Norges Bank

Rundskriv 5/2011

Håndtering i Norges Banks oppgjørssystem av en deltaker som er satt under offentlig administrasjon eller konkursbehandling

[UTGÅTT]

1. Formål

I Norges Banks oppgjørssystem (NBO) gjennomføres oppgjør av betalinger på øverste nivå i betalingssystemet i Norge. Dersom en deltaker i NBO er satt under offentlig administrasjon eller konkursbehandling, vil dette ha konsekvenser for betalingsoppgjørene. Formålet med dette rundskrivet er å informere om hvordan Norges Bank vil håndtere en slik situasjon på grunnlag av gjeldende regelverk og avtaler.  Norges Bank har gitt slik informasjon også i tidligere rundskriv, siste gang i rundskriv nr. 4/ 1. juni 2006. Dette rundskrivet er gjennomgått og revidert i lys av endringer som har skjedd de siste årene, blant annet at det i 2009 ble inngått nye avtaler med deltakerne i NBO om kontohold, oppgjør og pant. Foreliggende rundskriv erstatter rundskriv nr. 4/1. juni 2006.

2. Regelverk

Sentralbankloven og låneforskriften

I sentralbankloven, kapittel IV, reguleres den adgangen banker, andre finansielle virksomheter og staten har til innskudd og lån i Norges Bank. Med hjemmel i sentralbankloven har Norges Bank fastsatt forskrift [1] om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank. Videre har Norges Bank, med hjemmel i forskriften, fastsatt retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer og fondsandeler som sikkerhet for lån i Norges Bank.  Retningslinjene revideres jevnlig og kunngjøres ved rundskriv. Med hjemmel i sentralbankloven har Norges Bank også fastsatt kriterier for deltakelse i NBO av sentral motpart for handler i finansielle instrumenter, jf. rundskriv nr. 14/11. desember 2009.

Banksikringsloven og konkursloven

Banker hjemmehørende i Norge kan bli satt under offentlig administrasjon i henhold til banksikringsloven, kapittel 4. Dette gjelder også, under visse vilkår, filial i Norge av bank hjemmehørende i annen stat [2]. Banker hjemmehørende i utlandet, herunder filial i Norge, vil  kunne bli begjært konkurs i henhold til hjemlandets lovgivning. Sentral motpart i handel med finansielle instrumenter vil kunne settes under konkursbehandling i henhold til konkursloven.

Avtale om kontohold, oppgjør og pant

For at en bank eller annen finansiell virksomhet skal kunne ha konto, gjennomføre betalingsoppgjør og låne i Norges Bank, må banken eller den finansielle virksomheten inngå avtale om kontohold, oppgjør og pant. Norges Bank har inngått slik avtale med banker hjemmehørende i Norge og i utlandet, filial i Norge av banker hjemmehørende i utlandet, sentral motpart i oppgjør av finansielle instrumenter, enkelte sentralbanker og Den internasjonale oppgjørsbanken (BIS). Avtale med banker hjemmehørende i Norge og filial i Norge av banker hjemmehørende i utlandet utgjør standardavtalen som det er vist til i dette rundskrivet. For øvrige deltakere er det inngått avtaler som er tilpasset i forhold til  standardavtalen.

For alle deltakere regulerer avtalen rettigheter og forpliktelser ved opprettelse og bruk av konti og gjennomføring av betalingsoppgjør. Norges Bank fastsetter blant annet driftsmønsteret for NBO, jf. avtalen punkt 6.

Avtalen inneholder også bestemmelser om partenes ansvar og rettigheter dersom en deltaker omfattes av gjeldsforhandling eller begjæring om konkursbehandling etter konkursloven, eller dersom en bank settes under offentlig administrasjon. Det er i avtalen vist til lover som regulerer slike situasjoner, blant annet banksikringsloven, konkursloven, dekningsloven, lov om finansiell sikkerhetsstillelse og betalingssystemloven. For en deltaker som er satt under offentlig administrasjon eller konkursbehandling, har Norges Bank rett til å foreta sluttavregning og til å realisere verdipapirer som deltakeren har pantsatt for lån i Norges Bank, jf. avtalen punkt 24.

