Norges Bank

Publikasjon

Emneregister

Registeret omfatter artikler i Penger og Kreditt nr. 1/1994 -2/2010.  

Artiklene er plassert under ett eller flere emneord, og under hvert emneord er de listet opp alfabetisk.

 

123 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

1 2 3

 
   
50-ØREMYNT  
Ny 50-øre 3/1996
   
1-KRONEMYNT  
Ny 100-kroneseddel og 1-kronemynt 3/1997
De nye 5- og 1-kronemyntene får hull 3/1996
   
5-KRONEMYNT  
Femkrone minnemynt 1996 : polarskipet "Fram" 2/1996
Femkrone sirkulasjonsmynter 1995 - 1000 års utmynting og FNs 50-årsjubileum 4/1995
Ny 5-krone - myntreformen er gjennomført / Ole-Robert Kolberg 3/1998
Ny 5-kronemynt / Posten 350 år 1/1997
De nye 5- og 1-kronemyntene får hull 3/1996
   
10-KRONEMYNT  
Ny 10-kronemynt 3/1995
   
20-KRONEMYNT  
20-krone minnemynt - tusenårsskiftet 3/2000
20-krone minnemynt til jernbanens 150-årsjubileum 2/2004
20-krone sirkulasjonsmynt til minne om Vinlandsferdene - samarbeide med Kanada 3/1999
20-kronemynt til minne om Niels Henrik Abel 1/2002
Myntutgivelse markerer Ibsen-året 1/2006
Ny 200-kroneseddel og 20-kronemynt 4/1994
   
50-KRONESEDDEL  
Ny 50-kroneseddel 1/1997
   
100-KRONESEDDEL  
Ny 100-kroneseddel og 1-kronemynt 3/1997
   
200-KRONESEDDEL  
Ny 200-kroneseddel og 20-kronemynt 4/1994
   
500-KRONESEDDEL  
Ny 500-kroneseddel 2/1999
   
1000-KRONESEDDEL  
Ny 1000-kroneseddel 2/2001
   

 

A

 
   
AKSJEMARKED  
Aksjemarkedets mikrostruktur - betyr det noe? / Randi Næs og Johannes Skjeltorp 2/2006
Dynamisk strategisk allokering : simulering av et praktisk eksempel / Tørres Trovik 4/2003

Finansielt utsyn

Fast i nr. 2 og 4 fra 2/1997. Utgis som eget hefte fra 1/2000.

 
Garanterte investeringsprodukter / Kristine Andenæs Axelsen og Ketil Johan Rakkestad 1/2000
Hvor stor del av Statens petroleumsfond bør investeres i aksjer? / Jens Petter Olsen 2/1997
Høringsuttalelse - endring i bestemmelsene om forsikringsselskapers plassering av aksjer : Norges Bank sendte 8.januar 1998 nedenstående brev til Finansdepartementet 1/1998
Høringsuttalelse om Organisering av børsvirksomhet m.m., NOU 1999 : 3. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 7. mai 1999 2/1999
Investeringshorisont og risiko ved aksjeinvesteringer / Randi Næs 4/1998
Nye metoder innen risikoanalyse og kontroll : skalering i finansielle data / Johannes A. Skjeltorp 4/1998
Tilleggsuttalelse om Organisering av børsvirksomhet m.m., NOU 1999 : 3. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 3. juni 1999 2/1999
   
ARBEIDSLEDIGHET  
Arbeidsledigheten i Europa / Knut Thonstad 1/1996
   
ARBEIDSMARKED  

Inflasjonsrapport

Fast fra nr. 4/1994. Utgis som eget hefte fra 1/2000.

 
Internasjonal økonomisk utvikling. Med aktuell utdyping : arbeidsmarkedet Europas akilleshæl? 3/1998
Makroøkonomiske sjokk - effekter på sysselsetting og arbeidstilbud / Haakon Solheim
1/2009
Utviklingen i norsk økonomi fram mot århundreskiftet 4/1995
4/1996

Den økonomiske situasjonen. - Kap. 1. I: Økonomisk oversikt

Fast i alle nr. Del A t.o.m. 2/1994

 
   
ASIA  
Internasjonal rapport 1/2000. Med aktuell utdyping : Asia - V eller W 1/2000
Internasjonal økonomisk utvikling: Med aktuell utdyping : krisen i Øst-Asia 1/1998
Kan teorier for spekulasjonsangrep forklare krisen i Øst-Asia? / Øistein Røisland og Karsten Stæhr 1/1998
   
AVREGNINGSAVTALER (NETTING)  
Avregningsavtaler og risiko ved betalingsoppgjør / Vidar Holm 2/1996
Høring - rapport om avregning av derivatkontrakter : Norges Banks hovedstyre vedtok 13.juni 1996 nedenstående høringsuttalelse til Finansdepartementet 2/1996
   

 

B

 
   
BANK OF ENGLAND  
Bank of Englands nye rolle / Alan Budd 2/1998
   
BANKER  
Bankenes motpartsrisiko - resultater fra en kartlegging gjennomført av Norges Bank og Kredittilsynet /Karsten Gerdrup og Bjørn Bakke 4/2002
Bankenes prising av risiko ved utlån til foretakssektoren / Eivind Bernhardsen og Kai Larsen 4/2002
Finansinstitusjonenes drift i 1993 / Harald Johansen og Robin R. Nilsen 1/1994
Finansinstitusjonenes drift i 1994 / Inger Anne Nordal og Morten Nærland 1/1995
Finansinstitusjoners drift i 1995 / Harald Karlsen og Robin R. Nilsen 1/1996
Finansinstitusjonenes drift i 1996 / Harald Karlsen, Sindre Weme og Inger Anne Nordahl 1/1997
Finansinstitusjonenes drift i 1997 / Robin R. Nilsen, Snorre Evjen og Inger Anne Nordal 1/1998
Finansinstitusjonenes drift i 1998 / Inger Anne Nordal, Knut Sandal og Pål Sæther 1/1999
Høringsuttalelse om forslag til kapitaldekningskrav fra Basel-komiteen : avgitt 30. desember 1993 av Norges Bank og Kredittilsynet 1/1994
Mot et nordisk hjemmemarked i banknæringen / Grete Øwre og Knut Sandal 1/1999
Renteutviklinga i private finansinstitusjonar i 1994 2/1995
Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning / Karsten Gerdrup, Arild J. Lund og Sindre Weme 2/2000
Sammenlikning av norske bankers kapitaldekning / Henrik Andersen 2/2010
Stresstesting av bankenes resultater og kapitaldekning / Henrik Andersen og Tor Oddvar Berge 2/2008
Strukturendringer i finansnæringen - Norges Banks rolle 4/2003
Utdyping om stresstesten av bankens kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010 1/2010
Utviklingen i europeisk bankstruktur og implikasjoner for finansiell stabilitet / Frode Øverli 3/2003
   
BANKKRISER  
Bankenes motpartsrisiko - resultater fra en kartlegging gjennomført av Norges Bank og Kredittilsynet /Karsten Gerdrup og Bjørn Bakke 4/2002
Bankkrisehåndteringen og det statlige eierskap i forretningsbankene / Hans Peter Wilse 2/1995
Boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt - hva sier de om bankkriser? : en historisk analyse på norske data / Magdalena D. Riiser 2/2005
Finansiell stabilitet - erfaringer og utfordringer : foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 21. oktober 1999 4/1999
Håndtering av finansielle kriser i grensekryssende banker / Henrik Borchgrevink og Thorvald Grung Moe 3/2004
   
BANKLOVKOMMISJONEN  
Banklovkommisjonens utredning om sikringsordninger og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner (NOU 1995:25) 4/1995
Uttalelse om banklovkommisjonens utredning nr 2 - NOU 1995:25 Om sikringsordninger og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner 1/1996
Uttalelse om banklovkommisjonens utredning, NOU 1994:19 - finansavtaler og finansoppdrag 3/1995
   
BANKSIKRINGSFONDET se STATENS BANKSIKRINGSFOND  
   
BANKVIRKSOMHET  
Forsterker bankene konjunkturbølgene?  / Frode Øverli 3/2002
Det fremtidige konkurransemiljøet i banknæringen / Harald Johansen og Tore Anders Husebø 1/1997
Innføringen av Euro - konsekvenser for norsk banknæring / Alies C. van den Berg og Knut Sandal 2/1998
Konkurransemiljøet i banknæringen - drivkrefter og utviklingstrekk framover / Kari Eika og Tor Reistadbakk 3/1998
   
BASEL II  
Nye kapitaldekningsregler: Mulige virkninger av "Basel II" for banker, myndigheter og det finansielle systemet / Harald Karlsen og Frode Øverli 3/2001
   
BEDRIFTER  

Finansielt utsyn

Fast i nr. 2 og 4 fra 2/1997.  Utgis som eget hefte fra 1/2000.

 
Kredittrisiko knyttet til foretakssektoren / Pål Sæther og Kai Larsen 4/1999
Utviklingen i foretakssektoren 1992 - 1994 / Harald Karlsen og Sindre Weme 4/1995
Utviklingen i norsk økonomi fram mot århundreskiftet 4/1995
4/1996
   
BETALINGSFORMIDLING se også ELEKTRONISK BETALINGSFORMIDLING  
Bankenes kostnader og inntekter i betalingsformidlingen i 2001 / Olaf Gresvik og Grete Øwre 4/2002
Det europeiske sentralbanksystemet TARGET og Euro-oppgjør for norske aktører / Jon Bergundhaugen og Per Erik Stokstad 2/1998
Hvor ser Norges Bank utfordringer i den fremtidige betalingsformidling? / Kjell Storvik 4/1994
Inntekter, kostnader og prissetting i betalingsformidlingen / Pål Erik Robinson og Dag Inge Flatraaker 2/1995
Kontantenes plass i det norske betalingssystemet / Aris Kaloudis og Ola Storberg 4/2000
Kostnader i betalingsformidlingen / Pål Erik Robinson og Dag-Inge Flatraaker 1/1995
Modernisering og utkontraktering av Norges Banks oppgjørssystem / Jon A. Solheim og Helge Strømme 4/2003
Norges Banks lagerstyring av kontanter / Knut Are Aastveit og Thomas Kjørstad 4/2005
Norges Banks nye oppgjørssystem - NBO / Elisabeth Holvik og Dag-Inge Flatraaker 3/1997
Norges Banks overvåking av og tilsyn med betalingssystemet 1/2002
Ny lov om betalingssystemer mv. / May Helle Lund og Kjetil Watne 2/2000
Rapport fra Norges Bank om betalingsformidling 2/1994
Risiko og effektivitet i betalingsformidlingen : visesentralbanksjef Jarle Bergos foredrag på Bankenes betalingsformidlingskonferanse 11. november 1999 1/2000
TARGET2-Securities – billigere og sikrere verdipapiroppgjør i Europa? / Vigdis Husevåg 1/2010
Tilbakeblikk på innføringen av priser i norsk betalingsformidling / Asbjørn Enge og Grete Øwre 3/2006
Utfordringer i betalingsformidlingen mot år 2000: foredrag av sentralbanksjef Kjell Storvik på konferanse i BBS 17.oktober 1996 4/1996
Uttalelse om banklovkommisjonens utredning, NOU 1994:19 - finansavtaler og finansoppdrag 3/1995
Økt kontantbeholdning - redusert kontantbruk : Et paradoks? / Olaf Gresvik og Aris Kaloudis 3/2001
   
BETALINGSSYSTEMER  
Bankenes kostnader og inntekter i betalingsformidlingen i 2001 / Olaf Gresvik og Grete Øwre 4/2002
Betalingssystemet - en kilde til risiko. Behovet for overvåking og tilsyn / Harald Haare og Inger-Johanne Sletner 2/2007
Continuous Linked Settlement - valuta for pengene / Ingrid Andresen og Bjørn Bakke 1/2004
Ein europeisk marknad for betaling / Gunnvald Grønvik 1/2010
Høring - NOU 1996 : 24 Betalingssystemer m.v : Norges Bank sendte 19.februar 1997 nedenstående brev til Finansdepartementet 1/1997
Intradag likviditet og oppgjør av store betalinger: en simuleringsbasert analyse / Asbjørn Enge og Frode Øverli 4/2005
Kontanters rolle som betalingsmiddel / Kai Larsen og Sverre William Skagemo 4/1997
Kostnader i betalingssystemet / Olaf Gresvik og Harald Haare 1/2009
Modernisering og utkontraktering av Norges Banks oppgjørssystem / Jon A. Solheim og Helge Strømme 4/2003
Norges Banks nye oppgjørssystem - NBO / Elisabeth Holvik og Dag-Inge Flatraaker 3/1997
Norges Banks overvåking av og tilsyn med betalingssystemet 1/2002
Ny lov om betalingssystemer mv. / May Helle Lund og Kjetil Watne 2/2000
Om elektroniske penger / May Helle Lund, Thorvald Grung Moe og Eline Vedel 4/1997
Risikoforholdene i det norske oppgjørssystemet 1995 - 2000 / Asbjørn Enge og Bjørn Bakke 4/2000
SEPA - standardiserte løsninger for betalingstjenester i Europa / Harald Haare 1/2008
TARGET2-Securities – billigere og sikrere verdipapiroppgjør i Europa? / Vigdis Husevåg 1/2010
Tilfredsstiller norske betalingssystemer de nye BIS-anbefalingene? / Kjetil Watne 2/2001
År 2000 - oppfølging internasjonalt og nasjonalt / Karin Lohrmann 4/1998
   
