Norges Bank

Aktuell kommentar

Formuespriser, investeringer, kreditt og finansiell utsatthet

Forfatter:
Magdalena D. Riiser
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
4/2010

Tidligere analyser peker på at makroøkonomiske gapindikatorer for boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt er nyttige i prediksjonen av perioder med finansiell ustabilitet i Norge. Indikatorene viser med få unntak et felles mønster, med en økning i gapene fra ett til seks år forut for periodene og påfølgende fall. Som følge av revisjoner i statistikken er investeringsgapet og kredittgapet noe endret tilbake til 1940-tallet, men konklusjonene består. Den kritiske verdien for kredittgapet er imidlertid redusert.

Boligprisgapet, investeringsgapet og kredittgapet var over sine kritiske verdier i 2007 og er på vei ned nå, selv om kredittgapet var over sin kritiske verdi også i fjor. Et fall i indikatorene viser isolert sett at finansielle ubalanser er i ferd med å avta. Samtidig tyder de historiske erfaringene på at det finansielle systemet er særlig sårbart i perioder med liknende tilpasninger.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 30. juni 2010 13:45
Publisert 30. juni 2010 13:45