Norges Bank

Rundskriv 5/2013

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

[UTGÅTT]

I systemet for styringen av bankenes sentralbankreserver får bankene forrentet kun en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året.

Fra og med 1. oktober 2013 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.
  •  Reserverenten er 100 basispunkter lavere enn foliorenten.

Bankene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Bankene er delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per september 2013)

Gruppe 1:

 

Gruppe 2:

Gruppe 3: Alle B-bankene i NBO* (108 banker)

 

DNB** 

Sparebank 1 SR Bank

 

Nordea Bank Norge

Sparebanken Vest

 

Danske Bank

Sparebank 1 SMN **

 

Handelsbanken

Sparebank 1 Nord-Norge

 

SEB

Sparebanken Hedmark

 

Swedbank Norge

Sparebanken Møre

 

 

Storebrand Bank

 

 

Sparebanken Sør

 

 

Sparebanken Pluss

 

 

Fortis Bank

 

 

BNBank ASA

 

 

Skandiabanken AB NUF

 

 

Bank1 Oslo Akershus

 

 

Sandnes Sparebank

 

 

Sparebanken Øst

 

 

Citibank NUF

 

*Norges Banks oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 1. oktober 2013, er beregnet på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 30. juni 2013. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 1. oktober 2013. Tusen kroner

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene får tilleggskvoter som vist i tabell 3:

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB og SpareBank 1 SMN*. Tusen kroner

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på nivå-2-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til nivå-2-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til nivå-2-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av det nye systemet for styring av bankenes reserver, se "Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge".

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge.

Publisert 2. september 2013 10:00
Sist endret 28. august 2013 13:40