Norges Bank

Rundskriv 10/2012

Auksjonskalendere og opplegg for statspapirene 2013

[UTGÅTT]

Til finansinstitusjoner og medlemmer på Oslo Børs.

Ifølge Lånefullmaktsproposisjonen for budsjettåret 2013 har staten et justert finansieringsbehov på  om lag 110 milliarder kroner.

Det er planlagt en langsiktig opplåning i markedet på 70 milliarder kroner. Resten av finansieringsbehovet er tenkt dekket ved opptak av kortsiktige markedslån (statskasseveksler) og ved trekk på statens kontantbeholdning

Opplåningsprogrammet for statskasseveksler skal bidra til å dekke opp perioder hvor statens kontantbeholdning er lavere enn ønsket nivå. Staten tar sikte på å låne rundt 72 milliarder kroner i korte statspapirer i 2013. Netto utestående i statskasseveksler er ventet å øke med 12 milliarder kroner gjennom 2013

Dersom markedsforholdene og andre forhold vedrørende finansieringsbehovet til staten endrer seg vesentlig i løpet av 2013, kan også det planlagte emisjonsvolumet for både statsobligasjoner og statskasseveksler endres uten annen forvarsel eller begrunnelse.

I første kvartal 2013 tar staten sikte på å låne mellom 12 og 16 milliarder kroner i statsobligasjoner og et tilsvarende beløp i statskasseveksler. Tilsvarende informasjon om andre kvartal vil bli kunngjort mot slutten av første kvartal.

Auksjonene av statsobligasjoner gjennomføres fra 2013 på tirsdager, mens mandager beholdes som auksjonsdag for statskasseveksler.

Norges Bank og Oslo Børs har bestemt at tidsrommet mellom budfrist i auksjonene og kunngjøring av auksjonsresultatet skal være 5 minutter.

For 2013 gjelder følgende tidsplan for auksjoner av statspapirer:

Statskasseveksler

Offentliggjøring
kl. 12.00

Auksjon
kl. 11.00

Oppgjør
kl. 07.00

02.01.13 07.01.13 09.01.13
30.01.13 04.02.13 06.02.13
13.03.13 18.03.13 20.03.13
03.04.13 08.04.13 10.04.13
17.04.13 22.04.13 24.04.13
08.05.13 13.05.13 15.05.13
12.06.13 17.06.13  19.06.13
26.06.13 01.07.13 03.07.13
07.08.13 12.08.13 14.08.13
11.09.13 16.09.13 18.09.13
25.09.13 30.09.13 02.10.13
09.10.13 14.10.13 16.10.13
11.12.13 16.12.13 18.12.13Statsobligasjoner

Offentliggjøring
kl. 12.00

Auksjon
kl. 11.00

Oppgjør
kl. 07.00

10.01.13 15.01.13 18.01.13
24.01.13 29.01.13 01.02.13
07.02.13 12.02.13 15.02.13
28.02.13 05.03.13 08.03.13
11.04.13 16.04.13 19.04.13
25.04.13 30.04.13 06.05.13
06.05.13 10.05.13  15.05.13
08.05.13 14.05.13 21.05.13
23.05.13 28.05.13 31.05.13
06.06.13 11.06.13 14.06.13
20.06.13 25.06.13 28.06.13
04.07.13 09.07.13 12.07.13
01.08.13 06.08.13 09.08.13
15.08.13 20.08.13 23.08.13
29.08.13 03.09.13 06.09.13
19.09.13 24.09.13 27.09.13
03.10.13 08.10.13 11.10.13
24.10.13 29.10.13 01.11.13
07.11.13 12.11.13 15.11.13
21.11.13 26.11.13 29.11.13
05.12.13 10.12.13 13.12.13

De annonserte auksjonene av statsobligasjoner og statskasseveksler kan avlyses, eller suppleres med ad hoc-emisjoner.

NORGES BANK

Publisert 20. desember 2012 10:00
Sist endret 08:21