/2001
   
Støholen, Bente  
Stigende matvarepriser - en drivkraft for inflasjonen? / Tove Katrine Sand og Bente Støholen 2/2008
   
Svendsen, Ingvild  
Avveininger i pengepolitikken / Ingvild Svendsen, Øistein Røisland og Kjetil Olsen 1/2004
   
Sveen, Tommy  
NEMO - en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse / Leif Brubakk og Tommy Sveen 1/2008
   
Svor, Anders  
Euro-innføringen - konverteringsscenariet og rettslige konsekvenser for finansiell formue i EU-valutaer / Andreas Sand og Anders Svor 4/1997
Internasjonale finanskriser - kan og bør det finnes en internasjonal "lender of the last resort"? / Knut Sandal og Anders Svor 1/2001
Valutapolitisk samarbeid i ØMUs tredje fase / Ragna Alstadheim og Anders Svor 2/1996
   
Syed, Haseeb  
A model for predicting aggregated corporate credit risk? / Kjell Bjørn Nordal og Haseeb Syed 1/2010
   
Syrstad, Helge  
Norges Banks adgang til å gi kreditt til andre enn banker 3/1995
   
Syse, Henrik  
Hvorfor gjør vi det... Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond - Utland / Henrik Syse 4/2007
   
Syversen, Bjørne Dyre H.  
Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak? 3/2004
Måling av markedsrisiko i norske finansinstitusjoner 2/2003
   
Sæther, Pål  
Finansinstitusjonenes drift i 1998 / Inger Anne Nordal, Knut Sandal og Pål Sæther 1/1999
Kredittrisiko knyttet til foretakssektoren / Pål Sæther og Kai Larsen 4/1999
   
Søvik, Rune Hagemann  
Oppnådde staten gode vilkår ved auksjonene av norske sertifikater i perioden juli 1993 til februar 1998? / Nina Langbraaten og Rune Hagemann Søvik 1/1998
Statspapirmarkedet i Norge 1/1998
   

 

T

 
   
Thonstad, Knut  
Arbeidsledigheten i Europa 1/1996
   
Thorstad, Håvard  
Norges Banks likviditetstilførende instrumenter - Norges Bank innfører F-lån med sikkerhet / John E. Kilen og Håvard Thorstad 3/1999
Det norske pengemarkedet / Nina Langbraaten og Håvard Thorstad 2/1998
   
Tretvoll, Håkon  
Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk / Bjørn Bakke og Håkon Tretvoll 4/2005
   
Trovik, Tørres  
Dynamisk strategisk allokering : Simulering av et praktisk eksempel 4/2003
   
Træe, Cathrine Bolstad  
Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010/ Gøril Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne 2/2010
   
Tørum, Espen  
Historisk pengemengdestatistikk 1819-1998 / Jon Petter Holter og Espen Tørum 3/1999
Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer? / Olav Bø, Jon Ivar Røstadsand og Espen Tørum 3/2003
Utviklingstrekk i kredittmarkedet – nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge / Gunnar Almklov, Espen Tørum og Marita Skjæveland 3/2006
   

 

V

 
   
Valseth, Siri  
Renteforventninger og betydningen av løpetidspremier 1/2003
   
Vatne, Bjørn Helge  
Hva er virkningen av reguleringer av boliglån? / Bjørn Helge Vatne 1/2010
Hvem tar opp lån - til hva, og har de råd? En analyse av gjeldsutviklingen i norske enkelthushold i 2006 / Bjørn Helge Vatne 2/2008
Hvor store økonomiske marginer har husholdningene? En analyse på mikrodata for perioden 1987–2004 / Bjørn Helge Vatne 3/2006
Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986-2003 / Magdalena D. Riiser og Bjørn Helge Vatne 1/2006
Utdyping om stresstesten av bankenes kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010 / Gøril Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne 2/2010
   
Vedel, Eline  
Om elektroniske penger / May Helle Lund, Thorvald Grung Moe og Eline Vedel 4/1997
   
Veggum, Leif  
Endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen / Trond Eklund og Leif Veggum 1/2002
Norges Banks rolle i kontantforsyningen / Trond Eklund, Ragnhild L. Solberg og Leif Veggum 3/2005
Seddeldestruksjon utenfor sentralbanken / Leif Veggum og Peder Natvig 4/2002
Endringer i Norges Banks rolle og virksomhet på kontantområdet / Trond Eklund, Svein Nygård og Leif Veggum 2/2010
   
Vikøren, Birger  
Finansiell stabilitet og pengepolitikk - teori og praksis / Kjersti Haugland og Birger Vikøren 1/2006
   

 

W

 
   
