Norges Bank

Rundskriv 3/2011

Endringer i Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank fra 1. mai 2011

[UTGÅTT]

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank endres med virkning fra 1. mai 2011.

Hovedtrekkene i vilkårene, herunder lokalisering av depotene, hvem som kan benytte dem, kontoføring og åpningstider, holdes uendret.

Bakgrunnen for endringene er at Norges Bank ønsker å tydeliggjøre vilkår og rutiner, herunder skillet mellom Norges Bank og private depoter/tellesentraler, og i størst mulig grad å sikre samme vilkår og praksis ved alle sentralbankdepotene. Norges Bank implementerer derfor bl.a. et bestillingssystem som bankene (eller de som er gitt fullmakt) skal benytte ved bestillinger mot et sentralbankdepot. I tillegg er endringene i vilkårene motivert ut fra hva som synes mest hensiktsmessig i lys av Norges Banks rolle som grossist innen kontantforsyningen. 

Endringene omfatter bl.a.:

 • Fullmakter/kontroller. Vilkårene presiserer bankenes ansvar for å gi nødvendig og riktig informasjon om fullmakter gitt til bestiller og transportør.
 • Bestillingssystem (IT-systemer). Bestillingssystemet skal benyttes ved alle uttak, bytter og til varsling av innskudd mot sentralbankdepotene. Tilgang til systemet fås etter søknad til og autorisasjon fra Norges Bank.
  Bestillingssystemet vil bli innfaset hos aktørene i løpet av 2011.
 • Standard enheter/pakking. Det er gjort enkelte endringer i krav til standard enheter og pakkemetoder samt merking av sedler og mynter i poser.
 • Risikoovergang/oppbevaring. Vilkårene gir en nærmere presisering av risikoovergang for kontantene ved inn- og utlevering og ansvarsforhold dersom kontanter som er bestilt ikke blir hentet.
 • Differanseoppgjør. Differanser i innleveringer oppdaget etter fysisk telling, gjøres opp på bankenes foliokonto en gang pr måned.
 • Tilleggsavgift for feil i innleveringer. Med virkning fra 1. mai 2011 innføres det en tilleggsavgift på kr 100,- for feilsortering, feil i innlevering av sedler og mynter.
 • Avgifter generelt. Alle avgifter knyttet til innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank er tatt inn i dette regelverket. Informasjon om dekning av kostnader ved innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport er derfor overført fra Norges Banks regelverk for innlevering av sedler som kan stamme fra straffbare handlinger.

Følgende punkter i Vilkårene vil først gjelde når Norges Banks IT-systemer tas i bruk ved det enkelte depot (av den enkelte bank):

 • Krav til bruk av Norges Banks bestillingssystem, se pkt. 4. Dagens bestillingsmåte videreføres til nytt system er i drift, men angitt bestillingsfrist vil imidlertid gjelde fra 1.5.11.
 • Krav til informasjon om ordrenummer og kontroll av posenummer, se pkt. 8.

Endrede, fullstendige vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank er vedlagt. Disse vil bli lagt ut på bankens internettsider fredag 29. april 2011.

Gjeldende Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter finnes på Norges Banks internettsider.

 

Vedlegg

Vilkår for bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank

Fastsatt i medhold av sentralbanklovens § 20.

Disse vilkår omhandler bankenes innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank og gjelder fra 1. mai 2011. Vilkårene varsles v/rundskriv, jfr. pkt. 11.3.

Vilkårene og andre opplysninger om norske sedler og mynter, finnes på Norges Banks internettsider, se Regelverk vedrørende sedler og mynter i Norge.

1 Generelt

Ved å gjøre innskudd eller uttak av kontanter aksepterer bankene samtlige bestemmelser i disse vilkår.

Innskudd, uttak og bytter av kontanter kan skje ved Norges Banks depoter.

Innlevering av sedler og mynt medfører godskrift av bankenes foliokonti. Uttak av kontanter forutsetter dekning på rekvirerende banks foliokonto i Norges Bank, og kontantene vil utleveres etter at foliokontoen er belastet for uttaket.

Utlevering av kontanter kan også gjøres som en del av en byttetransaksjon. En byttetransaksjon utføres ved at man innleverer slitte sedler eller skadde mynter, og får nye/resirkulerbare sedler eller mynter i retur.  Dette medfører ikke kontotransaksjon.

