Norges Bank

Aktuell kommentar

KPI-FV: En frekvensvektet indikator for underliggende prisvekst

Forfatter:
Agnes Marie Simensen og Fredrik Wulfsberg
Serie:
Aktuell kommentar
Nummer:
7/2009

Månedsveksten i KPI varierer mye og endringen fra en måned til den neste sier ofte lite om retningen veksten vil ta videre.  For å kunne danne et bilde av hvor stor andel av endringene som skyldes kortvarige spesielle forhold og hvor mye som skyldes reelle skift i inflasjonstakten, benyttes indikatorer for underliggende prisvekst.  Norges Banks har de siste årene fulgt ulike indikatorer for underliggende inflasjon; KPI-JAE, KPIXE, 20 prosents trimmet snitt av KPI (trimmet snitt) og vektet median.  I denne aktuelle kommentaren beskriver vi en ny indikator for underliggende prisvekst, KPI FV, som tar utgangspunkt i konsumprisindeksen, men gir høyere vekt til priser som endres sjeldent enn priser som endres ofte.

Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger, og publiseres kun på våre internettsider.

Publisert 28. oktober 2009 14:09
Publisert 28. oktober 2009 14:09