Norges Bank

Rundskriv 6/2010

Retningslinjer for pantsettelse av verdipapirer og fondsandeler som sikkerhet for lån i Norges Bank

[UTGÅTT]

1. Innledning

Norges Bank fastsetter nærmere vilkår for pantsettelse av verdipapirer og fondsandeler som sikkerhet for lån i Norges Bank i medhold av § 9 i ”Forskrift om bankenes adgang til lån og innskudd i Norges Bank mv.” (FOR-2009-02-25-240). 

Retningslinjene i dette rundskriv gjøres gjeldende med virkning fra og med 1. desember 2010 og vil erstatte retningslinjene i rundskriv nr. 3/31. mai 2010.

Retningslinjene er endret i tråd med beslutning av 3. februar 2010, se Pressemelding fra Norges Bank 3. februar 2010.

Verdipapirer (ISIN) og fondsandeler (ISIN) som ble godkjent i henhold til de midlertidige endringene i retningslinjene som trådte i kraft høsten 2008, er godkjent som pant inntil de løper ut og senest til 15. februar 2012.

2. Generelle regler

For å kunne ta opp lån i Norges Bank må en bank ha inngått "Avtale om kontohold, oppgjør og pant" og stille godkjent sikkerhet til fordel for Norges Bank.

Oversikt over godkjente verdipapirer og fondsandeler
Oversikt over godkjente verdipapirer (ISIN) og fondsandeler (ISIN) finnes på Norges Banks nettsider under Finansiell stabilitet/Sikkerhet for bankenes lån

Søknadsskjema
Verdipapirer (ISIN) og fondsandeler (ISIN) som ikke finnes på listen over godkjent pant på Norges Banks internettsider, må vurderes nærmere før de kan bli godkjent. Banker som ønsker å deponere slike verdipapirer og fondsandeler, må sende inn særskilt søknadsskjema med vedlegg. Søknadsskjema finnes på Norges Banks nettsider under Betalingssystemer/Sikkerhet for bankenes lån.

Krav om søknad gjelder ikke norske statsobligasjoner, statssertifikater eller statskasseveksler registrert i VPS.

Godkjente verdipapirregistre
Norges Bank godkjenner pant registrert i følgende verdipapirregistre:

 • Verdipapirsentralen i Norge (VPS)
 • Euroclear Sweden
 • VP Securities i Danmark
 • Euroclear Bank i Belgia
 • Clearstream Banking i Luxembourg

Banker som ønsker å pantsette verdipapirer som er registrert i en av de nevnte utenlandske verdipapirregistrene, må søke særskilt om dette.

Pant registrert i VPS
Bankene kan selv velge kontofører. Velges Norges Bank som kontofører, vil hele VPS-kontoen pantsettes til fordel for Norges Bank, mens andre kontoførere må benytte rutiner for delpantsettelse i VPS.

Pant registrert i VPS må være i norske kroner.

Norges Banks systemer er tilrettelagt for realtidspantsettelse med umiddelbar oppdatering av låneadgangen for pant registrert i VPS. Det forutsettes at pantsettelsen skjer konto til konto med Norges Bank som kontofører eller i henhold til rutiner for delpantsettelse i VPS. Slik realtidspantsettelse er mulig for norske stats- eller statsgaranterte papirer og for verdipapirer (ISIN) og fondsandeler (ISIN) som er eller har vært pantsatt til fordel for Norges Bank de siste seks månedene.

Utbetaling ved forfall og uttrekking av verdipapirer som er registrert i VPS
Banker som har pantsatt verdipapirer som er registrert i VPS til fordel for Norges Bank, skal oppgi hvilke kontonummer som skal benyttes ved utbetalinger knyttet til forfall eller uttrekk.

Låneadgangen bankene har i Norges Bank, blir skrevet ned ved oppstart av Norges Banks oppgjørssystem dagen før forfall eller uttrekk. Bankene er ansvarlige for at obligasjoner og sertifikater ikke er belånt på slike tidspunkt. Brudd på denne bestemmelsen vil medføre et gebyr på 10 000 kroner. I slike tilfeller vil pengeoppgjøret bli sendt til Norges Bank hvis banken mangler dekning også i form av innskudd. Beløpet vil normalt godskrives bankens konto i Norges Bank samme dag.