Norges Banks bestillingssystem skal benyttes ved bestilling av og varsling om innlevering av kontanter. Tilgang til systemet fås etter søknad til og autorisasjon fra Norges Bank.

Dispensasjon fra vilkårene kan gis i spesielle tilfeller etter skriftlig søknad til Norges Bank.

2 Åpningstid – inn- og utlevering av kontanter

Inn- og utlevering av kontanter må foretas på ordinære virkedager mellom kl 08.00 og 15.30. På onsdag før skjærtorsdag og nyttårsaften må ut- og innlevering skje i tidsrommet kl. 08.00 – 12.00. Julaften stengt.

3 Fullmakter – bestilling, inn- og utlevering av kontanter

Alle banker kan gjøre innskudd og uttak i Norges Bank og dermed være kunder ved et sentralbankdepot. Bankene kan sende ordrer (informasjon om uttak/innskudd/bytter) til Norges Bank, eller gi fullmakt til andre om sending av ordrer på deres vegne. Bankene må informere Norges Bank (sentralt) om slike fullmakter, og de bærer risikoen for at disse fungerer etter sin hensikt.

Transportører og kjøretøy som benyttes av bankene til transport av kontanter, må være klarert på forhånd.  Kun godkjente personer og kjøretøy kan få tilgang til et sentralbankdepot. Det er bankenes ansvar å gi den informasjon som er nødvendig og riktig til Norges Bank (depotforvalter) for å sikre at kontanter utleveres til rett bank.

4 Bestilling

4.1 Bestillingssystem

Bankene, eller de som er gitt fullmakt av bankene, skal benytte Norges Banks bestillingssystem til bestilling av sedler og mynter, herunder byttetransaksjoner, og til varsling av innskudd. Tilgang til systemet gis etter skriftlig søknad med dokumentert behov for systemet. Det vil deretter bli inngått en egen avtale med bestiller om bruk og evt. fullmaktshåndtering av systemet.

Norges Bank tar forbehold om at det i spesielle situasjoner vil kunne oppstå tekniske driftsforstyrrelser i IT-systemene. I slike tilfelle kan bestillinger og varsel om innleveringer gjøres etter avtalt beredskapsrutine.

Bestillingstidspunktet kan fravikes i særskilte tilfelle, etter avtale med Norges Bank.

4.2 Bestilling av sedler og mynter

Sedler og mynter må bestilles i separate bestillinger. Bestillingene må gjøres i standard enheter, se kap. 6.

Bestiller registrerer ønsket beløp/antall pr. valør og utleveringsdato. Om det utleveres nye eller brukte sedler avhenger av lagersituasjonen. Status på hver enkelt bestilling kan leses ut av systemet.

Bestillinger må være registrert innen kl 13.00 siste virkedag før utlevering. Registrerte bestillinger kan avlyses eller endres innen samme tidspunkt.

4.3 Varsling før innlevering av sedler og mynt.

Innlevering av sedler og mynter må varsles via bestillingssystemet før innlevering foretas. Innleveringene må gjøres i standard enheter, se kap. 6.

For sedler registreres innleveringsdato, posenummer, antall pr valør og utgave.  

For mynt registreres innleveringsdato og antall pr valør.

4.4 Varsling av byttetransaksjon

Bytter må varsles via bestillingssystemet før innlevering foretas.

Ved separat innlevering av slitte sedler av gjeldende seddelutgave frasortert i standard enheter, kan bankene samtidig få utlevert tilsvarende beløp i gode/nye sedler fra Norges Bank. Minste volum ved byttetransaksjoner vil være 5 000 sedler pr. valør.

Varsling av byttetransaksjon må være registrert innen kl 13.00 siste virkedag før utlevering. Registrerte bytter kan avlyses eller endres innen samme tidspunkt.

5 Kvalitet på sedler og mynter

Sedler som leveres inn til Norges Banks depot, skal være ekte og sortert etter valør og utgave i kvalitetene resirkulerbare (”gode”) og ikke-resirkulerbare (”slitte”). Sorteringen kan foretas maskinelt eller manuelt.

