Norges Bank

Rundskriv 6/2016

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

[UTGÅTT]

I systemet for styringen av bankenes sentralbankreserver får bankene forrentet kun en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året.

Fra og med 3. oktober 2016 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.

Bankene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Bankene er delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per juni 2016)

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Alle B-bankene i NBO* (107 banker)
DNB Bank ASA** Sparebank 1 SR Bank  
Nordea Bank Norge ASA Sparebanken Vest  
Danske Bank NUF** Sparebank 1 SMN**  
Handelsbanken NUF

Sparebank 1 Nord-Norge

 
SEB AB NUF Sparebanken Hedmark  
Swedbank NUF Sparebanken Møre  
  Storebrand Bank ASA  
  Sparebanken Sør  
  BNP Paribas Fortis SA-NV Norway Branch  
  BN Bank ASA  
  Skandiabanken ASA  
  Bank 1 Oslo Akershus  
  Sandnes Sparebank  
  Sparebanken Øst  
  Citibank NUF  
  Sparebanken Sogn og Fjordane  

*Norges Banks Oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 3. oktober 2016, er beregnet på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 30. juni 2016. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 3. oktober 2016. Tusen kroner

  Sum FVK Andel FVK Sum kvote per
gruppe
Antall banker Kvote per
bank
Gruppe 1 3 253 703 401 66,50% 29 940 827 6 5 000 000
Gruppe 2 942 614 037 19,30% 8 674 006 16 540 000
Gruppe 3 693 883 185 14,20% 6 385 166 107 60 000
Sum 4 890 200 623 100% 45 000 000 129  

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene DNB, Sparebank 1 SMN og Danske Bank får tilleggskvoter som vist i tabell 3:

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB, SpareBank 1 SMN og Danske Bank*. Tusen kroner

  Opprinnelig kvote Tillegg i kvoten  Sum kvote
DNB Bank ASA 5 000 000 1 200 000 6 200 000
SpareBank 1 SMN 540 000 560 000 1 100 000
Danske Bank 5 000 000 - 5 000 000

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på B-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til B-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til B-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av systemet for styring av bankenes reserver, se Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge.

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge.

Publisert 1. september 2016 10:00