Norges Bank

Rundskriv 2/2016

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

[UTGÅTT]

I systemet for styringen av bankenes sentralbankreserver får bankene forrentet kun en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året.

Fra og med 1. april 2016 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.

Bankene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Bankene er delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per mars 2016)

Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Alle B-bankene i
NBO* (107 banker)
 DNB Bank ASA** Sparebank 1 SR Bank  
Nordea Bank Norge ASA  Sparebanken Vest  
Danske Bank NUF** Sparebank 1 SMN**   
Handelsbanken NUF Sparebank 1 Nord-Norge   
SEB AB NUF  Sparebanken Hedmark   
Swedbank NUF Sparebanken Møre   
  Storebrand Bank ASA   
  Sparebanken Sør   
  BNP Paribas Fortis SA-NV
Norway Branch 
 
  BN Bank ASA  
  Skandiabanken ASA  
  Bank 1 Oslo Akershus   
  Sandnes Sparebank   
  Sparebanken Øst   
  Citibank NUF   
  Sparebanken Sogn og Fjordane   

* Norges Banks Oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 1. april 2016, er beregnet på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 31. desember 2015. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 1. april 2016. Tusen kroner

  Sum FVK Andel FVK Sum kvote per
gruppe
Antall banker Kvote per
bank
Gruppe 1 3 183 546 553 67,2%  30 220 476  6  5 000 000
Gruppe 2 915 526 717 19,3% 8 690 827  16 540 000 
Gruppe 3 641 407 806 13,5% 6 088 697  107 57 000 
Sum 4 740 481 076 100% 45 000 000  129  

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene DNB, Sparebank 1 SMN og Danske Bank får tilleggskvoter som vist i tabell 3:

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB, SpareBank 1 SMN og Danske Bank*. Tusen kroner

  Opprinnelig kvote Tillegg i kvoten  Sum kvote 
DNB Bank ASA   5 000 000 1 200 000  6 200 000 
SpareBank 1 SMN  540 000  570 000  1 110 000 
Danske Bank  5 000 000  100 000  5 100 000 

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på B-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til B-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til B-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av systemet for styring av bankenes reserver, se Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge.

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge.

Publisert 1. mars 2016 10:00