Mynter som leveres inn til Norges Bank skal være ekte og sortert etter valør og utgave, i kvaliteten resirkulerbare (”gode”) og ikke-resirkulerbare (”skadde/slitte”).

Retningslinjer for hva som kjennetegner slitte sedler og skadde/slitte mynter, kan fås ved henvendelse til Norges Bank (e-post til KBKontroll@norges-bank.no).

6 Standard enheter

Innlevering av sedler og mynter skal kun skje i standard enheter. Pakkemåter er beskrevet i kap. 7.

6.1 Sedler

Standard enhet for sedler er:

Kvalitet

Valør

Standard enhet, antall sedler

Resirkulerbare - ”gode” sedler (RE) i utgave VII:

1000

5 000 stk.

500

10 000 stk.

200

10 000 stk.

100

10 000 stk.

50

10 000 stk.

Ikke resirkulerbare - slitte sedler(IR) i utgave VII:

1000

500 stk.

500

500 stk.

200

500 stk.

100

500 stk.

50

500 stk.

Ikke resirkulerbare – utgave VI

Aktuelle valører

1 stk.

Ikke resirkulerbare - fargede sedler i utgave VII

Alle

Se Norges Banks internettsider: Norges Banks regelverk for innlevering av sedler som kan stamme fra straffbare handlinger, jf. hvitvaskingslovens bestemmelser

 

6.2 Mynt

Standard enhet for mynter er:

Kvalitet

Valør

Standard enhet, antall mynter

Resirkulerbare mynter

20

3 750 stk.

10

7500 stk.

5

7500 stk.

1

7500 stk.

50 øre

7500 stk.

Kvalitet

Valør

Standard enhet, antall mynter

Skadde mynter

20

500 stk.

10

1 000 stk.

5

500 stk.

1

1 000 stk.

50 øre

2 000 stk.

7 Pakking

Sedler og mynter som ikke er sortert og pakket på foreskrevet måte, vil bli avvist som innskudd i Norges Bank, jf pkt 8.3. 

7.1 Sedler

Sedler som innleveres til Norges Bank skal pakkes i gjennomsiktige poser av plast. Plasten må ha slik beskaffenhet at farge fra fargeampuller trenger igjennom. Posene skal være limbare eller forsegles på en måte som gjør det synlig om de er forsøkt åpnet. Posene skal ha et unikt posenummer som også fremkommer som strekkode.

Det skal fremgå av posen hvem som har pakket enheten (logo og signatur) og dato for pakketidspunkt. Ved bruk av banderole skal denne merkes med hvem som har pakket enheten.

i)  Bunt og pakker: bunt av 100 sedler og pakker av 5 bunter med strappebånd eller lignende

ii) Bunt: bunt av 500 sedler med banderole

7.1.1 Resirkulerbare – ”gode” sedler (RE)

Gode sedler skal være pakket og merket iht. til pkt. 7.1.

Sedlene skal legges i poser med 5 000 sedler i hver pose. Det aksepteres ikke blanding av variant i) og ii) i samme pose.

7.1.2 Ikke resirkulerbare - slitte sedler (IR)

Frasorterte slitte sedler skal pakkes i bunter iht. pkt 7.1.

Sedlene skal legges i poser med enten 500 eller 5 000 sedler i hver pose.

Forseglede enheter av slitte sedler påføres et stort kryss ”X” eller bokstavene ”IR” utenpå forseglingsplasten. Sedler med store defekter som ikke er maskinkjørbare merkes spesifikt, og legges samlet i en bunt eller en pakke, slik at den som åpner bunten lett observerer sedlene.

7.1.3 Ikke resirkulerbare – tidligere utgaver (utgave VI)

Sedler av tidligere utgaver kan innleveres enkeltvis, men pakkes i poser a 100 eller 500 ved innlevering av mer enn 100 sedler. Posene skal merkes iht. punkt 7.1.

7.1.4 Ikke resirkulerbare - fargede sedler (utgave VII)

Fargede sedler pakkes pr. sak i egen pose som merkes iht. pkt. 7.1. Følgeskjema skal legges inne i posen.

