Norges Bank

Rundskriv 2/2012

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

[UTGÅTT]

Likviditetsstyringssystemet ble iverksatt 3. oktober 2011. I det nye systemet får bankene forrentet kun en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten. Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året.

Fra og med 2. april 2012 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.   
  • Reserverenten er 100 basispunkter lavere enn foliorenten.

Bankene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Per mars 2012 er bankene delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per mars 2012) 

Gruppe 1:

 

Gruppe 2:

Gruppe 3: Alle B-bankene i NBO* (107 banker)

 

DNB** 

Sparebank 1 SR Bank

 

Nordea Bank Norge

Sparebanken Vest

 

Fokus Bank

Sparebank 1 SMN **

 

Handelsbanken

Sparebank 1 Nord-Norge

 

SEB

Sparebanken Hedmark

 

Swedbank Norge

Sparebanken Møre

 

 

Storebrand Bank

 

 

Sparebanken Sør

 

 

Sparebanken Pluss

 

 

BNP Paribas NUF

 

 

BNBank ASA

 

 

Skandiabanken AB NUF

 

 

Bank1 Oslo Akershus

 

 

Sandnes Sparebank

 

 

Sparebanken Øst

 

 

Citibank NUF

 

*Norges Banks oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Kvotene som gjelder fra 2. april 2012 beregnes på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 31. desember 2011. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 2. april 2012. Tusen kroner

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene får tilleggskvoter som vist i tabell 3:

Tabell 3. Tilleggskvoter for DNB og SpareBank 1 SMN*. Tusen kroner

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på nivå-2-bankene eller tilsvarende banker den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til nivå-2-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til nivå-2-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

For en nærmere beskrivelse av det nye systemet for styring av bankenes reserver, se ”Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge”.

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge.

Publisert 1. mars 2012 10:00
Endret 28. februar 2012 10:06