Norges Bank

Nyhet, Rundskriv 1/2015

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

[UTGÅTT]

I systemet for styringen av bankenes sentralbankreserver får bankene forrentet kun en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året.

Fra og med 1. april 2015 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.

Bankene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Bankene er delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per mars 2015)

Gruppe 1: Gruppe 2:

Gruppe 3: Alle B-bankene i NBO* (109 banker)

DNB Bank ASA** Sparebank 1 SR Bank  
Nordea Bank Norge ASA Sparebanken Vest  
Danske Bank NUF Sparebank 1 SMN**  
Handelsbanken NUF Sparebank 1 Nord-Norge  
SEB AB NUF Sparebanken Hedmark  
Swedbank NUF Sparebanken Møre  
  Storebrand Bank ASA   
   Sparebanken Sør  
   BNP Paribas Fortis SA/NV Norwegian Branch  
   BN Bank ASA  
   Skandiabanken AB NUF  
   Bank 1 Oslo Akershus  
   Sandnes Sparebank  
   Sparebanken Øst  
   Citibank NUF  

* Norges Banks Oppgjørssystem, ** Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 1. april 2015, er beregnet på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 31. desember 2014. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 1. april 2015. Tusen kroner

  Sum FVK Andel FVK Sum kvote per gruppe Antall banker Kvote per bank
Gruppe 1 3 135 772 185 67.8 % 30 504 552 6 5 100 000
Gruppe 2 861 361 199 18.6 % 8 379 256 15 560 000
Gruppe 3 628 725 342 13.6 % 6 116 192 109 56 000
Sum 4 625 858 726 100 % 45 000 000 130  

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene får tilleggskvoter som vist i tabell 3:

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB og SpareBank 1 SMN*. Tusen kroner

  Opprinnelig kvote Tillegg i kvoten Sum kvote
DNB Bank ASA 5 100 000 1 100 000 6 200 000
Sparebank 1 SMN 560 000 590 000 1 150 000

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på B-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til B-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til B-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av systemet for styring av bankenes reserver, se "Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge".

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge.

Publisert 2. mars 2015 10:00