7.1.5 Utlevering av nye sedler

Nye sedler vil bli utlevert på to måter:

 • Forseglede pappesker inneholdende 10 000 sedler
 • Plastposer inneholdende 5 000 sedler

 

7.2 Mynt

7.2.1 Mynt i rull

Mynt skal pakkes i rull. Det skal fremgå av myntrullpapiret hvem som har pakket myntrullene.

Seks ruller utgjør ett flak som omsluttes av gjennomsiktig krympeplast eller lignende. Fem flak settes sammen til én pakke, som ombindes med strappebånd eller pakkes i gjennomsiktig plast, slik at pakken kan stables i høyden / på pall på en stabil måte.

Fem pakker utgjør en standard enhet. Ved pakking på pall skal pakkene fordeles på to lag iht. spesifikasjon i tabellen nedenfor.

PAKKEMÅTE

 

 

 

Valør resirk. mynter

Antall mynt pr rull

Antall ruller pr flak

Antall flak pr pakke

Antall pakker pr std. enhet

Antall ruller pr std. enhet 

Antall pakker pr pall

20 kr

25

6

5

5

150

30

10 kr

50

6

5

5

150

30

  5 kr

50

6

5

5

150

30

  1 kr

50

6

5

5

150

40

50 øre

50

6

5

5

150

50

7.2.2 Skadde/slitte mynter

Skadd mynt skal pakkes på en av følgende måter:

i. En gjennomsiktig, limbar pose.

ii. En gjennomsiktig pose som påføres en plombering.

iii. En gjennomsiktig pose som påføres en plombering som merkes med plombenummer. I tillegg legges et følgebrev inne i posen med informasjon om innleverende part.

Pose og plombe må være av en slik kvalitet at det vil være synlig om de er forsøkt åpnet. Hver pose eller plombe skal merkes med et unikt referansenummer, som også fremkommer som strekkode, samt merkes med hvem som har pakket enheten (logo og signatur) og dato for pakketidspunkt.

Hver pose skal inneholde én standard enhet, se kap. 6.

7.2.3 Jubileums- og minnemynter (sølv eller gull)

Jubileums- og minnemynt innleveres enkeltvis, eventuelt i poser a 100 stk.

8 Kontroll og risikoovergang ved inn- og utlevering av kontanter

Depotforvalter skal kontrollere transportør og kjøretøy iht. mottatt informasjon, se kap. 3. Transportør må oppgi ordrenummer på bestillingen ved ankomst til depotet. En transportør som ikke kan oppgi ordrenummer vil bli avvist.

Risikoovergangen ved inn- eller utlevering av kontantene skjer når pengene er gjort tilgjengelig for mottaker (anbrakt i sluse e.l.) og signert kvittering er overlevert.

Transportøren skal ikke forlate ekspedisjonslokalene før han/hun har gitt eller mottatt kvittering for leveransen. Kun bilag som er utarbeidet eller godkjent av Norges Bank kan benyttes.        

8.1 Innlevering

Ved innlevering av kontanter skal depotforvalter foreta kontroll av verdiene i forhold til kundens varslede leveranse. Kontrollen skal foretas i slusen eller innenfor avmerket område, etter at verdier er gjort tilgjengelig for mottaker.

Depotforvalter skal kontrollere at:

 • Kontantene er pakket i henhold til gjeldende vilkår
 • Forsegling er ubrutt
 • Innholdet er i samsvar med varslet innlevering, herunder, posenummer og beløp
 • Depotforvalter skal signere for utført kontroll og levere kvittering til transportør.

 

8.2 Utlevering

Ved utlevering av kontanter skal depotforvalter kontrollere transportørens ordrenummer mot bestilling fra kunden. Verdiene, sammen med utleveringsbilaget, kjøres deretter inn i sluse eller gjennom postluke. Transportøren skal foreta kontroll av posene mot utleveringsbilaget i slusen, eller innenfor avmerket område i ekspedisjonslokalet.

For sedler kontrolleres at:

 • Posenummer stemmer med bilag
 • Riktig valør og antall enheter a 500 stk i posen
 • Posene er riktig merket
 • Posene er hele
 • Pappeskene ikke er forsøkt åpnet (nye sedler fra NB)

For mynt kontrolleres at hver enhet består av riktig antall flak og ruller.

Transportøren skal signere for utført kontroll, herunder beløp, og levere kvittering til depotforvalter.