3. Krav til verdipapirer og fondsandeler som godkjennes som sikkerhet for lån

Norges Bank aksepterer obligasjoner og sertifikater fra norske og utenlandske utstedere innenfor EØS-området som sikkerhet for lån. Verdipapirer utstedt utenfor EØS-området kan godtas hvis Norges Bank har fått dekket eventuelle behov for juridisk bekreftelse på at det ikke er knyttet problemer til for eksempel realisering av pantet. Norges Bank vil kreve at kostnader knyttet til anskaffelse av en slik bekreftelse dekkes av pantsettende bank.

Norske obligasjons- og pengemarkedsfond kan godkjennes som sikkerhet forutsatt at de er forvaltet av norskregistrerte forvaltningsselskaper som har sitt andelseierregister i VPS, og at Norges Bank har tilgang til kursinformasjon fra Oslo Børs Informasjon.

Fondene må etter vedtektene være begrenset til å investere i obligasjoner og sertifikater som godkjennes etter gjeldende regelverk. Fondene vil likevel kunne investere i verdipapirer som ikke er notert på børs eller alternativ markedsplass godkjent av Norges Bank. For slike verdipapirer må det foreligge bindende tilsagn om notering på børs eller alternativ markedsplass godkjent av Norges Bank. Noteringen skal skje senest 14 dager etter at fondet har investert i papiret.

Krav om kredittvurdering (rating)
Verdipapirer med utenlandske utstedere, samt obligasjoner og sertifikater med norske, private utstedere er underlagt krav om kredittvurdering.

Unntatt fra krav om kredittvurdering er obligasjoner og sertifikater utstedt av norske banker og kredittforetak eid av norske banker. Obligasjoner med fortrinnsrett er ikke unntatt fra dette kravet om de har fortrinnsrett til lån med pant i bolig- eller næringseiendom som ligger utenfor Norge.

For verdipapirer med utenlandske utstedere kreves det at verdipapirene er kredittvurdert, men for verdipapirer med norske utstedere kan kredittvurdering av utsteder godtas.

Norges Bank godkjenner kredittvurdering fra Standard & Poor's (S&P), Fitch og Moody's. Det er tilstrekkelig med tilfredsstillende kredittvurdering fra én av disse.

Laveste godkjente kredittvurdering for obligasjoner med utenlandske utstedere er A fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody’s, mens laveste godkjente kredittvurdering for obligasjoner med norske utstedere er BBB- fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody’s. Laveste godkjente kredittvurdering for sertifikater med utenlandske utstedere er A-1 fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody’s, mens laveste godkjente kredittvurdering for sertifikater med norske utstedere er A-3 fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody’s.

Krav om børsnotering
Verdipapirer med private utstedere er underlagt krav om børsnotering:

 • Verdipapirer som er pantsatt i VPS, må være notert på børs eller annen markedsplass godkjent av Norges Bank.
 • Verdipapirer som er pantsatt i en annen verdipapirsentral godkjent av Norges Bank, må være børsnotert.

Kravet om børsnotering gjelder ikke sertifikater.

Krav om minste utestående volum
Verdipapirer med private utstedere er underlagt krav til minste utestående volum:

 • Verdipapirer i norske kroner må ha utestående volum på minst 300 millioner kroner.
 • Verdipapirer i fremmed valuta må ha utestående volum tilsvarende minst 100 millioner euro.
 • Dersom et verdipapir med privat utsteder er i fremmed valuta, kan en bank ikke pantsette mer enn 20 prosent av lånets (ISIN) utestående volum til fordel for Norges Bank. Det samme gjelder for Asset Backed Securities (ABS-er) i norske kroner.

Krav til pålydende valuta
Verdipapirene skal være pålydende norske kroner, svenske kroner, danske kroner, euro, amerikanske dollar, britiske pund, japanske yen, australske dollar, new zealandske dollar eller sveitsiske franc.

Verdipapirer med statsgaranti og verdipapirer utstedt av regionale eller lokale myndigheter eller multilaterale utviklingsbanker
Norges Bank kan etter vurdering frita verdipapirer med ugjenkallelig og ubetinget statsgaranti fra krav om børsnotering og om minste utestående volum. Etter vurdering kan Norges Bank også tillate at en bank pantsetter mer enn 20 prosent av utestående volum av et slikt verdipapir.

