Norges Bank

Rundskriv 5/2010

Priser i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) for 2011

[UTGÅTT]

Bankene betaler for sin deltakelse Norges Banks oppgjørssystem (NBO) i henhold til avtale mellom hver bank og Norges Bank om kontohold, oppgjør og pant. Prisene for oppgjørstjenester skal dekke bankenes andel av kostnadene for innføring og drift av oppgjørssystemet. Fra 2010 foretok Norges Bank endringer i prissystemet for å tilpasse dette til både kostnadsnivået og den driftsmessige strukturen i oppgjørssystemet som ble satt i drift i 2009. Endringene er omtalt i rundskriv nr 13/30. oktober 2009 om priser i Norges Banks oppgjørssystem for 2010.

Prisene for 2010 videreføres uforandret i 2011 og fremgår av tabellen nedenfor. Vederlaget knyttet til bankenes kontohold og deltakelse i betalingsoppgjør, samt faste vederlag for pantsettelse for lån, forfaller til betaling andre bankdag hver måned og vil bli belastet bankens konto i NBO automatisk. Vederlag for endring av pant, søknad om godkjenning av nytt verdipapir som pant og kostnader i verdipapirsentraler vil bli fakturert særskilt og forfaller til betaling etterskuddsvis hver måned. Årlig pris for avtale om beredskapskonto faktureres også særskilt.

Priser i Norges Banks oppgjørssystem (NBO) for 2011

Alle priser i kroner

Deltakelse/tjeneste

Pris per enhet

Faste priser

Pris per måned

Banker i gruppe A1 *

170 000

Banker i gruppe A2 *

60 000

Banker i gruppe B **

8 000

   
Tillegg for banker som deltar i verdipapiroppgjøret (VPO)

50 000

Tillegg for banker med pant i utlandet

25 000

 

Pris per år

Avtale om beredskapskonto***

5 000

   
Variable priser

Pris per transaksjon

Endring av beholdning pant i VPS

320

Endring av beholdning pant i utlandet

530

Søknad om godkjenning av nytt pant i VPS

2 100

Søknad om godkjenning av nytt pant i utlandet

4 200

   
Tilknytningspriser

Engangspris

Banker

10 000

 

*  Gruppe A
Banker med konti som brukes aktivt til én eller flere av følgende oppgjørsfunksjoner: Oppgjør av avregninger fra Norwegian Interbank Clearing System (NICS), direkte deltakelse i oppgjør i det internasjonale valutaoppgjørssystemet Continuous Linked Settlement (CLS) eller har inngått avtale om å bruke Scandinavian Cash Pool (SCP). Banker i gruppe A deles i følgende to undergrupper: Banker som er direkte oppgjørsdeltaker i CLS og/eller har avtale om å bruke SCP (undergruppe A1) og andre banker i gruppe A (undergruppe A2).

**  Gruppe B
 Andre banker med konto i NBO enn banker i gruppe A.

*** Beredskapskonto
Banker som ikke har ordinær konto i Norges Bank kan inngå avtale om å opprette beredskapskonto. Beredskapskontoen kan ikke benyttes til oppgjør av betalingsoppdrag før den er aktivisert.

Publisert 29. oktober 2010 14:30
Sist endret 29. oktober 2010 10:28