BISTANDSPOLITIKK  
Uttalelse om NOU 1995:5 - norsk sør-politikk for en verden i endring 3/1995
   
BOLIGPRISER  
Boliginvesteringer og boligpriser /  Dag Henning Jacobsen, Kristin Solberg-Johansen og Kjersti Haugland 4/2006
Boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt - hva sier de om bankkriser? : en historisk analyse på norske data / Magdalena D. Riiser 2/2005
Hva driver boligprisene? / Dag Henning Jacobsen og Bjørn E. Naug 4/2004
   
BRASIL  
Brasils finanskrise i et historisk perspektiv - statsfinanser, inflasjon og stabilisering / Jostein Eide og Karsten Stæhr 2/1999
   
BØRSVIRKSOMHET  
Høringsuttalelse om Organisering av børsvirksomhet m.m., NOU 1999 : 3. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 7. mai 1999 2/1999
Tilleggsuttalelse om Organisering av børsvirksomhet m.m., NOU 1999 : 3. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 3. juni 1999 2/1999
Treng vi ein norsk børs? / Gunnvald Grønvik 4/2006
   

 

C

 
CORPORATE GOVERNANCE  
Corporate governance - i et nøtteskall / B. Espen Eckbo 2/2006
   

 

D

 
   
DEN NYE ØKONOMIEN  se NY ØKONOMI  
   
DERIVATER  
Derivatmarkedene / Randi Næs 4/1994
Fortsatt sterk vekst i det norske valutamarkedet : BIS' treårige undersøkelse i valuta- og derivatmarkedene 2001 / Sindre Weme 4/2001
Høring - rapport om avregning av derivatkontrakter : Norges Banks hovedstyre vedtok 13.juni 1996 nedenstående høringsuttalelse til Finansdepartementet 2/1996
Det norske pengemarkedet / Nina Langbraaten og Håvard Thorstad 2/1998
Om varederivat og norske initiativ for ein fiskederivatmarknad / Gunnvald Grønvik 4/2007
Rettslige forhold ved derivater, swapper og repoer / Jo Forfang, Terje Norderud og Andreas Sand 3/1996
Undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene i 2004: sterk vekst i det norske rentederivatmarkedet / Sigbjørn Wettre og Anders Bohlin Borgersen 1/2005
Valuta. og derivatundersøkelse våren 1995 / Marianne Sturød 4/1995
Valuta- og derivatundersøkelse våren 1998 / Thomas Svane Jacobsen 4/1998
   

 

E

 
   
ECONOMIC AND MONETARY UNION se ØMU  
   
EFTPOS (ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT OF SALE)  
Rapport fra Norges Bank om betalingsformidling 2/1994
   
EGENKAPITAL  
Uttalelse om NOU 1995:16 - fra sparing til egenkapital 3/1995
   
   
EIERSKAPSUTØVELSE se også ETIKK  
   
Hvorfor gjør vi det... Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond - Utland / Henrik Syse 4/2007
   
ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT OF SALE se EFTPOS  
   
ELEKTRONISK BETALINGSFORMIDLING  
Rapport fra Norges Bank om betalingsformidling 2/1994
   
EMI (EUROPEISKE MONETÆRE INSTITUTT)  
Økonomisk og monetært samarbeid i EU / Håkon Sannes 2/1994
   
EMISJONSFORSKRIFTEN  
Opphevelse av penge- og kredittlovens emisjonsforskrift / Snorre Evjen 1/1997
   
E-PENGER  
Om elektroniske penger / May Helle Lund, Thorvald Grung Moe og Eline Vedel 4/1997
   
ERM (EXCHANGE RATE MECHANISM)  
Penge- og valutapolitiske problemstillinger på veien fram mot en mulig felles valuta : foredrag på den Norske Bankforenings årsmøte 1. juni 1994 / Torstein Moland 2/1994
Pengepolitikken i ERM-landene Belgia, Danmark, Frankrike og Nederland / Nils T. Eide 1/1994
Valutapolitisk samarbeid i ØMUs tredje fase / Ragna Alstadheim og Anders Svor 2/1996
   
ETIKK  
   
ESB (DEN EUROPEISKE SENTRALBANKEN)  
   
Den europeiske sentralbanken - organisering og pengepolitisk styring / Anne Berit Christiansen 1/1998
EU’s monetære union og kravene til offentlige finanser / Anders Svor 3/1997
Penge- og valutapolitiske problemstillinger på veien fram mot en mulig felles valuta : foredrag på den Norske Bankforenings årsmøte 1. juni 1994 / Torstein Moland 2/1994
Verdipapirregulering og komitologi - mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU / Gunnvald Grønvik 2/2001
Videreutvikling av det indre markedet for finansielle tjenester / Gunnvald Grønvik 3/2000
Økonomisk og monetært samarbeid i EU / Håkon Sannes 2/1994
   
EURO  
Euroens innvirkning på de europeiske kapitalmarkedene / Sindre Weme 2/2002
Euroens rolle i det internasjonale monetære system / Heidi Lohrmann 4/1997
Euro-innføringen - konverteringsscenariet og rettslige konsekvenser for finansiell formue i EU-valutaer / Andreas Sand og Anders Svor 4/1997
Det europeiske sentralbanksystemet TARGET og Euro-oppgjør for norske aktører / Jon Bergundhaugen og Per Erik Stokstad 2/1998
Det europeiske verdipapirmarkedets infrastruktur i støpeskjeen / Sindre Werne og Kristine Andenæs Axelsen 1/2001
Innføringen av Euro - konsekvenser for norsk banknæring / Alies C. van den Berg og Knut Sandal 2/1998
Kan Euroen fortrenge kronen? / Ole Bjørn Røste 4/1998
Økonomisk og Monetær Union - utfordringer for pengepolitikken / Anne Berit Christiansen 2/1998
   
EURO-OMRÅDET  
Internasjonal økonomisk utvikling: Med aktuell utdyping : utfordringer for euro-området 1/1999
   
EUROPEAN CENTRAL BANK se ESB  
EXCHANGE RATE MECHANISM se ERM  
   
EØS (EUROPEISK ØKONOMISK SAMARBEID)  
Ein europeisk marknad for betaling / Gunnvald Grønvik 1/2010
Omfattende endringer i reguleringen av forsikring / Vigdis Husevåg 4/1994
   

 

F

 
   
FALSKMYNTERI  
Falskmynteri : ny teknologi gir nye utfordringer / Jan Waaler 2/1994
   
F-LÅN  
Norges Banks likviditetstilførende instrumenter - Norges Bank innfører F-lån med sikkerhet / John E. Kilen 3/1999
   
FIKS (Database)  
Databasen for finansiell kontroll og statistikk (FIKS) - et sentralt hjelpemiddel for statistikk og analyse / Olav Stensrud 1/1998
   
FINANSIELL SEKTOR  
IMFs stresstesting av norsk finansiell sektor / Jan Hagen, Arild Lund, Kjell Bjørn Nordal og Emil Steffensen 3/2005
   
FINANSIELL STABILITET  
Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund 4/2001
Finansiell stabilitet, formuespriser og pengepolitikk : Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem ved Centre for Monetary Economics/Handelshøyskolen BI 3. juni 2/2003
Finansiell stabilitet - erfaringer og utfordringer : foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 21. oktober 1999 4/1999
Finansiell stabilitet og pengepolitikk - teori og praksis / Kjersti Haugland og Birger Vikøren 1/2006

Finansielt utsyn

Fast i nr. 2 og 4 fra 2/1997.  Utgis som eget hefte fra 1/2000.

 
Forsterker bankene konjunkturbølgene?  / Frode Øverli 3/2002
Obligasjoner med fortrinnsrett - et marked i sterk vekst / Bjørn Bakke, Ketil Rakkestad og Geir Arne Dahl 1/2010
Norges Banks overvåking av finansiell stabilitet / Trond Eklund og Bjarne Gulbrandsen 1/2000
Utviklingen i europeisk bankstruktur og implikasjoner for finansiell stabilitet / Frode Øverli 3/2003
   
FINANSIELLE INSTRUMENTER  
CDO-er - Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet / Ketil Johan Rakkestad og Sindre Weme 2/2006
Derivatmarkedene / Randi Næs 4/1994
Rettslige forhold ved derivater, swapper og repoer / Jo Forfang, Terje Norderud og Andreas Sand 3/1996
   
FINANSIELLE TJENESTER  
Videreutvikling av det indre markedet for finansielle tjenester / Gunnvald Grønvik 3/2000
   
FINANSINSTITUSJONER  
Banklovkommisjonens utredning om sikringsordninger og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner (NOU 1995:25) 4/1995
Etableringen av oppgjørssystemet TARGET og mulige konsekvenser for norsk finansnæring : Norges Bank sendt nedenstående brev til Finansdepartementet 20.mars 1997 2/1997

Finansielt utsyn

Fast i nr. 2 og 4 fra 2/1997. Utgis som eget hefte fra 1/2000.

 
Finansinstitusjonenes drift i 1993 / Harald Johansen og Robin R. Nilsen 1/1994
Finansinstitusjonenes drift i 1994 / Inger Anne Nordal og Morten Nærland 1/1995
Finansinstitusjoners drift i 1995 / Harald Karlsen og Robin R. Nilsen 1/1996
Finansinstitusjonenes drift i 1996 / Harald Karlsen, Sindre Weme og Inger Anne Nordahl 1/1997
Finansinstitusjonenes drift i 1997 / Robin R. Nilsen, Snorre Evjen og Inger Anne Nordal 1/1998
Finansinstitusjonenes drift i 1998 / Inger Anne Nordal, Knut Sandal og Pål Sæther 1/1999

Finansmarknadene og Noregs Banks operasjonar
(Med tittel Utviklingen i finansmarkedene... i nr. 4/1994 - 1/1996)

Fast i alle nr. fra 2/1996 - 4/1999

 

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester

/ Espen Frøyland og Kai Larsen

2/2002
Høringsuttalelse - rapport fra Kredittilsynet om hensiktsmessigheten av et skjerpet kapitalkrav for finansinstitusjoner : brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 1.april 1998 2/1998
Innføringen av Euro - konsekvenser for norsk banknæring / Alies C. van den Berg og Knut Sandal 2/1998
Institusjonelle investorer / Brit Fjogstad Selnes 1/1998
Kredittrisiko knyttet til foretakssektoren / Pål Sæther og Kai Larsen 4/1999
Måling av markedsrisiko i norske finansinstitusjoner / Bjørne Dyre H. Syversten 2/2003
Norges Banks overvåking av finansiell stabilitet / Trond Eklund og Bjarne Gulbrandsen 1/2000
Nye kapitaldekningsregler: Mulige virkninger av "Basel II" for banker, myndigheter og det finansielle systemet / Harald Karlsen og Frode Øverli 3/2001

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene

Fast i alle nr.