Norges Bank kan etter vurdering gjøre tilsvarende fritak for verdipapirer utstedt av regionale eller lokale myndigheter eller multilaterale utviklingsbanker som for verdipapirer med statsgaranti. For disse verdipapirene er det da krav om at de er gitt risikovekt 0 etter kapitaldekningsregelverket.

For verdipapirer med statsgaranti og verdipapirer utstedt av regionale eller lokale myndigheter eller multilaterale utviklingsbanker kan Norges Bank etter vurdering godta kredittvurdering av utsteder eller stat som garanterer.

Asset Backed Securities
For Asset Backed Securities (ABS-er) er det krav om AAA i kredittvurdering fra S&P eller tilsvarende fra Fitch eller Moody's ved pantsettelse, at Norges Bank anser papirene som såkalte virkelig salg ABS-er og at de ikke er sikret i næringseiendomslån. En ABS kan avvises hvis pant­settende bank er nært knyttet til spesialforetaket (for eksempel ved avtaler om rente- eller valutaswap, kredittlinje eller betjening av lån). Bare øverste transje godtas som pant og en låntaker kan ikke pantsette mer enn 20 prosent av utestående volum av en ABS. Ved søknad om pantsettelse av en ABS er dokumentasjon i form av ”presale report” fra et kredittvurderingsbyrå påkrevd. Ved behov vil Norges Bank kunne kreve ytterligere dokumentasjon. ABS-er som allerede er godkjent som pant når dette rundskrivet trer i kraft, vil fortsatt kunne benyttes som pant så fremt de oppfyller kravene som gjaldt da disse ble godkjent.

Andre begrensninger
Collateralized Debt Obligations (CDO-er) godtas ikke som pant.

Verdipapirer som direkte eller indirekte er knyttet til kredittderivater eller nullkupongobligasjoner med gjenstående løpetid over 7 år, godtas ikke som pant. Heller ikke vil instrumenter som for eksempel konvertible obligasjoner, indekserte obligasjoner, obligasjoner med invers flytende rente, obligasjoner med tak på den flytende renten (FRN Cap) eller ansvarlige lån godkjennes.

En bank kan ikke stille som sikkerhet obligasjoner eller sertifikater som den selv eller en bank i samme konsern har utstedt. Tilsvarende gjelder for obligasjoner og sertifikater som er utstedt av et selskap hvor banken eller en bank i samme konsern indirekte eller direkte eier mer enn 1/3. En bank kan imidlertid pantsette obligasjoner med fortrinnsrett og andre verdipapirer med sikkerhet i eiendeler (covered bonds og ABS) selv om papiret er utstedt av den selv eller av et selskap i samme konsern.

En bank kan stille inntil 35 prosent av sin samlede sikkerhet i form av verdipapirer utstedt av banker og andre finansinstitusjoner (bankkvoten). I samme kvote inngår obligasjoner og sertifikater utstedt av selskap hvor banker eller andre finansinstitusjoner indirekte eller direkte samlet eier mer enn 1/3, og norske VPS-registrerte obligasjons- og pengemarkeds­fond som etter vedtektene kan investere i obligasjoner og sertifikater som omfattes av kvoteordningen. Kvoten skal beregnes ut fra pålydende verdi på de verdipapirer som er pantsatt. Obligasjoner utstedt av holdingselskap som i hovedsak eier forsikringsselskap, obligasjoner med fortrinnsrett og andre verdipapirer med sikkerhet i eiendeler (covered bonds og ABS) omfattes ikke av denne kvoteordningen.

Statssertifikater med fast rente eller nullkupong kan etter vurdering godtas som pant selv om vår dataleverandør (Interactive Data) ikke leverer syntetisk kurs.

Norges Bank kan avvise ethvert verdipapir og ethvert fond.

4. Verdifastsettelse av pantsatte verdipapirer

Norges Bank vil som hovedregel fastsette et verdipapirs låneverdi med utgangspunkt i papirets markedsverdi. Markedsverdien avkortes med satsene i tabellen nedenfor. For papirer pålydende annen valuta enn norske kroner vil det være en tilleggsavkorting på 3 prosentenheter.

