Norges Bank

Rundskriv 7/2019

Vilkår for kontohold i Norges Bank fra 15. desember 2019

I januar 2020 vil banknæringen etter planen innføre en ny løsning for straksbetalinger (NICS Real). I en pilotperiode vil noen banker ta i bruk løsningen etter avtale med Bits AS før den gjøres tilgjengelig for alle banker i NICS.

Den nye betalingsløsningen medfører endringer i oppgjørsrutinene i Norges Banks oppgjørssystem (NBO). Dette gjelder særlig bestemmelsene om betalingsoppgjør i kapittel 3, jf. punkt 3.2 Tidspunkt for når betalingsoppdrag er lagt inn og endelig oppgjort og punkt 3.4 Oppgjør i Norges Bank for betalingsoppdrag gjennom NICS.

I forbindelse med disse endringene gjør Norges Bank også enkelte andre tilpasninger i vilkårene enn de som gjelder den nye løsningen for straksbetalinger. Dette gjelder i hovedsak følgende punkter:

  • Begrepene oppgjørsdag og oppgjørsdato erstatter henholdsvis virkedag og virkedato i gjeldende vilkår, jf. punkt 1.4.
  • Bestemmelser om beredskapsløsninger samles i kapittel 4.
  • Innføring av krav om at banken skal bekrefte korrekt saldo på sin konto i Norges Bank ved bruk av forsterket beredskapsløsning for NBO, jf. punkt 4.2.
  • Omlegging fra avtale til vilkår for bankers bruk av testnøkkel som beredskapsløsning ved betalingsoppdrag, uttak av kontanter i en beredskapssituasjon og endringer i pantsettelse for lån, jf. punkt 4.3.
  • Omlegging fra avtale til vilkår for bankers bruk av Scandinavian Cash Pool, punkt 5.8.
  • Klargjøring av bestemmelsen om erstatningsansvar, jf. punkt 6.1.

I tillegg er noen punkter flyttet og det er gjort enkelte språklige presiseringer.                 

Vilkårene med alle endringer ble sendt på høring med brev av 19. september 2019 til alle banker med konto i Norges Bank, Finans Norge og Bits AS. På grunnlag av mottatte merknader er det gjort en endring i punkt 3.2, slik at et betalingsoppdrag på bakgrunn av en avregning fra NICS Real anses lagt inn i NBO på det tidspunktet NICS Real godskriver betalingsmottakers banks reallikviditet.                      

De reviderte Vilkårene for kontohold i Norges Bank (NBO) – Banker trer i kraft 15. desember 2019 og erstatter de gjeldende vilkårene fra 1. januar 2019, jf. rundskriv 6/2018.

Ny lov om Norges Bank og pengevesenet mv. trer i kraft 1. januar 2020. I den forbindelse vil hjemmelsgrunnlaget for vilkårene bli tilpasset den nye loven, jf. punkt 1.1 i vilkårene. Det samme vil gjelde når ny forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank trer i kraft i 2020.

Publisert 15. november 2019 15:00
Publisert 15. november 2019 15:00