Norges Bank

Rundskriv 7/2021

Priser og gebyrer i Norges Banks oppgjørssystem for 2022

[UTGÅTT]

Banker og andre foretak i finansiell sektor betaler for kontohold og deltakelse i betalingsoppgjørene i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) i henhold til Vilkår for kontohold i Norges Bank. Prisene skal dekke to tredeler av kostnadene for innføring, utvikling og drift av oppgjørssystemet.

I fjerde kvartal 2021 har Norges Bank tatt i bruk en ny og sikrere IT-driftsløsning for NBO. Samtidig har Norges Bank styrket den interne forvaltningen og sikkerhetsoppfølgingen av IT-løsningene for oppgjørs­systemet. Dette medfører en kostnadsøkning som vil bli faset inn i prisene over to år. Prisene i NBO økes med om lag 22 prosent fra 2021 til 2022. Resten av kostnadsøkningen på om lag 10 prosent vil bli tatt med i fastsettelsen av prisene for 2023.   

Det er i 2021 fire gebyrer knyttet til Norges Banks nettbaserte informasjons- og transaksjonssystem for bankers tilgang til sine kontoer i NBO (NBO Online). For å forenkle gebyrstrukturen noe har Norges Bank besluttet å fjerne to av disse gebyrene. Det gjelder gebyret på kr 5 000 for ny bruker av NBO Online og gebyret på kr 6 000 for å aktivere bruker av NBO Online som Norges Bank har deaktivert. Det er ellers ikke endringer i gebyrene for overtredelse mv. av vilkårene for kontohold i 2022.

De faste månedsprisene forfaller til betaling hver måned og vil bli belastet hver banks konto i Norges Bank automatisk den andre oppgjørsdagen måneden etter. Andre priser og gebyrer vil bli fakturert eller belastet særskilt.

Priser i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) for 2022

KONTOHOLD/OPPGJØR

PRIS

Faste priser

Pris per måned

Banker i gruppe A1*

430 000

Banker i gruppe A2*

160 000

Banker i gruppe B**

19 500

Tillegg for direkte deltakelse i pengedelen av verdipapiroppgjør

120 000

 

Pris per år

Avtale om beredskapskonto***

10 000

Tilknytningspriser

Engangspris

Banker

50 000

* Gruppe A

Banker med ordinær konto som brukes aktivt til én eller flere av følgende oppgjørsfunksjoner: Direkte deltakelse i oppgjør av avregninger fra Norwegian Interbank Clearing System (NICS), direkte deltakelse i det internasjonale valutaoppgjørssystemet Continuous Linked Settlement (CLS) eller avtale om å bruke Scandinavian Cash Pool (SCP). Banker i gruppe A deles i følgende to undergrupper: Banker som er direkte oppgjørsdeltaker i CLS og/eller har avtale om å bruke SCP (undergruppe A1) og andre banker i gruppe A (undergruppe A2).

** Gruppe B

Andre banker med ordinær konto i NBO enn banker i gruppe A.

*** Beredskapskonto

Banker som ikke har ordinær konto i Norges Bank, kan søke om beredskapskonto. Beredskapskontoen kan ikke brukes til oppgjør av betalingsoppdrag før den er aktivert av Norges Bank.

Gebyrer i 2022 ved overtredelse mv. av vilkårene for kontohold i Norges Bank

Overtredelse

GEBYR

Manglende tilbakebetaling av lån innenfor SCP-ordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO

kr 25 000
per gang

Manglende tilbakeføring av pantsatt innskudd i Norges Bank innenfor SCP-ordningen innen fristen som er fastsatt i driftsmønsteret for NBO

kr 50 000
per gang

Belåning av verdipapir som ikke gir låneverdi i Norges Bank ved forfall eller uttrekk

kr 10 000
per gang

Lån utover låneadgangen ved slutten av oppgjørsdagen

D-lånsrenten pluss
10 prosentpoeng

Feilsending av betalingsoppdrag til Norges Bank

kr 1 000
per betalingsoppdrag

Antall brukere av NBO Online utover fastsatt kvote****

kr 2 000
per ekstra bruker per måned

Deaktivering av bruker av NBO Online som ikke har vært pålogget de siste seks månedene

kr 6 000
per bruker

Sentral motpart betaler ikke tilbake intradaglån samme oppgjørsdag

kr 25 000

Sentral motpart har innskudd på sin konto fra en oppgjørsdag til den neste

kr 50 000

**** Brukerkvote for NBO Online for hver bankgruppe

  • Banker i gruppe A1: Inntil 25 brukere
  • Banker i gruppe A2: Inntil 15 brukere
  • Banker i gruppe B: Inntil 6 brukere
Publisert 28. oktober 2021 14:30
Publisert 28. oktober 2021 14:30