 
Renteutviklinga i private finansinstitusjonar i 1994 2/1995
Strukturendringer i finansnæringen - Norges Banks rolle 4/2003
Strukturendringer i norske finansmarkeder 1989-1994 / Gunnvald Grønvik og Cecilie Rom 3/1995
Utdyping om stresstesten av bankens kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010 1/2010
Uttalelse om banklovkommisjonens utredning nr 2 - NOU 1995:25 Om sikringsordninger og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner 1/1996
Uttalelse om banklovkommisjonens utredning, NOU 1994:19 - finansavtaler og finansoppdrag 3/1995
Uttalelse om søknad fra Kredittkassen om overtakelse av Norgeskreditt Holding AS 3/1995

Utviklingen i finansmarkedene og Norges Banks operasjoner

Fast art i alle nr Del A fra 4/1994 - 1/1996

 
Virkelig verdi i regnskapet / Sigbjørn Atle Berg 1/2009
År 2000-beredskapen i den finansielle infrastruktur / Kjetil Watne 3/1999

 

 
FINANSKRISER  
Brasils finanskrise i et historisk perspektiv - statsfinanser, inflasjon og stabilisering / Jostein Eide og Karsten Stæhr 2/1999
Economic implications of copulas and extremes / Lorán Cholette 2/2008
Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund 4/2001
Finansiell stabilitet - erfaringer og utfordringer : foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 21. oktober 1999 4/1999
Finanspolitikk og finanskrise – hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? / Nina Larsson Midthjell 2/2010
Finanskriser og sammensetningen av ekstern gjeld / Jon Bergundhaugen 3/2003
Håndtering av finansielle kriser i grensekryssende banker / Henrik Borchgrevink og Thorvald Grung Moe 3/2004
Internasjonal rapport 1/2000. Med aktuell utdyping : Asia - V eller W 1/2000
Internasjonal økonomisk oversikt 3/1999
Internasjonale finanskriser - kan og bør det finnes en internasjonal "lender of last resort"? / Knut Sandal og Anders Svor 1/2001
Kan varslingsindikatorer forutsi valutauro? Teori og internasjonale erfaringer / Karsten Stæhr 2/2000
Ny global finansiell arkitektur - foreslåtte reformer for finansmarkedene / Arild J. Lund 2/1999
Russlands finanskrise : bakgrunn og perspektiver / Karsten Stæhr 1/1999
Truer hedgefond den finansielle stabilitet? / Kristine Andenæs Axelsen 4/1999
Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier / Karsten Stæhr og Pål Winje 3/2001
Økonomiske utfordringer i Latin-Amerika / Pål Winje 1/2004
   
FINANSMARKED se KREDITTMARKED  
   
FINANSPOLITIKK  
Finanspolitikk og finanskrise – hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? / Nina Larsson Midthjell 2/2010
Internasjonal økonomisk utvikling. Med aktuell utdyping : Virkninger av finanspolitisk konsolidering 3/1997
   
FINANSSTATISTIKK  
Databasen for finansiell kontroll og statistikk (FIKS) - et sentralt hjelpemiddel for statistikk og analyse / Olav Stensrud 1/1998
"Finansstatistikk" - nyttig publikasjon for makroanalyse av finansnæringen 4/1996
Overføring av finansstatistikk fra Kredittilsynet og Statistisk sentralbyrå til Norges Bank / Herborg Hagesveen og Vetle Hvidsten 3/1994
   
FOLKETRYGDEN  
Den langsiktige utviklingen i de offentlige finansene / Amund Holmsen og Arent Skjæveland 1/1995
   
FORDRINGER  
Avkastning knyttet til Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i 1997 / Jon Petter Holter og Terje Åmås 3/1998
En undersøkelse av rentebindingsstrukturen på publikums fordringer og gjeld / Ragna Alstadheim og Robert Madsen 3/1994

Finansmarknadene og Noregs Banks operasjonar (Med tittel Utviklingen i finansmarkedene... i nr. 4/1994 - 1/1996)

Fast i alle nr. fra 2/1996 - 4/1999

 

Utviklingen i finansmarkedene og Norges Banks operasjoner

Fast art i alle nr Del A fra 4/1994 - 1/1996

 
Utviklingen i husholdningens finansielle stilling de siste 10 år / Marianne Isaachsen og Jan Tore Larsen 1/1998
   
FORENTE STATER  
Det amerikanske miraklet - heldige omstendigheter eller "ny økonomi" / Carl Andreas Claussen 4/1999
   
FORMUESPRISER  
Finansiell stabilitet, formuespriser og pengepolitikk : Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem ved Centre for Monetary Economics/Handelshøyskolen BI 3. juni 2/2003
Formuespriser - konsekvenser for pengepolitikken? / Nina Langbraaten 4/2001
   
FORRETNINGSBANKER  
Bankkrisehåndteringen og det statlige eierskap i forretningsbankene / Hans Peter Wilse 2/1995
Finansinstitusjonenes drift i 1993 / Harald Johansen og Robin R. Nilsen 1/1994
Finansinstitusjonenes drift i 1994 / Inger Anne Nordal og Morten Nærland 1/1995
Finansinstitusjoners drift i 1995 / Harald Karlsen og Robin R. Nilsen 1/1996
Finansinstitusjonenes drift i 1996 / Harald Karlsen, Sindre Weme og Inger Anne Nordahl 1/1997
Finansinstitusjonenes drift i 1997 / Robin R. Nilsen, Snorre Evjen og Inger Anne Nordal 1/1998
Finansinstitusjonenes drift i 1998 / Inger Anne Nordal, Knut Sandal og Pål Sæther 1/1999
   
FORSIKRING  
Omfattende endringer i reguleringen av forsikring / Vigdis Husevåg 4/1994
   
FORSIKRINGSSELSKAPER  
Høringsuttalelse - endring i bestemmelsene om forsikringsselskapers plassering av aksjer : Norges Bank sendte 8.januar 1998 nedenstående brev til Finansdepartementet 1/1998
Risiko og kapitalforvaltning i livsforsikringsselskapene / Harald Karlsen og Robin R. Nilsen 3/1997
Uttalelse om søknad om overtagelse av Vital forsikring AS fra henholdsvis Aegon NV og Den norske Bank AS 3/1995
   
FRAKTALMATEMATIKK  
Nye metoder innen risikoanalyse og kontroll : skalering i finansielle data / Johannes A. Skjeltorp 4/1998
   
FREMTIDIGE RENTEAVTALER (FRA)  
Det norske pengemarkedet / Nina Langbraaten og Håvard Thorstad 2/1998
   

 

G

 
   
G7-LAND  
Inflasjon og inflasjonsdynamikk i G7-landene / Karsten Stæhr 3/1999
   
GJELD  
Avkastning knyttet til Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i 1997 / Jon Petter Holter og Terje Åmås 3/1998
En undersøkelse av rentebindingsstrukturen på publikums fordringer og gjeld / Ragna Alstadheim og Robert Madsen 3/1994
Finanskriser og sammensetningen av ekstern gjeld/ Jon Bergundhaugen 1/2003

Finansmarknadene og Noregs Banks operasjonar
(Med tittel Utviklingen i finansmarkedene... i nr. 4/1994 - 1/1996)

Fast i alle nr. fra 2/1996  - 4/1999

 
Gjeldsbetjeningsevnen i husholdningssektoren / Harald Johansen 2/1996
Gjeldsordning for land / Pål Winje 4/2002
Hva er virkningen av reguleringer av boliglån? / Bjørn Helge Vatne 1/2010
Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? / Dag Henning Jacobsen og Bjørn E. Naug 2/2004
Hvem tar opp lån - til hva, og har de råd= En analyse av gjeldsutviklingen i norske enkelthushold i 2006 / Bjørn Helge Vatne 2/2008
Hvor store økonomiske marginer har husholdningene? En analyse på mikrodata for perioden 1987–2004 / Bjørn Helge Vatne 3/2006
Immunisering av statens utenlandsgjeld / Helge Eide 4/1994
Kreditt- og likviditetsoversikt for året 1993 2/1994
Kreditt- og likviditetsoversikt for året 1994 2/1995
Kredittrisiko knyttet til foretakssektoren / Pål Sæther og Kai Larsen 4/1999

Utviklingen i finansmarkedene og Norges Banks operasjoner

Fast art i alle nr Del A fra 4/1994 - 1/1996

 
Utviklingen i husholdningenes finansielle stilling de siste 10 år / Marianne Isaachsen og Jan Tore Larsen 1/1998
Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986-2003 / Magdalena D. Riiser og Bjørn Helge Vatne 1/2006
Utviklingen i husholdningenes gjeldsbetjeningsevne i perioden 1985-1993 / Harald Johansen 4/1994
   
GJENKJØPSAVTALER  
Bruk av gjenkjøpsavtaler i likviditetsstyringen / Arne W. Eidshagen og Pål Winje 4/1996
   

 

H

 
   
HEDGEFOND  
Truer hedgefond den finansielle stabilitet? / Kristine Andenæs Axelsen 4/1999
   
HUSHOLDNINGER  

Finansielt utsyn

Fast i nr. 2 og 4 fra 2/1997. Utgis som eget hefte fra 1/2000.

 
Gjeldsbetjeningsevnen i husholdningssektoren / Harald Johansen 2/1996
Husholdningenes nettofinansinvesteringer - hva sier mikrodataene? / Magdalena D. Riiser 2/2009
Hva påvirker gjeldsveksten i husholdningene? / Dag Henning Jacobsen og Bjørn E. Naug 2/2004
Hvor store økonomiske marginer har husholdningene? En analyse på mikrodata for perioden 1987–2004 / Bjørn Helge Vatne 3/2006
Strukturendringer i norske finansmarkeder 1989-1994 / Gunnvald Grønvik og Cecilie Rom 3/1995
Utviklingen i husholdningenes finansielle stilling de siste 10 år / Marianne Isaachsen og Jan Tore Larsen 1/1998
Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986-2003 / Magdalena D. Riiser og Bjørn Helge Vatne 1/2006
Utviklingen i husholdningenes gjeldsbetjeningsevne i perioden 1985-1993 / Harald Johansen 4/1994
Utviklingen i norsk økonomi fram mot århundreskiftet 4/1995

4/1996

   

 

I

 
   
IMF (INTERNATIONAL MONETARY FUND)  
50 år med IMF / Enok Olsen 3/1994
Gjeldsordning for land / Pål Winje  4/2002
IMF - økonomisk overvåkning i 1990-årenes globaliserte markeder / Audun Grønn 1/1996
Internasjonale finanskriser - kan og bør det finnes en internasjonal "lender of last resort"? / Knut Sandal og Anders Svor 1/2001
   
INFLASJON  
Beregning og tolkning av terminrenter / Espen Frøyland 1/1997
Beregning og tolking av renteforventninger / Arne Kloster 1/2000
Deflasjon? / Carl Andreas Claussen og Kåre Hagelund 2/2003
Formuespriser - konsekvenser for pengepolitikken? / Nina Langbraaten 4/2001
Hvilken  rolle spiller vurderinger og skjønn i bruken av den makroøkonomiske modellen RIMINI? / Kjetil Olsen og Fredrik Wulfsberg 1/2001
Hvorfor er inflasjonen så lav? Internasjonale erfaringer i et analytisk perspektiv / Karsten Stæhr 2/1998
Indikatorer for underliggende inflasjon i Norge / Morten Jonassen og Einar Wøien Nordbø 3/2006
Inflasjon og inflasjonsdynamikk i G7-landene / Karsten Stæhr 3/1999

Inflasjonsrapport

Fast i alle nr. fra 4/1994. Utgis som eget hefte fra 1/2000

 
Ny økonomi i euroområdet og USA / Espen Frøyland og Kåre Hagelund 1/2001
Pengepolitikk, prognoser og markedskommunikasjon / Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem ved Senter for forskning i monetær økonomi/BI torsdag 7.juni 2/2001
Pengepolitikken i ERM-landene Belgia, Danmark, Frankrike og Nederland / Nils T. Eide 1/1994
Produktivitetsutviklingen i Norge 1948-2008 / Kåre Hagelund 2/2009
Prognoser, usikkerhet og valg av renteforutsetning i pengepolitikken / Jarle Bergo 1/2006
Sentralbankens institusjonelle stilling - noen momenter fra den internasjonale debatten / Anne Berit Christiansen 2/1994
Valutakurs som operativt styringsmål for pengepolitikken / Harald Johansen 3/1995

Den økonomiske situasjonen. - Kap. 1. - I: Økonomisk oversikt

Fast i alle nr. Del A t.o.m. 2/1994

 
Åpenhet og forutsigbarhet i pengepolitikken / Tom Bernhardsen og Arne Kloster 2/2002 
   
INFLASJONSMÅL  
Avveininger i pengepolitikken / Ingvild Svendsen, Øistein Røisland og Kjetil Olsen 1/2004
Erfaringer med inflasjonsstyring i Norge og andre land / foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem for Centre for Monetary Economics/BI 7. juni 2005 2/2005
Fleksibel inflasjonsstyring / Jarle Bergo 2/2004
Inflasjonsstyring : litt om teori og mest om praksis / Svein Gjedrem 3/2004
Internasjonale erfaringer med inflasjonsmål - New Zealand, Storbritannia og Sverige / Kjersti Haare Morka 3/1999
Monetary policy and the trade-off between inflation and output variability / Sharon McCaw og Kjersti Haare Morka 4/2004
Pengepolitikk, konjunkturer og konkurranseevne / Foredrag av visesentralbanksjef Jarle Bergo på Samfunnsøkonomenes Forenings konjunkturseminar 5. september 2002 3/2002
Åpenhet og forutsigbarhet i pengepolitikken / Tom Bernhardsen og Arne Kloster 2/2002
   
