Norges Bank

Rundskriv 1/2017

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

[UTGÅTT]

I systemet for styringen av bankenes sentralbankreserver får bankene forrentet kun en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året. 

Fra og med 3. april 2017 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.

Bankene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Bankene er delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per mars 2017)

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Alle B-bankene i NBO* (106 banker)
DNB Bank ASA** Sparebanken Hedmark/Bank 1 Oslo Akershus AS  
Nordea Bank Norge AB (publ), filial i Norge BN Bank ASA  
Danske Bank NUF** BNP Paribas Fortis SA/NA Norway Branch  
Handelsbanken NUF Citibank Europe PLC, Norway Branch  
SEB AB NUF Sandnes Sparebank  
Swedbank NUF Skandiabanken ASA  
  SpareBank 1 Nord-Norge  
  SpareBank 1 SMN  
  SpareBank 1 SR-Bank  
  Sparebanken Møre  
  Sparebanken Sogn og Fjordane  
  Sparebanken Sør  
  Sparebanken Vest  
  Sparebanken Øst  
  Storebrand Bank ASA  

* Norges Banks oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 3. april 2017, er beregnet på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 31. desember 2016. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 3. april 2017. Tusen kroner

  Sum FVK Andel FVK Sum kvote per
gruppe
Antall banker Kvote per bank
Gruppe 1 3 252 777 075 66,4 % 29 878 767 6 5 000 000
Gruppe 2 924 990 059 18,9 % 8 496 605 15 570 000
Gruppe 3 721 195 656 14,7 % 6 624 628 106 62 000
Sum 4 898 962 790 100 % 45 000 000 127  

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene DNB, Sparebank 1 SMN og Danske Bank får tilleggskvoter som vist i tabell 3:

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB, SpareBank 1 SMN og Danske Bank*. Tusen kroner

  Opprinnelig kvote Tillegg i kvoten Sum kvote
DNB Bank ASA 5 000 000 1 200 000 6 200 000
SpareBank 1 SMN 570 000 600 000 1 170 000
Danske Bank 5 000 000 5 000 000

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på B-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til B-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til B-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av systemet for styring av bankenes reserver, se ”Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge”.

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se "Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge".

Publisert 1. mars 2017 10:00