Norges Bank

Rundskriv 7/2016

Driftsmønster for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) fra 13. oktober 2016

NICS Operatørkontor har fastsatt endret driftsmønster for bankenes felles avregningssystem Norwegian Interbank Clearing System (NICS). Med virkning fra 13. oktober 2016 gjennomføres det fem daglige avregninger i NICS (NICS Netto) som sendes Norges Bank til oppgjør i NBO.

Norges Bank har besluttet å endre driftsmønsteret for NBO i henhold til det endrede driftsmønsteret for NICS. Det er innført et nytt oppgjør av NICS Netto ca. kl. 09:35 (mellomavregning 1), og oppgjørstidspunktet for den tidligere formiddagsavregningen er forskjøvet til ca. kl. 11:35 (mellomavregning 2). Fristene for bankenes inndekning av sine betalingsforpliktelser i disse avregningene er justert tilsvarende. Det er ikke endringer i de andre daglige betalingsoppgjørene i NBO.

Endringene i driftsmønsteret er fastsatt i henhold til vilkår for kontohold, pantsettelse og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem, jf. punkt 1 i vilkårene.

Dette rundskrivet erstatter rundskriv nr 6 av 10. september 2012.

Driftsmønster for Norges Banks oppgjørssystem (NBO) gjeldende fra 13. oktober 2016

Tidspunkt

Hendelse

Merknad

Ca 05:05

Bankenes låneadgang justeres med endringer i markedsverdier for verdipapirer og andre endringer i pantsettelsen

 

05:30

NBO åpnes for oppgjør på hovedkonto. Daglig oppgjør av renter for innskudd og D-lån over natten. Månedspriser belastes andre virkedag hver måned

 

05:31

NBO LOM-konto åpnes for oppgjør

 

05:32

VPO LOM-konto åpnes for oppgjør

 

05:33

CLS LOM-konto åpnes for oppgjør

 

Ca 05:35

Mottak og oppgjør av NICS Netto (morgenavregningen)

 

05:59

Frist for avsetning av likviditet til VPO 1

 

06:00

Innskudd på VPO LOM-konto låses

 

Ca 06:10

VPO 1 gjøres opp og VPO LOM-konto åpnes

 

Ca 06:40

Mottak og oppgjør av derivatavregningen fra SIX x-clear

 

06:55

Tidligste tidspunkt for fast overføring av innestående på VPO LOM-konto til annen konto (1)

Kan overføre innestående når VPO 1 er gjort opp

07:00

NBO er bemannet

Vakttelefon nr. 22 31 60 78

07:10

Ved manglende dekning for NICS Netto (morgenavregningen) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)

 

08:00

Frist for inndekning av NICS Netto (morgenavregningen)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises

Ca 09:35

Mottak og oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 1)

 

09:45

Frist for oppgjør av VPO 1. VPO LOM-konto åpnes (3)

Gjelder hvis oppgjøret er forsinket på grunn av driftsproblemer i VPS

09:55

Ved manglende dekning for NICS Netto (mellomavregning 1) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)

 

10:30

Frist for inndekning av NICS Netto (mellomavregning 1)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises

Ca 11:35

Mottak og oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 2)

 

11:55

Ved manglende dekning for NICS Netto (mellomavregning 2) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)

 

11:59

Frist for avsetning av likviditet til VPO 2

 

12:00

Innskudd på VPO LOM-konto låses

 

Ca 12:10

VPO 2 gjøres opp og VPO LOM-konto åpnes

 

Ca 12:15

Mottak og oppgjør av låneordningen for verdipapirer fra SIX x-clear

 

12:30

Tidligste tidspunkt for fast overføring av innestående på VPO LOM-konto til annen konto 

Kan overføre innestående når VPO 2 er gjort opp

12:30

Frist for inndekning av NICS Netto (mellomavregning 2)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises

Ca 13:35

Mottak og oppgjør av NICS Netto (mellomavregning 3)

 

13:55

Ved manglende dekning for NICS Netto (mellomavregning 3) vil Norges Bank varsle NICS Drift om hvilken bank som mangler dekning (2)

 

14:00

Frist for oppgjør av VPO 2. VPO LOM-konto åpnes (4)

Gjelder hvis oppgjøret er forsinket på grunn av driftsproblemer i VPS

14:30

Frist for inndekning av NICS Netto (mellomavregning 3)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises

15:00

Frist for tilbakebetaling av lån og tilbakeføring av innskudd knyttet til Scandinavian Cash Pool (SCP)

Overskridelse av fristen medfører gebyr i henhold til eget rundskriv om priser og gebyrer i NBO

15:00

Ved eventuelle betalingsoppdrag med manglende dekning på VPO LOM-konto og CLS LOM-konto, vil disse kanselleres. Eventuell saldo på VPO LOM-konto og CLS LOM-konto overføres til hovedkonto

 

15:30

Bilaterale limiter oppheves

 

Ca 15:35

Mottak og oppgjør av NICS Netto (sluttavregningen)

 

16:00

Frist for inndekning av NICS Netto (sluttavregningen)

Hvis én eller flere banker fremdeles ikke har dekning, vil avregningen avvises og NICS Drift bli varslet om hvilke banker som mangler dekning

16:35

NBO stenger. Eventuelle betalingsoppdrag i kø med manglende dekning blir kansellert.
Innskudd på NBO LOM-konto overføres til hovedkonto.

 

Norges Bank kan fravike det ordinære driftsmønsteret i særlige tilfeller, herunder i avvikssituasjoner og i perioder av året. Ved planlagte avvik i driftsmønsteret, for eksempel om sommeren, vil dette kunngjøres i eget rundskriv.

Fotnoter:

  1. For å unngå at VPO LOM-konto tømmes før gjennomføring av VPO ved forsinkelser i VPS, er tidligste tidspunkter for bankene til å tilbakeføre innestående fra VPO LOM-konto fastsatt til henholdsvis kl 06:55 for VPO 1 og kl. 12:30 for VPO 2. Dersom VPO LOM-konto ikke er låst innen kl. 06:54 for VPO 1 og kl. 12:29 for VPO 2, vil Norges Bank låse likviditeten bankene har overført til VPO LOM-konto, slik at likviditeten gjøres tilgjengelig for VPO frem til fristene som fremgår i driftsmønsteret. Denne bestemmelsen gjelder ikke når det aktuelle verdipapiroppgjør er gjennomført.
  2. Jf. Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS), fastsatt av NICS Operatørkontor.
  3. Dersom VPO 1 ikke er gjort opp innen kl. 09:45, vil midlene bankene har satt av på VPO LOM-konto til VPO 1 gjøres disponible for bankene, og VPS vil overføre alle handler som inngår i denne avregningen til verdipapiroppgjør 2 (VPO 2).
  4. Dersom VPO 2 ikke er gjort opp i Norges Bank innen kl. 14:00, vil midlene bankene har satt av på VPO LOM-konto til VPO 2 gjøres disponible for bankene, og VPS vil overføre alle handler som inngår i denne avregningen til VPO 1 neste oppgjørsdag. For at det skal kunne gjennomføres minst ett verdipapiroppgjør hver dag, kan Norges Bank forskyve fristen for VPO 2 på dager der VPO 1 ikke er gjennomført.

 

Publisert 12. september 2016 14:00