Norges Bank

Rundskriv 3/2017

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

[UTGÅTT]

I systemet for styringen av bankenes sentralbankreserver får bankene forrentet kun en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året.

Fra og med 2. oktober 2017 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.

Bankene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Bankene er delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per september 2017)

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Alle B-bankene i NBO* (105 banker)
DNB Bank ASA** SpareBank 1 SR-Bank ASA  
Nordea Bank Norge AB (publ), filial i Norge SpareBank 1 SMN**  
Danske Bank NUF** Sparebanken Vest  
Handelsbanken NUF SpareBank 1 Østlandet  
SEB AB NUF SpareBank 1 Nord-Norge  
Swedbank NUF Sparebanken Sør  
  Skandiabanken ASA  
  Sparebanken Møre  
  Sparebanken Sogn og Fjordane  
  Sparebanken Øst  
  BNBank ASA  
  Storebrand Bank ASA  
  Sandnes Sparebank  
  BNP Paribas S.A. Norway Branch  
  Citibank Europe PLC, Norway Branch  

* Norges Banks oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 2. oktober 2017, er beregnet på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 30. juni 2017. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 2. oktober 2017. Tusen kroner

  Sum FVK Andel FVK Sum kvote
per gruppe
Antall
banker
Kvote per bank
Gruppe 1 3 245 022 907 65.1 % 29 297 148 6 4 900 000
Gruppe 2 968 764 986 19.4 % 8 746 333 15 580 000
Gruppe 3 770 520 852 15.5 % 6 956 519 105 66 000
Sum 4 984 308 745 100 % 45 000 000 126  

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene DNB, Sparebank 1 SMN og Danske Bank får tilleggskvoter som vist i tabell 3. 

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB, SpareBank 1 SMN og Danske Bank*. Tusen kroner

  Opprinnelig kvote Tillegg i kvoten Sum kvote
DNB Bank ASA 4 900 000 1 300 000 6 200 000
SpareBank 1 SMN 580 000 610 000 1 190 000
Danske Bank 4 900 000 - 4 900 000

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på B-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til B-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til B-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av systemet for styring av bankenes reserver, se "Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge".

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge.

Publisert 1. september 2017 10:00