Norges Bank

Rundskriv 9/2014

Prisar i oppgjerssystemet til Noregs Bank (NBO) for 2015

[UTGÅTT]

Bankane betaler for å delta i oppgjerssystemet til Noregs Bank (NBO) etter avtale mellom kvar bank og Noregs Bank om kontohald, oppgjer og pantsetjing. Prisane for oppgjerstenester skal dekke den delen av kostnadene for innføring og drift av oppgjerssystemet som gjeld bankane. Prisstrukturen er forklart i rundskriv nr. 13/30. oktober 2009 om prisar i Noregs Banks oppgjerssystem for 2010.

Prisane for 2014 blir ført vidare utan endringar i 2015. Prisane for 2015 går fram av tabellen nedanfor.

Betalinga frå bankane for kontohald og deltaking i betalingsoppgjer, samt faste prisar for pantsetjing for lån, forfell til betaling kvar månad på etterskot og vil bli belasta kontoen til banken i NBO automatisk andre bankdag månaden etter. Prisar for endring av pant, søknad om godkjenning av nytt verdipapir som pant og kostnader i verdipapirregister vil bli fakturert særskilt og forfell til betaling kvar månad på etterskot. Årleg pris for avtale om beredskapskonto blir fakturert særskilt.

Prisar i oppgjerssystemet til Noregs Bank (NBO) for 2015

Deltaking/teneste

Prisar

Faste prisar

Pris per månad

Bankar i gruppe A1 *

180 000

Bankar i gruppe A2 *

65 000

Bankar i gruppe B **

9 000

Tillegg for bankar som deltek i verdipapiroppgjeret (VPO)

50 000

Tillegg for bankar med pant i utlandet

25 000

 

Pris per år

Avtale om beredskapskonto***

5 000

Variable prisar

Pris per transaksjon

Endring i behaldning av pant i VPS

320

Endring i behaldning av pant i utlandet

530

Søknad om godkjenning av nytt pant i VPS

2 100

Søknad om godkjenning av nytt pant i utlandet

4 200

   

Tilknytningsprisar

Eingongspris

Bankar

10 000

* Gruppe A
Bankar med ordinær konto som blir nytta aktivt til ein eller fleire av følgjande oppgjersfunksjonar: Oppgjer av avrekningar frå Norwegian Interbank Clearing System (NICS), direkte deltaking i det internasjonale valutaoppgjerssystemet Continuous Linked Settlement (CLS) eller har inngått avtale om å bruke Scandinavian Cash Pool (SCP). Bankar i gruppe A blir delt i følgjande to undergrupper: Bankar som er direkte oppgjersdeltakar i CLS og/eller har avtale om å bruke SCP (undergruppe A1) og andre bankar i gruppe A (undergruppe A2).

** Gruppe B
Andre bankar med ordinær konto i NBO enn bankar i gruppe A.

*** Beredskapskonto
Bankar som ikkje har ordinær konto i Noregs Bank kan inngå avtale om å opprette beredskapskonto. Beredskapskontoen kan ikkje brukast til oppgjer av betalingsoppdrag før den er aktivisert av Noregs Bank.

Publisert 30. oktober 2014 10:00