8.3 Avvik og reklamasjon

Sedler og mynt som ikke er sortert eller pakket på foreskrevet måte vil bli avvist som innskudd i Norges Bank

Dersom kontroll av kontantene viser avvik iht. varsel om innlevering, vil Norges Bank returnere kontantene til transportør. Transaksjonen vil ikke bli gjennomført før korrekt varsling er mottatt fra kunden.

Ved utlevering skal transportøren returnere kontantene til depotforvalter for korrigering, dersom kontrollen viser avvik ift.  utleveringsbilaget.

Differanser eller andre former for avvik som oppdages når en forseglet enhet åpnes, tas opp direkte med den som har pakket enheten uten ugrunnet opphold.

Reklamasjon mot seddel- eller myntenheter pakket av Norges Bank:

 • Feil antall enheter a 500 sedler i en pose skal oppdages i mottakskontroll i ekspedisjonen.
 • Feil i antall enheter i en bunt av 500 sedler må dokumenteres med videobilder av åpning av poser/esker og opplysning om eskenummer, eventuelt seddelnummer hvis sedlene er pakket i poser.
 • Feil antall enheter mynt på pall må dokumenteres med videobilder av åpning av pallen.
 • Feil antall ruller i flak eller antall mynt i rull må dokumenteres med billeddokumentasjon av intakte flak eller ruller der feilene fremkommer.

 

9 Bokføring/valutering

Innskudd posteres (bokføres) på bankens foliokonto med valuta den dato kontantene fysisk er levert inn til Norges Banks depot. Uttak av kontanter posteres på bankens foliokonto med valuta den dato kontantene er bestilt utlevert. Valuteringstidspunkt defineres som det tidspunkt bokføringen får rentemessig effekt. Korrigeringer vil ikke bli tilbakevalutert i systemet, men utføres ved postering av en rentekorreksjon en gang pr. måned på bankens foliokonto.

9.1 Innskudd 

Ved innskudd av sedler og mynt er Norges Bank forpliktet til å foreta bokføring på bankens foliokonto umiddelbart etter at depotforvalter har foretatt en mottakskontroll, og innskuddet er akseptert i henhold til gjeldende vilkår. Innleverende banks foliokonto godskrives med et beløp svarende til den verdi man la til grunn ved mottakskontrollen, uansett hvilken verdi det senere viser seg at innleveringen faktisk inneholdt, se kap. 10.

9.2 Uttak

Ved uttak av sedler og mynt har Norges Bank rett til å foreta bokføring på rekvirerende banks foliokonto når det foreligger en verifisert rekvisisjon/bestilling, og pengene er pakket og klargjort for utlevering. Bankens foliokonto belastes med et beløp svarende til verdien av de rekvirerte enhetene som tas ut, uansett hvilken verdi det senere viser seg at enhetene faktisk inneholdt, se kap. 10. Utlevering av kontantene kan skje etter at beløpet er postert på bankens foliokonto.

Dersom bestillingen ikke blir hentet, oppbevares pengene i Norges Bank på vegne av banken og for bankens regning.

10 Differansehåndtering etter fysisk telling

Norges Bank vil kontrollere at slitte sedler har en kvalitet i samsvar med retningslinjene for sortering av sedler, og at pakkene inneholder det forutsatte antall. Norges Bank vil ved stikkprøver kontrollere at gode sedler innlevert i forseglede, standard enheter er av tilfredsstillende kvalitet for resirkulering, og at pakkens / posens innhold er som forutsatt.

For sedler vil oppgjør normalt skje pr 5.000 sedler, og posenummeret vil være referansenummer ift. oppgjør av differanser.  I tilfeller der det innleveres IR sedler i enheter a 500 sedler, vil 10 enheter fra samme innleverende part behandles under ett. Referansenummeret på differansene vil da være et nummer som henviser til underliggende poser. Disse kan utleveres ved behov i inntil 1 måned etter at differansen er fakturert.

Norges Bank vil kontrollere at innlevert mynt i pose er ekte, riktig valør, riktig antall og av kvaliteten skadd/slitt.