3. Kontohold og betalingsoppgjør

På grunnlag av gjeldende regler og avtaler omtales i dette avsnittet hvordan Norges Bank vil håndtere en situasjon der en deltaker i NBO er satt under offentlig administrasjon eller konkursbehandling når det gjelder kontohold og deltakelse i betalingsoppgjør.

a)  Før tidspunktet for åpning av offentlig administrasjon eller konkursbehandling

Betalingsoppdrag er endelig når det er belastet eller godskrevet en av deltakerens konti i NBO, jf. avtalen, punkt 13. Norges Bank, deltakeren eller tredjepart kan ikke kalle tilbake betalingsoppdrag etter dette tidspunktet. Dette betyr at betalinger som er gjort opp i Norges Bank før vedtaket om offentlig administrasjon eller konkursbehandling er truffet, er endelige og bindende for administrasjonsstyret eller konkursboet.

b)  Etter tidspunktet for åpning av offentlig administrasjon eller konkursbehandling

Betalinger som ikke er gjort opp på det tidspunktet deltakeren settes under offentlig administrasjon eller konkursbehandling, vil som hovedregel bli avvist av Norges Bank. I en slik situasjon vil Norges Bank sperre deltakerens konto for nye innskudd og utbetalinger. Dersom deltakeren inngår i en avregning som gjøres opp i NBO, vil avregningen normalt bli avvist i Norges Bank. Dette gjelder avregning fra NICS (NICS Netto), VPS (verdipapiroppgjøret) og Oslo Clearing (derivatoppgjøret). Ansvarlig operatør for avregningen vil måtte levere et nytt avregningsresultat uten betalinger til eller fra denne deltakeren for at avregningen skal kunne gjøres opp i NBO.

Avtalen om kontohold, oppgjør og pant opphører med umiddelbar virkning for en deltaker som settes under offentlig administrasjon eller konkursbehandling, jf. avtalen punkt 31. Dette gjelder likevel ikke bestemmelsene om rettsvern og sikkerhet i punkt 10, omstøtelse av pant og innskudd i punkt 12 og pant i kapittel IV.

Nærmere om bank som er satt under offentlig administrasjon

Dersom en bank er satt under offentlig administrasjon, trer institusjonens tidligere organer ut av virksomhet, jf. banksikringsloven § 4-6. Administrasjonsstyret overtar myndighet som tilligger disse organer. En bank kan likevel ikke ta imot innskudd, påta seg nye engasjementer eller øke tidligere engasjementer uten Finanstilsynets godkjenning. Heller ikke utbetaling til innskytere og andre fordringshavere kan finne sted uten Finanstilsynets godkjenning.

Dersom administrasjonsstyret, med godkjennelse av Finanstilsynet, ber om det,

kan Norges Bank gjøre opp én eller flere betalinger til eller fra en bank som er satt under offentlig administrasjon. For at slike betalingsoppgjør skal finne sted, må det på forhånd inngås avtale mellom Norges Bank som den ene parten og Finanstilsynet eller administrasjonsstyret/konkursboet som den andre parten.  I et slikt tilfelle vil Norges Bank åpne bankens sperrede konto for å foreta posteringer. Administrasjonsstyret er ansvarlig for at det er dekning på bankens konto for de aktuelle betalingsoppdragene.

I medhold av bestemmelsene i betalingssystemloven om rettsvern for avtaler om avregning og oppgjør, jf. § 4-2, kan Norges Bank og bankene inngå avtale om betalingsoppgjør under offentlig administrasjon. Det er ikke inngått noen slik avtale.

4. Dekning av Norges Banks krav

På grunnlag av gjeldende regler og avtaler omtales i dette avsnittet hvordan Norges Bank vil håndtere en situasjon der en deltaker i NBO er satt under offentlig administrasjon eller konkursbehandling når det gjelder dekning av Norges Banks krav.

Norges Bank kan ha nåværende og fremtidige krav mot en deltaker i NBO på tilbakebetaling av lån, renter, forsinkelsesrenter, gebyrer og kostnader knyttet til realisasjon av pantet. Slike krav vil bli dekket ved at Norges Bank realiserer pantet som deltakeren har stilt som sikkerhet, jf. avtalen punkt 25. Norges Bank kan også dekke sine krav ved å avregne mot deltakerens eventuelle innskudd i Norges Bank, jf. avtalen punkt 24.

Dersom innskuddet eller pantet deltakeren har stilt, ikke er tilstrekkelig til å dekke Norges Banks krav, vil det udekkede kravet bli meldt til administrasjonsstyret eller konkursboet som dividendekrav. Eventuell positiv saldo på konto og pant utover det som medgår til å dekke Norges Banks fordringer, vil bli overført til administrasjonsstyret eller konkursboet. 

5 Informasjon

Dersom en deltaker i NBO settes under offentlig administrasjon eller konkursbehandling, vil Norges Bank informere om hvordan betalingsoppgjørene i NBO vil bli håndtert. Slik informasjon vil bli gitt til øvrige deltakere og aktører som leverer betalingsoppdrag til oppgjør i Norges Bank. Norges Bank vil også informere Finansdepartementet og Finanstilsynet om hvordan betalingsoppgjørene og andre forhold ved situasjonen blir håndtert.


[1] Forskrift fastsatt av Norges Bank 25. februar 2009 om bankers adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv., med senere endringer.

[2] Forskrift fastsatt av Finansdepartementet 12. oktober 2008 om offentlig administrasjon av filial av bank med hovedsete i fremmed stat, med senere endring.

Publisert 29. juni 2011 10:30