INSTITUSJONELLE INVESTORER  
Institusjonelle investorer / Brit Fjogstad Selnes 1/1998
   
INTERNASJONAL ØKONOMI  
Den internasjonale økonomiske situasjon. Vedlegg til kap. 1. - I: Økonomisk oversikt : aktuell utdyping 3/1994
Formuespriser og konjunkturer-internasjonale erfaringer/ Nina Langbraaten og Heidi Lohrmann 1/2001
Gjeldsordning for land / Pål Winje 4/2002
Internasjonal rapport 1/2000. Med aktuell utdyping : Asia - V eller W 1/2000
Internasjonal økonomisk oversikt 3/1999
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : arbeidsmarkedet Europas akilleshæl? 3/1998
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : krisen i Øst-Asia 1/1998
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : representerer den sterke veksten i utviklingsland og transformasjonsøkonomier en trussel for industrilandene? 1/1997
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : utfordringer for euro-området 1/1999
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : vil prosessen fram mot ØMU ha virkninger for konjunkturene i Europa? 3/1997
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : virkninger av finanspolitisk konsolidering 3/1997
Internasjonale finanskriser - kan og bør det finnes en internasjonal "lender of last resort"? / Knut Sandal og Anders Svor 1/2001
Oppgjørsrisiko ved valutahandel / Jon Bergundhaugen 2/2000
Oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi 1/1995
3/1995
1/1996
Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier / Karsten Stæhr og Pål Winje 3/2001
   
INTERNASJONALE INVESTERINGER se UTENLANDSKE INVESTERINGER  
   
INTERNATIONAL MONETARY FUND se IMF  
   
INVESTERINGER  
Garanterte investeringsprodukter / Kristine Andenæs Axelsen og Ketil Johan Rakkestad 1/2000
   
INVESTERINGSFORETAK  
Uttalelse om verdipapirhandellovutvalgets utredning, NOU 1995:1 Investeringsforetak 1/1995
   
INVESTERINGSSTRATEGI  
Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering / Jon Bergundhaugen og Tom A. Fearnley 2/2005
Dynamisk strategisk allokering : simulering av et praktisk eksempel / Tørres Trovik 4/2003
Konsekvenser for forvaltningen av Petroleumsfondet dersom spesielle miljøhensyn blir lagt til grunn ved valg av investeringsstrategi. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 2/1999
En vurdering av framvoksende markeder som investeringsalternativ for Petroleumsfondet. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 2/1999
   

 

J    

JUBILEUMSMYNTER se MYNTER

   
     

 

 

K

 
   
KAP  se NBIM  
Organisering av kapitalforvaltningen i Norges Bank / Harald Bøhn 3/1998
   
KAPITALBEVEGELSER  
Globalisering - måling og utviklingstrekk / Karsten Stæhr 1/2003
Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier / Karsten Stæhr og Pål Winje 3/2001
Valutastrømmer og utenriksregnskap 1995 og første halvår 1996 / Asbjørn Enge og Jon Petter Holter 4/1996
Valutastrømmer og utenriksregnskap 1997 / Jon Petter Holter og Terje Åmås 2/1998
Valutastrømmer og utenriksregnskap i 1996 og de to første måneder 1997 / Asbjørn M. Enge og Jon Petter Holter 2/1997
Virkelig verdi i regnskapet / Sigbjørn Atle Berg 1/2009
   
KAPITALDEKNING  
Høringsuttalelse - rapport fra Kredittilsynet om hensiktsmessigheten av et skjerpet kapitalkrav for finansinstitusjoner : brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 1.april 1998 2/1998
Høringsuttalelse om forslag til kapitaldekningskrav fra Basel-komiteen : avgitt 30. desember 1993 av Norges Bank og Kredittilsynet 1/1994
Nye kapitaldekningsregler: Mulige virkninger av "Basel II" for banker, myndigheter og det finansielle systemet / Harald Karlsen og Frode Øverli 3/2001
Utdyping om stresstesten av bankens kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010 1/2010

Utdyping om stresstesten av bankens kapitaldekning i Finansiell stabilitet 2/2010 / Gøril Bjerkhol Havro, Cathrine Bolstad Træe og Bjørn Helge Vatne

2/2010
Sammenlikning av norske bankers kapitaldekning / Henrik Andersen 2/2010
   
KAPITALFORVALTNING  
Organisering av kapitalforvaltningen i Norges Bank / Harald Bøhn 3/1998
   
KAPITALMARKED  
Euroens innvirkning på de europeiske kapitalmarkedene / Sindre Weme 2/2002

Finansmarknadene og Noregs Banks operasjonar
(Med tittel Utviklingen i finansmarkedene... i nr. 4/1994 - 1/1996)

Fast i alle nr. fra 2/1996  - 4/1999

 
Kreditt- og likviditetsoversikt for året 1993 2/1994
Kreditt- og likviditetsoversikt for året 1994 2/1995

Utviklinga i penge- kapital- og valutamarknadene. - I: Økonomisk oversikt : nytt sidan sist

Fast art i alle nr Del A t.o.m. 3/1994

 

Utviklingen i finansmarkedene og Norges Banks operasjoner

Fast art i alle nr Del A fra 4/1994 - 1/1996

 
   
KAPITALRESTRIKSJONER  
Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier / Karsten Stæhr og Pål Winje 3/2001
   
KOMITOLOGI  
Verdipapirregulering og komitologi - mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU / Gunnvald Grønvik 2/2001
   
KONJUNKTURINDIKATORER  
Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien / Karsten R. Gerdrup, Roger Hammersland og Bjørn E. Naug 2/2006
Formuespriser og konjunkturer-internasjonale erfaringer/ Nina Langbraaten og Heidi Lohrmann 1/2001
Forsterker bankene konjunkturbølgene?  / Frode Øverli 3/2002
Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer? / Olav Bø, Jon Ivar Røstadsand og Espen Tørum 3/2003
Produktivitetsutviklingen i Norge 1948-2008 / Kåre Hagelund 2/2009
Produksjonsgapet i Norge : en sammenlikning av metoder / Hilde C. Bjørnland, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore 4/2004
Produksjonsgapet i norsk økonomi - ulike metoder, samme svar? / Espen Frøyland og Ragnar Nymoen 1/2000
   
KONKURRANSE  
Konkurransemiljøet i banknæringen - drivkrefter og utviklingstrekk framover / Kari Eika og Tor Reistadbakk 3/1998
   
KONKURSER  
Hva påvirker konkursutviklingen? / Dag Henning Jacobsen og Thea Birkeland Kloster 3/2005
   
KONSUMPRISUTVIKLING  
Effekter av handelsliberalisering på klesprisene og på samlet konsumprisvekst / Bjørn Roger Wilhelmsen og Kristine Høegh-Omdal  3/2002
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2001 og 2002 / Heidi Lohrmann 1/2003
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2003 / Kristine Høegh-Omdal 1/2004
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2004 / Per Espen Lilleås 1/2005
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2005 / Erik Remy Åserud 1/2006
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2006 / Einar W. Nordbø 1/2007
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2007 / Raymond Lokshall 1/2008
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2008 / Bjørn E. Naug 1/2009
Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer / Johan Øverseth Røstøen 2/2004
Konsumprisutviklingen i Norge fra 1833 til 1996 / Jon Petter Holter 3/1996
   
   
KONTANTER  
Endringer i Norges Banks rolle og virksomhet på kontantområdet / Trond Eklund, Svein Nygård og Leif Veggum 2/2010
Endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen / Trond Eklund og Leif Veggum 1/2002
Kontantenes plass i det norske betalingssystemet / Aris Kaloudis og Ola Storberg 4/2000
Norges Banks lagerstyring av kontanter / Knut Are Aastveit og Thomas Kjørstad 4/2005
Norges Banks rolle i kontantforsyningen / Trond Eklund, Ragnhild L. Solberg og Leif Veggum 3/2005
Økt kontantbeholdning - redusert kontantbruk : Et paradoks? / Olaf Gresvik og Aris Kaloudis 3/2001
   
KONVERGENSKRAV  
EU’s monetære union og kravene til offentlige finanser / Anders Svor 3/1997
   
KOSTNADSUTVIKLING  
Bankenes kostnader og inntekter i betalingsformidlingen i 2001 / Olaf Gresvik og Grete Øwre 4/2002
   
KREDITTMARKED  
CDO-er - Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet / Ketil Johan Rakkestad og Sindre Weme 2/2006

Finansielt utsyn

Fast i nr. 2 og 4 fra 2/1997. Utgis som eget hefte fra 1/2000.

 
Institusjonelle investorer / Brit Fjogstad Selnes 1/1998
Ny global finansiell arkitektur - foreslåtte reformer for finansmarkedene / Arild J. Lund 2/1999
Strukturendringer i finansnæringen - Norges Banks rolle 4/2003
Strukturendringer i norske finansmarkeder 1989-1994 / Gunnvald Grønvik og Cecilie Rom 3/1995
Truer hedgefond den finansielle stabilitet? / Kristine Andenæs Axelsen 4/1999
Utenlandsk konkurranse på det norske finansmarkedet / Robin Nilsen og Knut Sandal 1/1996
Utviklingstrekk i kredittmarkedet – nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge / Gunnar Almklov, Espen Tørum og Marita Skjæveland 3/2006
Virkelig verdi i regnskapet / Sigbjørn Atle Berg 1/2009
   
KREDITTPOLITIKK  

Det økonomiske opplegget for... Norges Banks brev til Finansdepartementet

Fast i nr 4 hvert år

 
   
KREDITTRISIKO  
Forsterker bankene konjunkturbølgene?  / Frode Øverli 3/2002
Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak? / Bjørne Dyre H. Syversen 3/2004
Kredittrisikooverføring / Ingrid Andresen og Karsten R. Gerdrup 4/2004
A model for predicting aggregated corporate credit risk / Kjell Bjørn Nordal and Haseeb Syed 1/2010
Modellering av kredittrisiko i foretakssektoren - Videreutvikling av SEBRA-modellen / Eivind Bernhardsen og Kai Larsen 2/2007
Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren / Trond Eklund, Kai Larsen og Eivind Bernhardsen 2/2001
Renteforventninger og betydningen av løpetidspremier / Siri Valseth 1/2003
   
KREDITTILFØRSEL  
Kreditt- og likviditetsoversikt for året 1993 2/1994
Kreditt- og likviditetsoversikt for året 1994 2/1995
Norges Banks adgang til å gi kreditt til andre enn banker / Helge Syrstad 3/1995
Norges Banks rolle ved likviditetskriser i finansiell sektor / Karsten R. Gerdrup 4/2004
   
KURSER se VALUTAKURSER  
   
KVANTITATIV KREDITTRISIKOMODELL  
Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren / Trond Eklund, Kai Larsen og Eivind Bernhardsen 2/2001
A model for predicting aggregated corporate credit risk / Kjell Bjørn Nordal and Haseeb Syed 1/2010
   

 

L

 
   
LATIN-AMERIKA  
Økonomiske utfordringer i Latin-Amerika / Pål Winje 1/2004
   
LIKVIDITET  
Likviditet og knapphet i det norske statsobligasjonsmarkedet / Jesper Hein 2/2003
Norges Banks likviditetstilførende instrumenter - Norges Bank innfører F-lån med sikkerhet / John E. Kilen 3/1999
   
LIKVIDITETSPOLITIKK  
Bruk av gjenkjøpsavtaler i likviditetsstyringen / Arne W. Eidshagen og Pål Winje 4/1996
Norges Banks likviditetspolitikk - og litt om andre land / Pål Winje og Lars-Erik Aas 2/1997
Norges Banks rolle ved likviditetskriser i finansiell sektor / Karsten R. Gerdrup 4/2004
Norges Banks system for å styre renten / Lars-Christian Kran og Grete Øwre 1/2001
Sentralbankens likviditetspolitikk i en oljeøkonomi / Asbjørn Fidjestøl 3/2007
   
LIVSELSKAPER se FORSIKRINGSSELSKAPER  
   
LØNNINGER  
Utviklingen i norsk økonomi fram mot århundreskiftet 4/1995
4/1996

Den økonomiske situasjonen. - Kap. 1. - I: Økonomisk oversikt

Fast i alle nr. Del A t.o.m. 2/1994

 
   
LÅN  
Bankenes prising av risiko ved utlån til foretakssektoren / Eivind Bernhardsen og Kai Larsen 4/2002
Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? / Kai Larsen og Kristin M. Bjerkeland 2/2005
Faktorer bak bankenes problemlån / Tor Oddvar Berge og Katrine Godding Boye 1/2007
Hvor store økonomiske marginer har husholdningene? En analyse på mikrodata for perioden 1987–2004 / Bjørn Helge Vatne 3/2006