Norges Banks frister (etter innskudd på foliokonto) for oppgjør av differanser mot innleverende kunde:

 • IR-sedler – 6 måneder
 • Skadd mynt – 18 måneder
 • RE-sedler – 2 år
 • Mynt i rull – 4 år

Dersom det avdekkes differanser i posene, vil innleverende banks foliokonto bli belastet/godskrevet for aggregert differanse en gang pr. måned. Fakturagrunnlag vil bli ettersendt som e-post.

11 Avgifter ved innskudd og uttak av kontanter i standard enheter 

Bankene må betale ekspedisjonsavgift ved innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank, samt en tilleggsavgift ved feil i innleveringer, se pristabell i pkt. 11.3. Enkelte transaksjoner er avgiftsfrie, se pkt. 11.2.

Avgiftene belastes bankenes foliokonti månedlig. Spesifikasjon sendes pr. e-post.

11.1 Avgiftsbelagte transaksjoner

11.1.1 Ekspedisjonsavgift

Ekspedisjonsavgiften fastsettes på grunnlag av depotforvalters forventede kostnad forbundet med ekspederinger. Avgiften består av en fast og en variabel del, slik at den reflekterer depotforvalters kostnadsstruktur.

Bankene skal betale en ekspedisjonsavgift til Norges Bank ved følgende transaksjoner:

 • Innskudd av resirkulerbare (gode) sedler i standard enheter.
 • Innskudd av mynt i rull
 • Utlevering av resirkulerbare eller nye sedler og mynter

 

11.1.2 Tilleggsavgift for feil i innleveringer

Ved feilsortering, feil i innleverte poser med sedler eller skadde mynter skal bankene betale en tilleggsavgift til Norges Bank.

11.1.3 Avgift ved innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport

Krav til denne type innleveringer fra bankene til Norges Bank er spesifisert i Norges Banks regelverk for innlevering av sedler og mynter som kan stamme fra straffbare handlinger, jfr. hvitvaskingslovens bestemmelser.

Ved innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport, jf pkt. 1.2 i regelverket, må innleverende bank dekke kostnader knyttet til ekspedisjon, behandling og erstatning for sedlene, f.t. kr 5.000,- pr. sak. Ekstra arbeidskrevende innleveringer vil bli belastet spesielt. Enkeltsaker med inntil 250 sedler vil normalt ikke bli fakturert.  

11.2 Avgiftsfrie transaksjoner

Bankene skal ikke betale ekspedisjonsavgift til Norges Bank eller depotforvalter ved følgende transaksjoner:

 • Innskudd av slitte sedler
 • Byttetransaksjoner
 • Innskudd av skadde/slitte mynter
 • Transaksjoner knyttet til utgåtte sedler og mynter

 

11.3 Avgifter

Gjeldende priser fra 1. mai 2011:

Ekspedisjonsavgift

Beregningsgrunnlag

Avgift

Avgift pr. ekspedisjon

Innlevering:

Sedler, pr. ekspedisjon

Mynt, pr. ekspedisjon

 

Kr. 150,-

Kr. 150,-

Utlevering

Sedler, pr. ekspedisjon

Mynt, pr. ekspedisjon

 

Kr. 150,-

Kr. 150,-

Avgift, volumavhengig del

Innlevering

Sedler, pr. 5 000 stk.

Mynt, pr. standard enhet (150 ruller) 

 

Kr.  25,-

Kr.  50,-

Utlevering

Sedler, pr. 5 000 stk.

Mynt, pr. standard enhet (150 ruller)

 

Kr. 25,-

Kr. 50,-

Tilleggsavgift feilsortering, feil i innlevering 

Innlevering

Feil antall sedler i innlevert pose

Falske sedler innlevert i pose

Blanding av utgaver i innlevert pose

Fargede sedler i ordinær innlevering

Feil antall eller blanding av valører i innlevert pose skadde mynter 

 

Kr. 100,-

 Kr. 100,-

 Kr. 100,-  

 Kr. 100,-

Kr. 100,-

Avgift ved innlevering av sedler som er farget ved uhell eller under pakking eller transport

Innlevering

Kostnader knyttet til ekspedisjonen, behandling og erstatning for sedlene, pr. sak

Enkeltsaker inntil 250 sedler 

 

Kr 5 000,-

Kr        0,-

Avgiftsendringer kan gjennomføres med én måneds varsel.

Publisert 29. mars 2011 11:10