Norges Bank

Rundskriv 6/2011

Kvoter i systemet for styring av bankenes reserver

[UTGÅTT]

Hovedstyret i Norges Bank vedtok 15. desember 2010 en endring i ”Forskrift om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.” for å endre systemet for styring av bankenes reserver. I det nye systemet får bankene forrentet kun en viss mengde innskudd i sentralbanken – en kvote – til styringsrenten. Innskudd utover kvoten forrentes til en lavere rente, reserverenten.

Ved oppstarten av det nye systemet 3. oktober 2011 gjelder følgende:

  • Norges Bank sikter mot å holde reservene i banksystemet i gjennomsnitt på 35 milliarder kroner med et symmetrisk intervall på ±5 milliarder rundt dette nivået.
  • Summen av bankenes kvoter, totalkvoten, settes til 45 milliarder kroner.
  • Reserverenten settes 100 basispunkter lavere enn foliorenten.

Bankene er delt inn i tre grupper der alle banker i samme gruppe får tildelt samme kvote, med unntak av oppgjørsbankene som får større kvoter. Per juni 2011 er bankene delt inn i grupper på følgende måte (tabell 1):

Tabell 1. Inndeling av banker i grupper (per juni 2011) 

Gruppe 1:

 

Gruppe 2:

Gruppe 3: Alle B-bankene i NBO* (111 banker)

DnB NOR Bank** 

Sparebank 1 SR Bank

 

Nordea Bank Norge

Sparebanken Vest

 

Fokus Bank

Sparebank 1 SMN **

 

Handelsbanken

Sparebank 1 Nord-Norge

 

SEB

Sparebanken Hedmark

 

Swedbank Norge

Sparebanken Møre

 

 

Storebrand Bank

 

 

Sparebanken Sør

 

 

Sparebanken Pluss

 

 

BNP Paribas NUF

 

 

BNBank ASA

 

 

Skandiabanken

 

 

Bank1 Oslo AS

 

 

Sparebanken Øst

 

 

Citibank NUF

 

*Norges Banks oppgjørssystem, **Oppgjørsbank

Ved oppstarten av det nye systemet 3. oktober 2011 beregnes kvotene på grunnlag av bankenes forvaltningskapital per 31. mars 2011. Kvotene fordeles på følgende måte (tabell 2):

Tabell 2. Bankenes kvoter som gjelder fra 3. oktober 2011. Tusen kroner

 

Sum FVK

Andel FVK

Sum kvote per gruppe

Antall banker

Kvote per bank

Gruppe 1

2 376 490 171

66,3 %

29 818 313

6

5 000 000

Gruppe 2

731 428 153

20,4 %

9 177 380

15

610 000

Gruppe 3

478 537 362

13,3 %

6 004 307

111

54 000

Sum

3 586 455 686

100 %

45 000 000

132

 

FVK: Forvaltningskapital

Oppgjørsbankene får tilleggskvoter som vist i tabell 3:

Tabell 3. Tilleggskvoter for DnB NOR og SpareBank 1 SMN*.
Tusen kroner

 

Opprinnelig kvote

Tillegg i kvoten

Sum kvote

DnB NOR

5 000 000

1 500 000

6 500 000

SpareBank 1 SMN

610 000

700 000

1 310 000

*Oppgjørsbanker får en tilleggskvote bestemt av størrelsen på oppgjørsbanken i forhold til størrelsen på nivå-2-bankene den gjør oppgjør for (målt ved forvaltningskapitalen). Dersom beregnet kvote for oppgjørsbanken i utgangspunktet er K milliarder kroner, forvaltningskapitalen til oppgjørsbanken er X milliarder kroner og summen av forvaltningskapitalen til nivå-2-bankene er Y milliarder kroner, får oppgjørsbanken et tillegg i kvoten lik K x (Y/X), men oppad begrenset til summen av kvotene til nivå-2-bankene den utfører oppgjør for. Oppgjørsbankens totale kvote blir normalt lik K+K x (Y/X).

Norges Bank vil normalt vurdere totalkvoten og fordelingen mellom bankene to ganger i året:

  • Norges Bank vil 1. mars annonsere kvotene som gjelder fra og med 1. april (eller nærmeste påfølgende virkedag). Forvaltningskapitalen ved utgangen av fjerde kvartal legges til grunn.
  • Norges Bank vil 1. september annonsere kvotene som gjelder fra og med 1. oktober (eller nærmeste påfølgende virkedag). Forvaltningskapitalen ved utgangen av andre kvartal legges til grunn.
  • Norges Bank kan endre kvotene også på andre tidspunkt hvis det vurderes som nødvendig.
  • I startfasen og i situasjoner med uro i finansmarkedene kan disse vurderingene skje oftere.
  • I lys av erfaringer vil måten kvotene beregnes på kunne endres.

Disse forhold publiseres i Rundskriv.

For en nærmere beskrivelse av det nye systemet for styring av bankenes reserver, se ”Styring av bankenes reserver: Systemet i Norge”.

For nærmere drøfting av bakgrunnen for det nye systemet, se Bakgrunnen for systemet for styring av bankenes reserver i Norge

 

Publisert 30. juni 2011 14:30
Sist endret 1. mars 2012 10:07