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester / Espen Frøyland og Kai Larsen

2/2002
Kreditt- og likviditetsoversikt for året 1993 2/1994
Norges Banks adgang til å gi kreditt til andre enn banker / Helge Syrstad 3/1995
Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning / Karsten Gerdrup, Arild J. Lund og Sindre Weme 2/2000
Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk / Bjørn Bakke og Håkon Tretvoll 4/2005
Utenlandsk konkurranse på det norske finansmarkedet / Robin Nilsen og Knut Sandal 1/1996
Utviklingstrekk i kredittmarkedet – nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge / Gunnar Almklov, Espen Tørum og Marita Skjæveland 3/2006
   

 

M

 
   
MCI (MONETARY CONDITIONS INDEX)  
Beregning av en indikator for pengepolitikken / Anne Sofie Jore 2/1994
   
MINNEMYNTER se MYNTER  
   
MOA (MARKEDSOPERASJONSAVDELINGEN)  
Organisering av kapitalforvaltningen i Norges Bank / Harald Bøhn 3/1998
   
MYNTER  
20-krone minnemynt - tusenårsskiftet 3/2000
20-krone minnemynt til jernbanens 150-årsjubileum 2/2004
20-krone sirkulasjonsmynt til minne om Vinlandsferdene - samarbeide med Kanada 3/1999
Femkrone minnemynt 1996 : polarskipet "Fram" 2/1996
Femkrone sirkulasjonsmynter 1995 - 1000 års utmynting og FNs 50-årsjubileum 4/1995
Frigjøringsmynten 1995 gav overskudd til informasjonsfond 1/1997
Gullmynt for å markere tusenårsskiftet 4/1999
Historisk produksjon og omløp av mynt fra Den Kongelige Mynt / Jon Petter Holter 3/2000
Kontanters rolle som betalingsmiddel / Kai Larsen og Sverre William Skagemo 4/1997
Minnemynt for å markere årtusenskiftet 2/1999
Minnemynt til frigjeringsjubileet 1995 2/1995
Minnemynter i forbindelse med hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen fra Sverige 3/2003
Minnemynter til 100-årsjubileet for Nobels fredspris 3/2001
Myntutgivelse markerer Ibsen-året 1/2006
Ny 50-øre 3/1996
Ny 5-krone - myntreformen er gjennomført / Ole-Robert Kolberg 3/1998
Ny 5-kronemynt / Posten 350 år 1/1997
Ny 10-kronemynt 3/1995
Ny 100-kroneseddel og 1-kronemynt 3/1997
Ny 200-kroneseddel og 20-kronemynt 4/1994
De nye 5- og 1-kronemyntene får hull 3/1996
Nye minnemynter i forbindelse med hundreårsmarkeringen 1905-2005 3/2004
Den nye myntrekken / Ole-Robert Kolberg 4/1995
Prinsipper for utgivelse av minnemynter o.l. / Ole-Robert Kolberg 2/1995
Dei sameinte nasjonane 50 år - minnemynt 2/1995
Siste minnemyntpar til hundreårsmarkeringen 1905-2005 2/2005
   

 

N

 
   
NASJONALBUDSJETT  

Det økonomiske opplegget for... Norges Banks brev til Finansdepartementet

Fast i nr 4 hvert år

 
   
NBIM  
Organisering av kapitalforvaltningen i Norges Bank / Harald Bøhn 3/1998
   
NBO - NORGES BANKS OPPGJØRSSYSTEM  
Intradag likviditet og oppgjør av store betalinger: en simuleringsbasert analyse / Asbjørn Enge og Frode Øverli 4/2005
Modernisering og utkontraktering av Norges Banks oppgjørssystem 4/2003
Norges Banks nye oppgjørssystem - NBO / Elisabeth Holvik og Dag-Inge Flatraaker 3/1997
Risikoforholdene i det norske oppgjørssystemet 1995 - 2000 / Asbjørn Enge og Bjørn Bakke 4/2000
   
NETTING se AVREGNINGSAVTALER  
   
NEW ZEALAND  
Internasjonale erfaringer med inflasjonsmål - New Zealand, Storbritannia og Sverige / Kjersti Haare Morka 3/1999
   
NOKAS  
Endringer i organiseringen av seddel- og myntforsyningen / Trond Eklund og Leif Veggum 1/2002
Seddeldestruksjon utenfor sentralbanken / Leif Veggum og Peder Natvig 4/2002
   
NORGES BANK  

Endringer i Norges Banks rolle og virksomhet på kontantområdet / Trond Eklund, Svein Nygård og Leif Veggum

2/2010
Jarle Bergo: En profesjonell pengepolitiker går fra borde... / Arne Jon Isachsen intervjuer den avgående visesentralbanksjefen 1/2008
Norges Banks adgang til å gi kreditt til andre enn banker / Helge Syrstad 3/1995
Norges Banks arbeid med avregning og oppgjør - et historisk perspektiv / Harald Haare 3/2007
Nyoppnevninger til Norges Banks hovedstyre og representantskap 1/1998
Nytt hovudstyre i Noregs Bank og nyutnemningar til representantskapet 4/2003
Oppnevninger til Norges Banks hovedstyre 2/1996
Seddeltrykkeriet - en 190 års historie / Peter Ravnsborg-Gjertsen og Jens Olav Sporastøyl 2/2007
Sentralbankens rolle (leder) / Torstein Moland 2/1994
Tilbakeblikk på 20 år med ny sentralbanklov / Hermod Skånland 3/2005
   
NORGES BANK KAPITALFORVALTNING se NBIM  
   
NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT se NBIM  
   
NORSKE KRONER  
Kan prisen på valutaopsjoner si noe om markedets oppfatning av usikkerhet om kronekursen? / Øyvind Eitrheim, Espen Frøyland og Øistein Røisland 2/1999
   
NORSK KONTANTSERVICE AS se NOKAS  
   
NY ØKONOMI  
Ny økonomi i euroområdet og USA / Espen Frøyland og Kåre Hagelund 1/2001
   

 

O

 
   
OBLIGASJONER  

Auksjonskalender for statsobligasjoner og statssertifikater

Auksjonskalender for statspapirer

Auksjonskalendere og opplegg for statspapirene  Fast i alle nr

 
Finansmarknadene og Noregs Banks operasjonar
(Med tittel Utviklingen i finansmarkedene… i nr. 4/1994 - 1/1996)      Fast i alle nr. fra 2/1996  - 4/1999
 
Fire toneangivende statsobligasjonslån / Terje Prøsch 3/1994
Garanterte investeringsprodukter / Kristine Andenæs Axelsen og Ketil Johan Rakkestad 1/2000
Høring om NOU 1996:2 Om verdipapirsentral : Norges Banks hovedstyre vedtok 13.juni 1996 nedenstående høringsuttalelse til Finansdepartementet 2/1996
Likviditet og knapphet i det norske statsobligasjonsmarkedet / Jesper Hein 2/2003
Det norske oppgjørssystemet for verdipapirhandel / Dag-Inge Flatraaker og Geir Bruflot 2/1997
Obligasjoner med fortrinnsrett - et marked i sterk vekst / Bjørn Bakke, Ketil Rakkestad og Geir Arne Dahl  1/2010
Om langsiktige referanserenter i det norske obligasjonsmarkedet / Ketil Johan Rakkestad og Jesper Bull Hein 3/2004
Primærhandlersystem for norske statsobligasjoner / Pål Winje 2/1995
Statspapirmarkedet i Norge / Rune Hagemann Søvik 1/1998
Utviklingen i finansmarkedene og Norges Banks operasjoner            Fast art i alle nr Del A fra 4/1994 - 1/1996  
Verdipapirisering / Per Atle Aronsen og Anita Nergård 3/1994
   
OECD-LAND  
Arbeidsledigheten i Europa / Knut Thonstad 1/1996
   
OFFENTLIG REGULERING  
Banklovkommisjonens utredning om sikringsordninger og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner (NOU 1995:25) 4/1995
Nye kapitaldekningsregler: Mulige virkninger av "Basel II" for banker, myndigheter og det finansielle systemet / Harald Karlsen og Frode Øverli 3/2001
Omfattende endringer i reguleringen av forsikring / Vigdis Husevåg 4/1994
Uttalelse om banklovkommisjonens utredning nr 2 - NOU 1995:25 Om sikringsordninger og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner 1/1996
   
OFFENTLIGE FINANSER  
EU’s monetære union og kravene til offentlige finanser / Anders Svor 3/1997
Den langsiktige utviklingen i de offentlige finansene / Amund Holmsen og Arent Skjæveland 1/1995
   
OLJE  
Dollarkursens effekt på oljeprisene - en empirisk analyse / Qaisar Farook Akram og Jon Petter Holter 3/1996
   
OLJEINNTEKTER  
Den langsiktige utviklingen i de offentlige finansene / Amund Holmsen og Arent Skjæveland 1/1995
Norsk økonomis oljeavhengighet : foredrag av sentralbanksjef Torstein Moland i Polyteknisk Forening / Norsk Petroleums-forening 28. Mars 1995 2/1995
   
OLJEPRISER  
Hvilke faktorer påvirker kronekursen? / Tom Bernhardsen og Øistein Røisland 3/2000
   
OSLO BØRS  
Høring om nye handelsregler ved Oslo Børs : brev fra Norges Bank til Oslo Børs 6.mars 1998 2/1998
Nøkkeltallanalyse av Oslo Børs / Ole-Christian Hillestad 2/2007
   

 

P

 
   
PENGEMARKED  
Bruk av gjenkjøpsavtaler i likviditetsstyringen / Arne W. Eidshagen og Pål Winje 4/1996

Finansmarknadene og Noregs Banks operasjonar
(Med tittel Utviklingen i finansmarkedene… i nr. 4/1994 - 1/1996)

Fast i alle nr. fra 2/1996  - 4/1999

 
Norges Banks likviditetstilførende instrumenter - Norges Bank innfører F-lån med sikkerhet / John E. Kilen 3/1999
Det norske pengemarkedet / Nina Langbraaten og Håvard Thorstad 2/1998
Sikkerhet for lån i Norges Bank - konsekvenser av endringer i regelverket / Bjørn Bakke, Knut Sandal og Ingrid Solberg 4/2007
Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk / Bjørn Bakke og Håkon Tretvoll 4/2005
Uro i kredittmarkedene - boligfinansiering ute og hjemme / Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 11. oktober 4/2007

Utviklinga i penge- kapital- og valutamarknadene. - I: Økonomisk oversikt : nytt sidan sist

Fast art i alle nr Del A t.o.m. 3/1994

 

Utviklingen i finansmarkedene og Norges Banks operasjoner

Fast art i alle nr Del A fra 4/1994 - 1/1996

 
   
PENGEMENGDE  
Historisk pengemengdestatistikk 1819-1998 / Jon Petter Holter og Espen Tørum 3/1999
Kildene bak pengemengden de siste år / Jon Petter Holter 1/1996 
   
PENGE- OG KREDITTLOVEN  
Opphevelse av penge- og kredittlovens emisjonsforskrift / Snorre Evjen 1/1997
   