Waaler, Jan  
Falskmynteri : ny teknologi gir nye utfordringer 2/1994
   
Wamli, Bjørn  
Utenlandske direkte investeringer i Norge fram til og med 1996 / Bjørn Wamli og Svein O. Hansen 3/1997
   
Watne, Kjetil  
Ny lov om betalingssystemer m.v / May Helle Lund og Kjetil Watne 2/2000
Tilfredsstiller norske betalingssystemer de nye BIS-anbefalingene? 2/2001
År 2000-beredskapen i den finansielle infrastruktur 3/1999
   
Weme, Sindre  
CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet / Ketil Johan Rakkestad og Sindre Weme 2/2006
Det europeiske verdipapirmarkedets infrastruktur i støpeskjeen / Sindre Weme og Kristine Andenæs Axelsen 1/2001
Euroens innvirkning på de europeiske kapitalmarkedene / Sindre Weme 2/2002
Finansinstitusjonenes drift i 1996 / Harald Karlsen, Sindre Weme og Inger Anne Nordahl 1/1997
Fortsatt sterk vekst i det norske valutamarkedet : BIS' treårige undersøkelse av valuta og derivatmarkedene 2001 4/2001
Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning / Karsten R. Gerdrup, Arild J. Lund og Sindre Weme 2/2000
   
Wettre, Sigbjørn  
Undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene i 2004: sterk vekst i det norske rentederivatmarkedet / Sigbjørn Wettre og Anders Bohlin Borgersen 1/2005
   
Wilhelmsen, Bjørn Roger  
Effekter av handelsliberalisering på klesprisene og på samlet konsumprisvekst / Bjørn Roger Wilhelmsen og Kristine Høegh-Omdal  3/2002
   
Wilse, Hans Petter  
Bankkrisehåndteringen og det statlige eierskap i forretningsbankene 2/1995
   
Winje, Pål  
Bruk av gjenkjøpsavtaler til likviditetsstyringen / Arne W. Eidshagen og Pål Winje 4/1996
Gjeldsordning for land / Pål Winje 4/2002
Norges Banks likviditetspolitikk - og litt om andre land / Pål Winje og Lars-Erik Aas 2/1997
Primærhandlersystem for norske statsobligasjoner 2/1995
Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier / Karsten Stæhr og Pål Winje 3/2001
Økonomiske utfordringer i Latin-Amerika 1/2004
   
Wulfsberg, Fredrik  
Hvilken rolle spiller vurderinger og skjønn i bruken av den makroøkonomiske modellen RIMINI? / Kjetil Olsen og Fredrik Wulfsberg 1/2001
Prissetting i norske bedrifter. Resultater fra en spørreundersøkelse / Nina Langbraaten, Einar W. Nordbø og Fredrik Wulfsberg 2/2008
   

 

Ø

 
   
Ødegaard, Bernt Arne  
Valutasikring i norske selskaper / Øystein Børsum og Bernt Arne Ødegaard 1/2005
   
Øverli, Frode  
Forsterker bankene konjunkturbølgene? / Frode Øverli 3/2002
Intradag likviditet og oppgjør av store betalinger: en simuleringsbasert analyse / Asbjørn Enge og Frode Øverli 4/2005
Nye kapitaldekningsregler: Mulige virkninger av "Basel II" for banker, myndigheter og det finansielle systemet / Harald Karlsen og Frode Øverli 3/2001
Utviklingen i europeisk bankstruktur og implikasjoner for finansiell stabilitet 3/2003
   
Øwre, Grete  
Bankenes kostnader og inntekter i betalingsformidlingen i 2001 /Olaf Gresvik og Grete Øwre 4/2002
Mot et nordisk hjemmemarked i banknæringen / Grete Øwre og Knut Sandal 3/1999
Norges Banks system for å styre renten / Lars-Christian Kran og Grete Øwre 1/2001
Tilbakeblikk på innføringen av priser i norsk betalingsformidling / Asbjørn Enge og Grete Øwre 3/2006
   

 

Å

 
   
Åmås, Terje  
Tap og gevinster på valutauroen i desember 1996 og januar 1997 / Knut Kobberstad og Terje Åmås 4/1997
Avkastning knyttet til Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i 1997 / Jon Petter Holter og Terje Åmås 3/1998
Valutastrømmer og utenriksregnskap 1997 / Jon Petter Holter og Terje Åmås 2/1998
   
Aas, Lars-Erik  
Norges Banks likviditetspolitikk - og litt om andre land / Pål Winje og Lars-Erik Aas 2/1997
   
Åserud, Erik Remy  
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2005 1/2006
   
Aastveit, Knut Are  
Norges Banks lagerstyring av kontanter / Knut Are Aastveit og Thomas Kjørstad 4/2005
   
Publisert 13. mai 2009 14:39