Norges Bank

Rundskriv 7/2011

Priser i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) for 2012

[UTGÅTT]

Bankene betaler for sin deltakelse Norges Banks oppgjørssystem (NBO) i henhold til avtale mellom hver bank og Norges Bank om kontohold, oppgjør og pant. Prisene for oppgjørstjenester skal dekke bankenes andel av kostnadene for innføring og drift av oppgjørssystemet. Prisstrukturen er omtalt i rundskriv nr. 13/30. oktober 2009 om priser i Norges Banks oppgjørssystem for 2010.

Prisene for 2010 ble videreført uforandret i 2011. For 2012 vil en årlig alminnelig kostnadsøkning og noe lavere inntekter som følge av færre deltakere i NBO dekkes ved at grunnprisen for banker i gruppene A1, A2 og B økes. Prisene for 2012 fremgår av tabellen nedenfor.

Vederlaget knyttet til bankenes kontohold og deltakelse i betalingsoppgjør, samt faste vederlag for pantsettelse for lån, forfaller til betaling andre bankdag hver måned og vil bli belastet bankens konto i NBO automatisk. Vederlag for endring av pant, søknad om godkjenning av nytt verdipapir som pant og kostnader i verdipapirsentraler vil bli fakturert særskilt og forfaller til betaling etterskuddsvis hver måned. Årlig pris for avtale om beredskapskonto faktureres også særskilt.

Priser i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) for 2012

Alle priser i kroner

Deltakelse/tjenestePris per enhet
Faste priser Pris per måned
Banker i gruppe A1 * 180 000
Banker i gruppe A2 * 65 000
Banker i gruppe B ** 9 000
   
Tillegg for banker som deltar i verdipapiroppgjøret (VPO) 50 000
Tillegg for banker med pant i utlandet 25 000
  Pris per år
Avtale om beredskapskonto*** 5 000
   
Variable priser Pris per transaksjon
Endring i beholdning av pant i VPS 320
Endring i beholdning av pant i utlandet 530
Søknad om godkjenning av nytt pant i VPS 2 100
Søknad om godkjenning av nytt pant i utlandet 4 200
   
Tilknytningspriser Engangspris
Banker 10 000


*  Gruppe A
Banker med konti som brukes aktivt til én eller flere av følgende oppgjørsfunksjoner: Oppgjør av avregninger fra Norwegian Interbank Clearing System (NICS), direkte deltakelse i oppgjør i det internasjonale valutaoppgjørssystemet Continuous Linked Settlement (CLS) eller har inngått avtale om å bruke Scandinavian Cash Pool (SCP). Banker i gruppe A deles i følgende to undergrupper: Banker som er direkte oppgjørsdeltaker i CLS og/eller har avtale om å bruke SCP (undergruppe A1) og andre banker i gruppe A (undergruppe A2).

**  Gruppe B
 Andre banker med konto i NBO enn banker i gruppe A.

*** Beredskapskonto
Banker som ikke har ordinær konto i Norges Bank kan inngå avtale om å opprette beredskapskonto. Beredskapskontoen kan ikke benyttes til oppgjør av betalingsoppdrag før den er aktivisert.

Publisert 28. oktober 2011 11:00
Sist endret 27. oktober 2011 09:36