PENGEPOLITIKK  
Anslag og forventninger (leder) / Svein Gjedrem 2/1999
Avveininger i pengepolitikken / Ingvild Svendsen, Øistein Røisland og Kjetil Olsen 1/2004
Bank of Englands nye rolle / Alan Budd 2/1998
Beregning av en indikator for pengepolitikken / Anne Sofie Jore 2/1994
Betydningen av usikkerhet i pengepolitikken / Espen Frøyland og Ingunn Lønning 3/2000
Deflasjon? / Carl Andreas Claussen og Kåre Hagelund 2/2003
Ein europeisk marknad for betaling / Gunnvald Grønvik 1/2010
Felles valuta i EU - virkninger for norsk økonomi : foredrag av sentralbanksjef Kjell Storvik på Sparebankforeningens konferanse "Samfunn & økonomi" 11.oktober 1996 4/1996
Finansiell stabilitet, formuespriser og pengepolitikk : Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem ved Centre for Monetary Economics/Handelshøyskolen BI 3. juni 2/2003
Finansiell stabilitet og pengepolitikk - teori og praksis / Kjersti Haugland og Birger Vikøren 1/2006
Fleksibel inflasjonsstyring / Jarle Bergo 2/2004
Formuespriser - konsekvenser for pengepolitikken? / Nina Langbraaten 4/2001
Gradvis rentenedgang (leder) / Svein Gjedrem 1/1999
Hvor pålitelige er dagens finansielle makroindikatorer? / Olav Bø, Jon Ivar Røstadsand og Espen Tørum 3/2003
Indikatorer for underliggende inflasjon i Norge / Morten Jonassen og Einar Wøien Nordbø 3/2006
Inflasjonsstyring : litt om teori og mest om praksis / Svein Gjedrem 3/2004
Innstramming - ikke om, men hvordan (leder) / Kjell Storvik 3/1998
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : utfordringer for euro-området 1/1999
Internasjonale erfaringer med inflasjonsmål - New Zealand, Storbritannia og Sverige / Kjersti Haare Morka 3/1999
Internasjonale finanskriser - kan og bør det finnes en internasjonal "lender of last resort"? / Knut Sandal og Anders Svor 1/2001
Kan vi tallfeste den nøytrale renten? / Grete Hammerstrøm og Ingunn Lønning 2/2000
Monetary policy and the trade-off between inflation and output variability / Sharon McCaw og Kjersti Haare Morka 4/2004
Mål for pengepolitikken / Kjell Storvik 2/1996
NEMO - en ny makromodell for prognoser og pengepolitisk analyse / Leif Brubakk og Tommy Sveen 1/2008
Norges Banks likviditetspolitikk - og litt om andre land / Pål Winje og Lars-Erik Aas 2/1997
Norges Banks system for å styre renten / Lars-Christian Kran og Grete Øwre 1/2001
Nye retningslinjer for pengepolitikken / pressemelding fra Norges Bank 1/2001
Ordningene for pengepolitikken. Norges Bank i lys av litteratur og internasjonal praksis / Carl Andreas Claussen, Morten Jonassen og Nina Langbraaten 3/2007
Penge- og valutapolitiske problemstillinger på veien fram mot en mulig felles valuta : foredrag på den Norske Bankforenings årsmøte 1. juni 1994 / Torstein Moland 2/1994
Pengepolitikk, konjunkturer og konkurranseevne / Foredrag av visesentralbanksjef Jarle Bergo på Samfunnsøkonomenes Forenings konjunkturseminar 5. september 2002 3/2002
Pengepolitikk, prognoser og markedskommunikasjon / Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem ved Senter for forskning i monetær økonomi/BI torsdag 7.juni 2/2001
Pengepolitikk under flytende valutakurser : brev til Finansdepartementet 2/1994
Pengepolitikken i ERM-landene Belgia, Danmark, Frankrike og Nederland / Nils T. Eide 1/1994
Pengepolitiske regler / Ingunn Lønning og Kjetil Olsen 2/2000
Prognosearbeidet i Norges Bank / Arne Kloster og Kristin Solberg-Johansen 2/2006
Prognoser, usikkerhet og valg av renteforutsetning i pengepolitikken / Jarle Bergo 1/2006
Sentralbankens institusjonelle stilling - noen momenter fra den internasjonale debatten / Anne Berit Christiansen 2/1994
Stabil kronekurs (leder) / Kjell Storvik 4/1998
Storbritannia og Sverige gir større ansvar til sentralbankene / Amund Holmsen 2/1997
Ti år med stabilitet (leder) / Svein Gjedrem 4/1999
Et tungt ansvar (leder) / Kjell Storvik 3/1997
Utformingen av penge- og valutapolitikken : Norges Bank sendte 22.november 1996 nedenstående brev til Finansdepartementet 4/1996
Valutakurs som operativt styringsmål for pengepolitikken / Harald Johansen 3/1995
Valutapolitisk samarbeid i ØMUs tredje fase / Ragna Alstadheim og Anders Svor 2/1996
Økonomisk og Monetær Union - utfordringer for pengepolitikken / Anne Berit Christiansen 2/1998

Det økonomiske opplegget for… Norges Banks brev til Finansdepartementet

Fast i nr 4 hvert år

 
ØMU og norsk pengepolitikk : brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 22.april 1998 2/1998
Åpenhet og forutsigbarhet i pengepolitikken / Tom Bernhardsen og Arne Kloster 2/2002
   
PENGESEDLER  
Falske sedler i 1997 / Pål Espeli 2/1998
Falskmynteri : ny teknologi gir nye utfordringer / Jan Waaler 2/1994
Kontanters rolle som betalingsmiddel / Kai Larsen og Sverre William Skagemo 4/1997
Ny 50-kroneseddel 1/1997
Ny 100-kroneseddel og 1-kronemynt 3/1997
Ny 200-kroneseddel og 20-kronemynt 4/1994
Ny 500-kroneseddel 2/1999
Ny 1000-kroneseddel 2/2001
Seddeldestruksjon utenfor sentralbanken / Leif Veggum og Peder Natvig 4/2002
   
PENSJONSORDNINGER  
Den langsiktige utviklingen i de offentlige finansene / Amund Holmsen og Arent Skjæveland 1/1995
Et indre marked for pensjonskasser? / Gunnvald Grønvik 2/2002
Høring - NOU 1994:6 Private pensjoner 3/1994
Høring av NOU 1998 : 19 Fleksibel pensjonsordning. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 31. mai 1999 2/1999
   
PETROLEUMSFONDET se STATENS PENSJONSFOND - UTLAND  
   
PRIMÆRHANDLERE  
Primærhandlersystem for norske statsobligasjoner / Pål Winje 2/1995
   
PRISER  
Deflasjon? / Carl Andreas Claussen og Kåre Hagelund 2/2003
Effekter av handelsliberalisering på klesprisene og på samlet konsumprisvekst / Bjørn Roger Wilhelmsen og Kristine Høegh-Omdal  3/2002
Hva driver boligprisene? / Dag Henning Jacobsen og Bjørn E. Naug 4/2004
Hvilke faktorer påvirker kronekursen? / Tom Bernhardsen og Øistein Røisland 3/2000

Inflasjonsrapport

Fast i alle nr. fra 4/1994. Utgis som eget hefte fra 1/2000.

 
Internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer / Johan Øverseth Røstøen 2/2004
Konsumprisutviklingen i Norge fra 1833 til 1996 / Jon Petter Holter 3/1996
Prissetting i norske bedrifter. Resultater fra en spørreundersøkelse / Nina Langbraaten, Einar W. Nordbø og Fredrik Wulfsberg 2/2008
Stigende matvarepriser - en drivkraft for inflasjonen? / Tove Katrine Sand og Bente Støholen 2/2008

Den økonomiske situasjonen. - Kap. 1. I: Økonomisk oversikt

Fast i alle nr. Del A t.o.m. 2/1994

 
   
PROGNOSER se ØKONOMISKE PROGNOSER  
   

 

R

 
   
REGIONALT NETTVERK  
Norges Banks regionale nettverk / Jan Reinert Kallum, Maja Bjørnstad Sjåtil og Kjersti Haugland 2/2005
Regionalt nettverk: fersk og nyttig informasjon / Henriette Brekke og Kaj W. Halvorsen 2/2009
   
RENTER  
Anslag og forventninger (leder) / Svein Gjedrem 2/1999
Beregning og tolkning av terminrenter / Espen Frøyland 1/1997
Beregning og tolking av renteforventninger / Arne Kloster 1/2000
Betydningen av usikkerhet i pengepolitikken / Espen Frøyland og Ingunn Lønning 3/2000
Den nøytrale realrenten / Tom Bernhardsen og Karsten Gerdrup 4/2006
Fortsatt sterk vekst i det norske valutamarkedet : BIS' treårige undersøkelse i valuta- og derivatmarkedene 2001 4/2001
Gradvis rentenedgang (leder) / Svein Gjedrem 1/1999
Historisk rentestatistikk 1820 - 1999 / Jon Petter Holter 4/2000
Hva kan forklare de siste årenes renteutvikling i Norge? / Espen Frøyland 4/1995
Hvordan påvirkes norske markedsrenter av økonomiske nyheter? / Knut Eeg 4/2007
Kan vi tallfeste den nøytrale renten? / Grete Hammerstrøm og Ingunn Lønning 2/2000
Kreditt- og likviditetsoversikt for året 1993 2/1994
Det norske pengemarkedet / Nina Langbraaten og Håvard Thorstad 2/1998
Om langsiktige referanserenter i det norske obligasjonsmarkedet / Ketil Johan Rakkestad og Jesper Bull Hein 3/2004
Pengepolitikk, prognoser og markedskommunikasjon / Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem ved Senter for forskning i monetær økonomi/BI torsdag 7.juni 2/2001
Pengepolitiske regler / Ingunn Lønning og Kjetil Olsen 2/2000
Prognoser, usikkerhet og valg av renteforutsetning i pengepolitikken / Jarle Bergo 1/2006
Renteutviklinga i private finansinstitusjonar i 1994 2/1995
Risikopremier i det norske rentemarkedet / Gaute Myklebust 3/2005
Undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene i 2004: sterk vekst i det norske rentederivatmarkedet / Sigbjørn Wettre og Anders Bohlin Borgersen 1/2005
En undersøkelse av rentebindingsstrukturen på publikums fordringer og gjeld / Ragna Alstadheim og Robert Madsen 3/1994
Utviklingen i de langsiktige rentene : aktuell utdyping til kap. 1 i Økonomisk oversikt 2/1994

Den økonomiske situasjonen. - Kap. 1. I: Økonomisk oversikt

Fast i alle nr Del A t.o.m. 2/1994

 
Åpenhet og forutsigbarhet i pengepolitikken / Tom Bernhardsen og Arne Kloster 2/2002
   
RENTERISIKO  
Renteforventninger og betydningen av løpetidspremier / Siri Valseth 1/2003
Risikopremier i det norske rentemarkedet / Gaute Myklebust 3/2005
   
REPOER  
Rettslige forhold ved derivater, swapper og repoer / Jo Forfang, Terje Norderud og Andreas Sand 3/1996
   
RIMINI (NORGES BANKS KVARTALSMODELL)  
Etterprøving av Norges Banks anslag / Anne Sofie Jore 1/1999
Etterprøving av Norges Banks anslag / Anne Sofie Jore 4/1999
Etterprøving av Norges Banks anslag for 1999 / Anne Sofie Jore 4/2000
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2000 / Marianne Sturød 1/2002
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2001 og 2002 / Heidi Lohrmann 1/2003
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2003 / Kristine Høegh-Omdal 1/2004
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2004 / Per Espen Lilleås 1/2005
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2005 / Erik Remy Åserud 1/2006
Hvilken  rolle spiller vurderinger og skjønn i bruken av den makroøkonomiske modellen RIMINI? / Kjetil Olsen og Fredrik Wulfsberg 1/2001
   
RISIKO  
Avregningsavtaler og risiko ved betalingsoppgjør / Vidar Holm 2/1996
Bankenes motpartsrisiko - resultater fra en kartlegging gjennomført av Norges Bank og Kredittilsynet / Karsten Gerdrup og Bjørn Bakke 4/2002
Bankenes prising av risiko ved utlån til foretakssektoren / Eivind Bernhardsen og Kai Larsen 4/2002
Continuous Linked Settlement - valuta for pengene / Ingrid Andresen og Bjørn Bakke 1/2004
Derivatmarkedene / Randi Næs 4/1994
Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? / Kai Larsen og Kristin M. Bjerkeland 2/2005
Måling av markedsrisiko i norske finansinstitusjoner / Bjørne Dyre H. Syversten 2/2003
Norges Banks overvåking av finansiell stabilitet / Trond Eklund og Bjarne Gulbrandsen 1/2000
Ny global finansiell arkitektur - foreslåtte reformer for finansmarkedene / Arild J. Lund 2/1999
Oppgjørsrisiko ved valutahandel / Jon Bergundhaugen 2/2000
Risiko og effektivitet i betalingsformidlingen : visesentralbanksjef Jarle Bergos foredrag på Bankenes betalingsformidlingskonferanse 11. november 1999 1/2000
Risiko og kapitalforvaltning i livsforsikringsselskapene / Harald Karlsen og Robin R. Nilsen 3/1997
Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning / Karsten Gerdrup, Arild J. Lund og Sindre Weme 2/2000
Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk / Bjørn Bakke og Håkon Tretvoll 4/2005
Utfordringer i betalingsformidlingen mot år 2000: foredrag av sentralbanksjef Kjell Storvik på konferanse i BBS 17.oktober 1996 4/1996
Valutasikring i norske selskaper / Øystein Børsum og Bernt Arne Ødegaard 1/2005
   
RISIKOANALYSE  
Dynamisk strategisk allokering : simulering av et praktisk eksempel / Tørres Trovik 4/2003
Investeringshorisont og risiko ved aksjeinvesteringer / Randi Næs 4/1998
Måling av markedsrisiko i norske finansinstitusjoner / Bjørne Dyre H. Syversten 2/2003
Nye metoder innen risikoanalyse og kontroll : skalering i finansielle data / Johannes A. Skjeltorp 4/1998
Risikoforholdene i det norske oppgjørssystemet 1995 - 2000 / Asbjørn Enge og Bjørn Bakke 4/2000