Verdipapir / Tid til neste renteregulering

0-1 år

1-3 år

3-7 år

7+ år

Norske stats- og statsgaranterte obligasjoner og sertifikater

Norske statspapirfond [1] og statskasseveksler

Utenlandske stats- og statsgaranterte obligasjoner med kredittvurdering minimum A fra S&P eller Fitch eller minimum A2 fra Moody's

Utenlandske stats- og statsgaranterte sertifikater med kredittvurdering A-1 fra S&P, F1 fra Fitch eller P-1 fra Moody's

1

2,5

3

4

Obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av norske kommuner eller fylkeskommuner

Norske statsforetaksobligasjoner og -sertifikater

Obligasjoner med kredittvurdering minimum A fra S&P eller Fitch eller minimum A2 fra Moody's

Sertifikater med kredittvurdering A-1 fra S&P, F1 fra Fitch eller P-1 fra Moody's

VPS-registrerte obligasjonsfond

VPS-registrerte pengemarkedsfond som etter vedtektene er begrenset til å investere i verdipapirer som godkjennes etter gjeldende regelverk [1]

2

3,5

6

8

Obligasjoner med kredittvurdering minimum BBB- fra S&P eller Fitch eller minimum Baa3 fra Moody’s med norske utstedere

Sertifikater med kredittvurdering minimum A-3 fra S&P, F3 fra Fitch eller P-3 fra Moody's med norske utstedere

Obligasjoner og sertifikater utstedt av norske banker og kredittforetak som er eid av norske banker, uten kredittvurdering eller med kredittvurdering lavere enn A fra S&P eller Fitch eller A2 fra Moody’s

VPS-registrerte pengemarkedsfond som investerer i norske obligasjoner og sertifikater, og som er unntatt kravet om at fond etter vedtektene må være begrenset til å investere i verdipapirer som godkjennes etter gjeldende regelverk [2]

Obligasjoner med fortrinnsrett uten børsnotering [2]

Obligasjoner med fortrinnsrett uten kredittvurdering

Obligasjoner og sertifikater uten kredittvurdering og/eller børsnotering, som er utstedt av kraftselskaper eller andre infrastrukturselskaper [2]

8

10

12

14

Obligasjoner og sertifikater uten kredittvurdering og/eller børsnotering, som er utstedt av norske private foretak. Dette omfatter norske ikke-finansielle foretak utenom infrastrukturselskaper, samt andre norsk finansinstitusjoner enn banker og kredittforetak eid av norske banker [2]

25

28

31

-

 

For verdipapirer registrert i en utenlandsk verdipapirsentral, vil kursinformasjon bli levert av Interactive Data. Dersom Interactive Data ikke kan levere kursinformasjon for en obligasjon med flytende rente, vil pålydende verdi benyttes og obligasjonen bli gitt en tilleggsavkorting avhengig av obligasjonens kredittvurdering. Tilleggsavkortingen er:

 • 2 prosentenheter for kredittvurdering AAA fra S&P eller Fitch eller Aaa fra Moody's 
 • 4 prosentenheter for kredittvurdering AA+, AA eller AA- fra S&P eller Fitch eller Aa1, Aa2 eller Aa3 fra Moody's 
 • 6 prosentenheter for kredittvurdering A+ eller A fra S&P eller Fitch eller A1 eller A2 fra Moody's

For en obligasjon som er pantsatt i en utenlandsk verdipapirsentral og som ikke har flytende rente, må Interactive Data kunne levere en syntetisk kurs for at obligasjonen skal kunne godkjennes som sikkerhet.

Fotnoter

 1. For fond vil durasjon bli benyttet for å bestemme avkortning i stedet for tid til neste renteregulering. Fond som investerer i obligasjoner i fremmed valuta, vil avkortes for valutarisiko. Dette gjelder imidlertid ikke hvis fondet etter vedtektene skal være fullt ut valutasikret. Valutasikringen må være mot en motpart med en kredittvurdering på minimum A fra S&P eller Fitch eller A2 fra Moody's.
 2. Nye ISIN godkjennes ikke fra og med 22. oktober 2009.
Publisert 23. november 2010 11:00
Sist endret 23. november 2010 10:07