Hvor sårbare er finansinstitusjoner for makroøkonomiske endringer? En analyse basert på stresstester

/ Espen Frøyland og Kai Larsen

2/2002
Utdyping om stresstesten av bankens kapitaldekning i Finansiell stabilitet 1/2010 1/2010
   
RUSSLAND  
Russlands finanskrise : bakgrunn og perspektiver / Karsten Stæhr 1/1999
   

 

S

 
   
SEBRA (ANALYSEMODELL)  
Hvor godt treffer kredittrisikomodeller for norske foretak? / Bjørne Dyre H. Syversen 3/2004
Modell for analyse av kredittrisiko i foretakssektoren / Trond Eklund, Kai Larsen og Eivind Bernhardsen 2/2001
Kredittrisiko knyttet til foretakssektoren / Pål Sæther og Kai Larsen 4/1999
   
SENTRALBANKER  
Seddeldestruksjon utenfor sentralbanken / Leif Veggum og Peder Natvig 4/2002
Sentralbankens institusjonelle stilling - noen momenter fra den internasjonale debatten / Anne Berit Christiansen 2/1994
Storbritannia og Sverige gir større ansvar til sentralbankene / Amund Holmsen 2/1997
Tilbakeblikk på 20 år med ny sentralbanklov / Hermod Skånland 3/2005
   
SENTRAL-EUROPA  
Perspektiv på transformasjonslandene / Mette Rye 1/1997
   
SKATT  
Særskatt på finansinstitusjoner og avgifter til sikringsfond / Sigbjørn Atle Berg 2/2010
   
SKATTEREFORMER  
Høring av NOU 1999 : 7 Flatere skatt. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 31. mai 1999 2/1999
   
SPAREBANKER  
Finansinstitusjonenes drift i 1993 / Harald Johansen og Robin R. Nilsen 1/1994
Finansinstitusjonenes drift i 1994 / Inger Anne Nordal og Morten Nærland 1/1995
Finansinstitusjoners drift i 1995 / Harald Karlsen og Robin R. Nilsen 1/1996
Finansinstitusjonenes drift i 1996 / Harald Karlsen, Sindre Weme og Inger Anne Nordahl 1/1997
Finansinstitusjonenes drift i 1997 / Robin R. Nilsen, Snorre Evjen og Inger Anne Nordal 1/1998
Finansinstitusjonenes drift i 1998 / Inger Anne Nordal, Knut Sandal og Pål Sæther 1/1999
   
SPARING  
Uttalelse om NOU 1995:16 - fra sparing til egenkapital 3/1995
   
STATENS BANKINVESTERINGSFOND  
Bankkrisehåndteringen og det statlige eierskap i forretningsbankene / Hans Peter Wilse 2/1995
   
STATENS BANKSIKRINGSFOND  
Bankkrisehåndteringen og det statlige eierskap i forretningsbankene / Hans Peter Wilse 2/1995
Særskatt på finansinstitusjoner og avgifter til sikringsfond / Sigbjørn Atle Berg 2/2010
   
STATENS PENSJONSFOND - UTLAND  
   
Fremtidig forvaltning av Statens petroleumsfond : Norges Bank sendte nedenstående brev til Finansdepartementet 10.april 1997 2/1997
Forslag om endring av forskriften for Statens Petroleumsfond : Norges Bank sendte 31.oktober 1996 nedenstående brev til Finansdepartementet 4/1996
Forslag til retningslinjer for Statens Petroleumsfond : brev av 22.august 1997 fra Norges Bank til Finansdepartementet 4/1997
Forskrift for forvaltning av Statens petroleumsfond : fastsatt av Finansdepartementet 3.oktober 1997 med hjemmel i lov av 22.juni 1990 nr.36 om Statens petroleumsfond §7 4/1997
Hvor stor del av Statens petroleumsfond bør investeres i aksjer? / Jens Petter Olsen 2/1997
Konsekvenser for forvaltningen av Petroleumsfondet av å innføre spesielle etiske retningslinjer : Norges Banks brev til Finansdepartementet 22.april 1998 2/1998
Konsekvenser for forvaltningen av Petroleumsfondet dersom spesielle miljøhensyn blir lagt til grunn ved valg av investeringsstrategi. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 2/1999
Organisering av kapitalforvaltningen i Norges Bank / Harald Bøhn 3/1998
En vurdering av framvoksende markeder som investeringsalternativ for Petroleumsfondet. Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 2/1999
   
STATENS PETROLEUMSFOND se STATENS PENSJONSFOND - UTLAND  
   
STATENS RESERVEFOND  
Statens reservefond 1904-1925. Et forsøk på å binde politisk handlekraft? / Aanund Hylland 3/2005
   
STATISTIKK  
Historisk pengemengdestatistikk 1819-1998 / Jon Petter Holter og Espen Tørum. 3/1999
Historisk produksjon og omløp av mynt fra Den Kongelige Mynt / Jon Petter Holter 3/2000
Historisk rentestatistikk 1820 - 1999 / Jon Petter Holter 4/2000
   
STATISTIKKPRODUKSJON  
Databasen for finansiell kontroll og statistikk (FIKS) - et sentralt hjelpemiddel for statistikk og analyse / Olav Stensrud 1/1998
Ny internasjonal standard for spredning av statistikk / Vetle Hvidsten 3/1996
Overføring av finansstatistikk fra Kredittilsynet og Statistisk sentralbyrå til Norges Bank / Herborg Hagesveen og Vetle Hvidsten 3/1994
   
STATSBANKER  
Uttalelse om statsbankutvalgets utredning, NOU 1995:11 - statsbankene under endrede rammevilkår 3/1995
   
STATSLÅN  
Analyse av auksjoner i statskasseveksler i perioden fra oktober 2000 til utgangen av 2004 / Thomas Svane Jacobsen 2/2005

Auksjonskalender for statsobligasjoner og statssertifikater

Auksjonskalender for statspapirer

Auksjonskalendere og opplegg for statspapirene  Fast i alle nr

 

Fire toneangivende statsobligasjonslån / Terje Prøsch 3/1994
Likviditet og knapphet i det norske statsobligasjonsmarkedet / Jesper Hein 2/2003
Statspapirmarkedet i Norge / Rune Hagemann Søvik 1/1998
   
STATSOBLIGASJONER se OBLIGASJONER  
   
STATSSERTIFIKATER  
Analyse av auksjoner i statskasseveksler i perioden fra oktober 2000 til utgangen av 2004 / Thomas Svane Jacobsen 2/2005
Det norske pengemarkedet / Nina Langbraaten og Håvard Thorstad 2/1998
Oppnådde staten gode vilkår ved auksjonene av norske sertifikater i perioden juli 1993 til februar 1998? / Nina Langbraaten og Rune Hagemann Søvik 1/1998
Statspapirmarkedet i Norge / Rune Hagemann Søvik 1/1998
   
STORBRITANNIA  
Internasjonale erfaringer med inflasjonsmål - New Zealand, Storbritannia og Sverige / Kjersti Haare Morka 3/1999
Storbritannia og Sverige gir større ansvar til sentralbankene / Amund Holmsen 2/1997
   
STRUKTURENDRINGER  
Det fremtidige konkurransemiljøet i banknæringen / Harald Johansen og Tore Anders Husebø 1/1997
Mot et nordisk hjemmemarked i banknæringen / Grete Øwre og Knut Sandal 1/1999
Russlands finanskrise : bakgrunn og perspektiver / Karsten Stæhr 1/1999
Utviklingen i europeisk bankstruktur og implikasjoner for finansiell stabilitet / Frode Øverli 3/2003
   
SVERIGE  
Internasjonale erfaringer med inflasjonsmål - New Zealand, Storbritannia og Sverige / Kjersti Haare Morka 3/1999
Storbritannia og Sverige gir større ansvar til sentralbankene / Amund Holmsen 2/1997
   
SWAPPER  
Det norske pengemarkedet / Nina Langbraaten og Håvard Thorstad 2/1998
Rettslige forhold ved derivater, swapper og repoer / Jo Forfang, Terje Norderud og Andreas Sand 3/1996
   

 

T

 
   
TARGET  
Etableringen av oppgjørssystemet TARGET og mulige konsekvenser for norsk finansnæring : Norges Bank sendt nedenstående brev til Finansdepartementet 20.mars 1997 2/1997
Det europeiske sentralbanksystemet TARGET og Euro-oppgjør for norske aktører / Jan Bergundhaugen og Per Erik Stokstad 2/1998
   
TAYLOR-REGELEN  
Pengepolitiske regler / Ingunn Lønning og Kjetil Olsen 2/2000
   
TERMINRENTER  
Beregning og tolkning av terminrenter / Espen Frøyland 1/1997
   

 

U

 
   
USA se FORENTE STATER  
   
UTENLANDSGJELD se GJELD  
   
UTENLANDSKE BANKER - NORGE  
Utenlandsk konkurranse på det norske finansmarkedet / Robin Nilsen og Knut Sandal 1/1996
   
UTENLANDSKE INVESTERINGER  
Avkastning knyttet til Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i 1997 / Jon Petter Holter og Terje Åmås 3/1998
Direkte investeringer i utlandet og utenlandske direkte investeringer i Norge / Svein O. Hansen 4/1998
Direkte investeringer til og fra utlandet 1986 - 1995 / Asbjørn Enge 2/1996
Utenlandske direkte investeringer i Norge fram til og med 1996 / Bjørn Wamli og Svein O. Hansen 3/1997
Utenlandske direkte investeringer i Norge til og med 1998 / Svein Olav Hansen 4/1999
Valutastrømmer og utenriksregnskap 1995 og første halvår 1996 / Asbjørn Enge og Jon Petter Holter 4/1996
Valutastrømmer og utenriksregnskap i 1996 og de to første måneder 1997 / Asbjørn M. Enge og Jon Petter Holter 2/1997
Valutastrømmer og utenriksregnskap 1997 / Jon Petter Holter og Terje Åmås 2/1998
   
UTENRIKSREGNSKAP  
Valutastrømmer og utenriksregnskap 1995 og første halvår 1996 / Asbjørn Enge og Jon Petter Holter 4/1996
Valutastrømmer og utenriksregnskap i 1996 og de to første måneder 1997 / Asbjørn M. Enge og Jon Petter Holter 2/1997
Valutastrømmer og utenriksregnskap 1997 / Jon Petter Holter og Terje Åmås 2/1998
   
UTLÅN se LÅN  
   
UTVIKLINGSHJELP se BISTANDSPOLITIKK  
   
UTVIKLINGSLAND  
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping: representerer den sterke veksten i utviklingsland og transformasjonsøkonomier en trussel for industrilandene? 1/1997
   
UTVIKLINGSØKONOMI  
Finanskriser og sammensetningen av ekstern gjeld / Jon Bergundhaugen 1/2003
Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier / Karsten Stæhr og Pål Winje 3/2001
   

 

V

 
   
VALUTAKURSER  
Beregning av en indikator for pengepolitikken / Anne Sofie Jore 2/1994
Dollarkursens effekt på oljeprisene - en empirisk analyse / Qaisar Farook Akram og Jon Petter Holter 3/1996
Historiske valutakurser fra 1819 til 1996 / Jon Petter Holter 3/1997
Hvilke faktorer påvirker kronekursen? / Tom Bernhardsen og Øistein Røisland 3/2000
Innstramming - ikke om, men hvordan (leder) / Kjell Storvik 3/1998
Kan prisen på valutaopsjoner si noe om markedets oppfatning av usikkerhet om kronekursen? / Øyvind Eitrheim, Espen Frøyland og Øistein Røisland 2/1999
Ordrestrømsanalyse av valutakurser / Dagfinn Rime og Elvira Sojli 2/2006
Penge- og valutapolitiske problemstillinger på veien fram mot en mulig felles valuta : foredrag på den Norske Bankforenings årsmøte 1. juni 1994 / Torstein Moland 2/1994
Pengepolitikk under flytende valutakurser : brev til Finansdepartementet 2/1994
Pengepolitikken i ERM-landene Belgia, Danmark, Frankrike og Nederland / Nils T. Eide 1/1994
Valutahandelsstatistikken - ny innsikt i valutamarkedet / Erik Meyer og Janett Skjelvik 1/2006
Valutakurs som operativt styringsmål for pengepolitikken / Harald Johansen 3/1995
Valutapolitisk samarbeid i ØMUs tredje fase / Ragna Alstadheim og Anders Svor 2/1996
   
VALUTAKURSREGIMER  
Valutakursregime, kapitalrestriksjoner og finanskriser i fremvoksende økonomier / Karsten Stæhr og Pål Winje 3/2001
   
VALUTAMARKED  
Continuous Linked Settlement - valuta for pengene / Ingrid Andresen og Bjørn Bakke 1/2004
Euroens innvirkning på de europeiske kapitalmarkedene / Sindre Weme 2/2002
Fortsatt sterk vekst i det norske valutamarkedet : BIS' treårige undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene 2001 / Sindre Weme 4/2001

Finansmarknadene og Noregs Banks operasjonar (Med tittel Utviklingen i finansmarkedene… i nr. 4/1994 - 1/1996)

Fast i alle nr. fra 2/1996  - 4/1999

 
Kan Euroen fortrenge kronen? / Ole Bjørn Røste 4/1998
Kan teorier for spekulasjonsangrep forklare krisen i Øst-Asia? / Øistein Røisland og Karsten Stæhr 1/1998
Oppgjørsrisiko ved valutahandel / Jon Bergundhaugen 2/2000
Ordrestrømsanalyse av valutakurser / Dagfinn Rime og Elvira Sojli 2/2006
Tap og gevinster på valutauroen i desember 1996 og januar 1997 / Knut Kobberstad og Terje Åmås 4/1997
Undersøkelse av valuta- og derivatmarkedene i 2004: sterk vekst i det norske rentederivatmarkedet / Sigbjørn Wettre og Anders Bohlin Borgersen 1/2005
Utformingen av penge- og valutapolitikken : Norges Bank sendte 22.november 1996 nedenstående brev til Finansdepartementet 4/1996

Utviklinga i penge- kapital- og valutamarknadene. - I: Økonomisk oversikt : nytt sidan sist

Fast art i alle nr Del A t.o.m. 3/1994

 

Utviklingen i finansmarkedene og Norges Banks operasjoner

Fast art i alle nr Del A fra 4/1994 - 1/1996

 
Valuta. og derivatundersøkelse våren 1995 / Marianne Sturød 4/1995
Valuta- og derivatundersøkelse våren 1998 / Thomas Svane Jacobsen 4/1998
Valutahandelsstatistikken - ny innsikt i valutamarkedet / Erik Meyer og Janett Skjelvik 1/2006
   
VALUTAOPSJONER  
Kan prisen på valutaopsjoner si noe om markedets oppfatning av usikkerhet om kronekursen? / Øyvind Eitrheim, Espen Frøyland og Øistein Røisland 2/1999
   
VALUTARESERVER  
Forvaltningen av valutareservene / Helge Eide 4/1995
Immunisering av statens utenlandsgjeld / Helge Eide 4/1994
Norges Bank går nye veier i forvaltningen av valutareservene / Hans Christian Knivsberg 1/1997
Nye retningslinjer for valutareservene / Per Atle Aronsen 3/1998
   
VALUTAURO  
Kan teorier for spekulasjonsangrep forklare krisen i Øst-Asia? / Øistein Røisland og Karsten Stæhr 1/1998
Kan varslingsindikatorer forutsi valutauro? Teori og internasjonale erfaringer / Karsten Stæhr 2/2000
   
VALUTAVEKSLING  
Adgang til valutaveksling utenfor valutabanker : brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 30.april 1998 2/1998
   
VERDIPAPIRISERING (SECURITISATION)  
TARGET2-Securities – billigere og sikrere verdipapiroppgjør i Europa? / Vigdis Husevåg 1/2010
Verdipapirisering / Per Atle Aronsen og Anita Nergård 3/1994
   
VERDIPAPIRMARKED  
Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering / Jon Bergundhaugen og Tom A. Fearnley 2/2005
Ny økonomi i euroområdet og USA / Espen Frøyland og Kåre Hagelund 1/2001
Ordrestrømsanalyse av valutakurser / Dagfinn Rime og Elvira Sojli 2/2006
TARGET2-Securities – billigere og sikrere verdipapiroppgjør i Europa? / Vigdis Husevåg 1/2010
Verdipapiroppgjøret i Norge - Hva betyr utviklingen i Europa for det norske markedet? / Vigdis Husevåg og Kristin Bjerkeland 3/2003
Verdipapirregulering og komitologi - mer om utviklingen av de indre finansielle markeder i EU / Gunnvald Grønvik 2/2001
   
VIRKEMIDLER  

Oversikt over virkemiddelbruk overfor finansinstitusjonene

Fast i alle nr.

 
Utformingen av penge- og valutapolitikken : Norges Bank sendte 22.november 1996 nedenstående brev til Finansdepartementet 4/1996
   

 

Ø

 
   
ØKONOMISK OG MONETÆR UNION se ØMU  
   
ØKONOMISK POLITIKK  
Globalisering - måling og utviklingstrekk/ Karsten Stæhr 1/2003
Russlands finanskrise : bakgrunn og perspektiver / Karsten Stæhr 1/1999
Stabil kronekurs (leder) / Kjell Storvik 4/1998
   
ØKONOMISK UTVIKLING  
Det amerikanske miraklet - heldige omstendigheter eller "ny økonomi" / Carl Andreas Claussen 4/1999
Beregning og tolking av renteforventninger / Arne Kloster 1/2000
Finanspolitisk dilemma (leder) / Kjell Storvik 2/1998
Forventninger og risiko (leder) / Kjell Storvik 4/1996
Hard landing (leder) / Kjell Storvik 4/1997
Hva slags landing? (leder ) / Torstein Moland 3/1995
Hvilken  rolle spiller vurderinger og skjønn i bruken av den makroøkonomiske modellen RIMINI? / Kjetil Olsen og Fredrik Wulfsberg 1/2001

Inflasjonsrapport

Fast i alle nr. fra 4/1994. Utgis som eget hefte fra 1/2000.

 
Inn i himmelen? (leder) / Kjell Storvik 1/1998
Internasjonal rapport 1/2000. Med aktuell utdyping : Asia - V eller W 1/2000
Internasjonal økonomisk oversikt 3/1999
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : arbeidsmarkedet Europas akilleshæl? 3/1998
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : krisen i Øst-Asia 1/1998
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : representerer den sterke veksten i utviklingsland og transformasjonsøkonomier en trussel for industrilandene? 1/1997
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : virkninger av finanspolitisk konsolidering 3/1997
Den internasjonale økonomiske situasjon. Vedlegg til kap. 1. - I: Økonomisk oversikt : aktuell utdyping 3/1994
Langsiktighet og stabilitet (leder) / Kjell Storvik 3/1996
Makroøkonomiske sjokk - effekter på sysselsetting og arbeidstilbud / Haakon Solheim 1/2009
Ny økonomi i euroområdet og USA / Espen Frøyland og Kåre Hagelund 1/2001
Oppjustering (leder) / Kjell Storvik 1/1997
Oversikt over utviklingen i internasjonal økonomi 1/1995
3/1995
1/1996
Perspektiv på transformasjonslandene / Mette Rye 1/1997
Regionalt nettverk: fersk og nyttig informasjon / Henriette Brekke og Kaj W. Halvorsen 2/2009
Et spørsmål om tillit (leder) / Kjell Storvik 1/1996
På tryggere grunn? (leder) / Svein Gjedrem 3/1999
Tid for innstramming (leder) / Kjell Storvik 2/1996
Et tungt ansvar (leder) / Kjell Storvik 3/1997
Ubalanser og paradokser (leder) / Kjell Storvik 2/1997
Utfordringer for norsk økonomi på mellomlang sikt

4/1994

2/1995

Utfordringer i en oppgangskonjunktur / Torstein Moland 3/1994
Uttalelse om NOU 1995:5 - norsk sør-politikk for en verden i endring X 3/1995
Utviklingen i foretakssektoren 1992 - 1994 / Harald Karlsen og Sindre Weme 4/1995
Utviklingen i norsk økonomi fram mot århundreskiftet 4/1995
4/1996
Vendepunkt (leder) / Kjell Storvik 4/1995
En viss uro (leder) / Torstein Moland 2/1995

Økonomiske perspektiver : foredrag av sentralbanksjefen på Norges Banks årsmøte

Fast i nr. 1 hvert år

 
Økonomiske utfordringer i Latin-Amerika / Pål Winje 1/2004

Den økonomiske situasjonen. - Kap. 1. - I: Økonomisk oversikt

Fast i alle nr. Del A t.o.m. 2/1994

 
   
ØKONOMISKE FORHOLD  

Økonomiske perspektiver : foredrag av sentralbanksjefen på Norges Banks årsmøte

Fast i nr. 1 hvert år

 

Det økonomiske opplegget for... Norges Banks brev til Finansdepartementet

Fast i nr 4 hvert år

 

Den økonomiske situasjonen. - Kap. 1. - I: Økonomisk oversikt

Fast i alle nr. Del A t.o.m. 2/1994

 
   
ØKONOMISKE PROGNOSER  
Etterprøving av Norges Banks anslag for 1994 til 1996 / Anne Sofie Jore 4/1997
Etterprøving av Norges Banks anslag / Anne Sofie Jore 1/1999
Etterprøving av Norges Banks anslag / Anne Sofie Jore 4/1999
Etterprøving av Norges Banks anslag for 1999 / Anne Sofie Jore 4/2000
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2000 / Marianne Sturød 1/2002
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2001 og 2002 / Hilde Lohrmann 1/2003
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2003 / Kristine Høegh-Omdal 1/2004
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2004 / Per Espen Lilleås 1/2005
Etterprøving av Norges Banks anslag for 2005 / Erik Remy Åserud 1/2006
Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien / Karsten R. Gerdrup, Roger Hammersland og Bjørn E. Naug 2/2006
Hvilken  rolle spiller vurderinger og skjønn i bruken av den makroøkonomiske modellen RIMINI? / Kjetil Olsen og Fredrik Wulfsberg 1/2001
Produksjonsgapet i Norge : en sammenlikning av metoder / Hilde C. Bjørnland, Leif Brubakk og Anne Sofie Jore 4/2004
Produksjonsgapet i norsk økonomi - ulike metoder, samme svar? / Espen Frøyland og Ragnar Nymoen 1/2000
Norges Banks prognoser 1987-94 : hvor godt traff de? / Robert Madsen 1/1996
Ny økonomi i euroområdet og USA / Espen Frøyland og Kåre Hagelund 1/2001
Prognosearbeidet i Norges Bank / Arne Kloster og Kristin Solberg-Johansen 2/2006
Prognoser, usikkerhet og valg av renteforutsetning i pengepolitikken / Jarle Bergo 1/2006
   
ØMU (ØKONOMISK OG MONETÆR UNION)  
Euroens rolle i det internasjonale monetære system / Heidi Lohrmann 4/1997
Euro-innføringen - konverteringsscenariet og rettslige konsekvenser for finansiell formue i EU-valutaer / Andreas Sand og Anders Svor 4/1997
EU’s monetære union og kravene til offentlige finanser / Anders Svor 3/1997
Felles valuta i EU - virkninger for norsk økonomi : foredrag av sentralbanksjef Kjell Storvik på Sparebankforeningens konferanse "Samfunn & økonomi" 11.oktober 1996 4/1996
Kan Euroen fortrenge kronen? / Ole Bjørn Røste 4/1998
Den europeiske sentralbanken - organisering og pengepolitisk styring / Anne Berit Christiansen 1/1998
Det europeiske sentralbanksystemet TARGET og Euro-oppgjør for norske aktører / Jon Bergundhaugen og Per Erik Stokstad 2/1998
Innføringen av Euro - konsekvenser for norsk banknæring / Alies C. van den Berg og Knut Sandal 2/1998
Internasjonal økonomisk utvikling : med aktuell utdyping : vil prosessen fram mot ØMU ha virkninger for konjunkturene i Europa? 3/1997
Valutapolitisk samarbeid i ØMUs tredje fase / Ragna Alstadheim og Anders Svor 2/1996
Økonomisk og Monetær Union - utfordringer for pengepolitikken / Anne Berit Christiansen 2/1998
Økonomisk og monetært samarbeid i EU / Håkon Sannes 2/1994
ØMU og norsk pengepolitikk : brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 22. april 1998 2/1998
   
ØST-EUROPA  
Perspektiv på transformasjonslandene / Mette Rye 1/1997
   

 

Å

 
   
ÅR 2000  
År 2000-beredskapen i den finansielle infrastruktur / Kjetil Watne 3/1999
År 2000 - oppfølging internasjonalt og nasjonalt / Karin Lohrmann 4/1998
   

 

 

Publisert 13. mai 2009 16:26
Sist endret 25. august 2010 13:59